اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید محمدرضا هاشمی
سردبیر: دکتر مسعود خوش‌سلیقه
شاپا چاپی: ۲۲۲۸-۵۲۰۲
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۲۸۷۸
ناشر: دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی‌پژوهشی
قالب انتشار: آنلاین

لیست داوران منتصب این شماره

 • زهرا خزاعی راوری
 • زهره تائبی
 • سعید عامری
 • شقایق شایسته
 • شیما ابراهیمی
 • محمد صادق کنویسی
 • محمود رضا قربان صباغ
 • محمّدرضا فارسیان
 • مریم سادات طباطبائیان
 • مسعود خوش‌سلیقه
 • مسلم ذوالفقارخانی
 • میلاد مهدیزادخانی
 • هلیا واعظیان

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات علمی‌پژوهشی

رایانامه:  jlts@um.ac.ir

شماره تماس:  38806723 (051)

آدرس: دفتر مجلات دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه فردوسی مشهد