نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فارسی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران، ایران

چکیده

رتوریک اصطلاحی است که از زمان افلاطون تا کنون دستخوش تغییرات بسیاری شده است. این اصطلاح که در ترجمه‌های فارسی کمتر به پیچیدگی‌های مفهومی آن توجه شده، دارای معانی گسترده‌ای است که با وجود تمایزات و اختلافاتی که با یکدیگر دارند بسیار در هم تنیده‌اند، به‌گونه‌ای که عموماً نمی‌توان کاربردهای متفاوت این اصطلاح را از یکدیگر تفکیک کرد. عموماً در زبان فارسی رتوریک را خطابه یا بلاغت ترجمه کرده‌اند و همین موضوع گاه سبب شده است که مفهوم این واژه به‌درستی به مخاطبان عرضه نشود و زمینه‌ساز درک نادرست مخاطبان گردد. نگارنده در این مقاله اصطلاح رتوریک را در چهار مفهوم متفاوت بررسی می‌کند که عبارتند از خطابه، بلاغت، سبک پست و نازل/لفاظی و ارتباطات/اقناع و به بیان تفاوت‌های معنایی این واژه در بافت‌های مختلف می‌پردازد. این تحقیق می‌تواند به محققان کمک کند تا در بافت‌های مختلف، معانی رتوریک را به‌درستی دریابند و در هنگام ترجمه در معادل‌گذاری‌ها دقت بیشتری داشته باشند.

کلیدواژه‌ها

1. ابن سینا، ح. (1373). برهان شفا. ترجمه و پژوهش مهدی قوام صفری. تهران: فکر روز.
2. ابن سینا، ح. (1405). الشفا: منطق. ج 4. به‌تحقیق ابراهیم بیومی، سعید زاید، طه حسین پاشا و ابوالعلا عفیفی، قم: کتابخانه آیت الله مرعشی.
3. افلاطون. (1389). شش رساله. ترجمة محمدعلی فروغی. تهران: هرمس.
4. دیکسون، پ. (1389). خطابه. ترجمة حسن افشار. تهران: نشر مرکز.
5. شهرزوری، م. (1385). الرسائل الشجره الالهیه فی علوم الحقایق الربانیه. تهران: موسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران.
6. علامه‌ حلی، ح. (1363). الجوهر النضید فی شرح منطق التجرید. قم: بیدار.
7. عمارتی‌مقدم، د. (1395). بلاغت از آتن تا مدینه: بررسی تطبیقی فن خطابة یونان و روم باستان و بلاغت اسلامی تا قرن پنجم هجری. تهران: هرمس.
8. فارابی، م. (1389). احصاء العلوم. ترجمة حسین خدیوجم. تهران: علمی و فرهنگی.
9. فرشیدورد، خ. (1378). دربارة ادبیات و نقد ادبی. تهران: امیرکبیر.
10. محمدی‌خراسانی، ع. (1385). شرح منطق مظفر. ج.۲ قم: الامام الحسن بن علی (علیهما السلام).
11. نصیرالدین طوسی، م. (1395). اساس الاقتباس. تصحیح محمدتقی مدرس رضوی. تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
12. Abrams, M.H. & Galt Harpham, Geoffrey. (2012). A Glossary of Literary Terms, United states of America: Wadsworth.
13. Aristotle. (1991). On Rhetoric: A Theory of Civic Discourse. Trans. George A. Kennedy. New York: Oxford UP.
14. Black, Edwin. (1965). Rhetorical Criticism: A Study in Method. New York: Macmillan.
15. ____.(1997). “The Prospect of Rhetoric: Twenty-Five Years Later” Making and Unmaking the Prospects for Rhetoric. Ed. Theresa Enos and Richard McNabb. Mahwah, NJ:Lawrence Erlbaum : 21–27.
16. Booth, Wayne C. (1983). Rhetoric of Fiction. Chicago and London: The University of Chicago Press.
17. Britanica Concise Encyclopedia. (2011). 9 th edition. London: Oxford University press.
18. Burke, Kenneth. A Rhetoric of Motives. California reissue of 1st ed. (1950). Berkeley: U of California P, 1969.
19. Cicero, Marcus Tullius. (1942). De Oratore. Trans. E. W. Sutton, Leob Classical Library. Cambridge: Harvard University.
20. Croce, Benedetto. (1922). Aesthetic. Trans. Douglas Ainslie. London: Oxford UP.
21. Eliot, T.S. (1920). Rhetoric and Poetic Drama. In Essays on Poetry and Criticism. London: Methune.
22. Encyclopedia of Rhetoric. (2006). Editor-in-Chief Thomas O. Sloane. London: Oxford UP.
23. Foss, Sonja K., Karen A. Foss, and Cindy L. Griffin.(1999). Feminist Rhetorical Theories. Thousand Oaks: Sage.
24. _____.(2009). Rhetorical Criticism: Exploration and Practice. 4th ed. Long Grove, IL:Waveland.
25. Garsten B. (2006). Saving persuasion: A defense of rhetoric and judgment. Cambridge, MA: Harvard U P.
26. Hahn, Laura K., Lance Lippert, Scott T. Paynton. (2009). Survey of Communication Study. www.wikibooks.com.
27. Isocrates. Panathenaicus.(1992) Isocrates. Trans. George Norlin. Vol. II. Rep. of 1st ed. (1929).Cambridge: Harvard UP.
28. Kennedy, George Alexander. (1994). A New History Of Classical Rhetoric. New Jersey: Princeton UP.
29. ____.(1999). Classical rhetoric and its Christian and secular tradition from ancient to modern times. Chapel Hill and London: The University of North Carolina Press.
30. Kuypers, J. & King, A. (2009). What is rhetoric? .In J. Kuypers (Ed.),Rhetorical criticism: Perspectives in action. Lanham, MD: Lexington Books.
31. Longman Dictionary of Contemporary English. (2009).5th edition. Pearson Education Limited
32. Merriam-Webster Dictionary. (2016). 6th edition: Merriam-Webster, Inc.
33. Miller, G.R., Burgoon, M. & Burgoon, J.K. (1984). The functions of human communication in changing attitudes and gaining compliance. (In Arnold, C.C. & Bowers, J.W., ed. Handbook of rhetorical and communication theory. Boston : Allyn & Bacon. p. 400-474.)
34. Montesquieu, Baron de. (2001). The Spirit of Laws. Trans. Thomas Nugent. Canada: Batoche Books.
35. Oxford Advanced Learner’s Dictionary. (2012).8th edition. London: Oxford UP.
36. Quintilian, Marcus Fabius. (1959). Institutio Orataria. Trans. H.E. Butler. Leob Classical Library. Cambridge: Harvard UP.
37. Schiappa, Edward. (1992). “Rhêtorikê: What’s in A Name? Toward A Revised History of EarlyGreek Rhetorical Theory.” Quarterly Journal of Speech 78.1: 1–15.
38. ____.(2001) “Second Thoughts on the Critiques of Big Rhetoric.” Philosophy and Rhetoric 34.3: 260–74.
39. Sprat, Thomas. (1667). History of the Royal Society of London, For the Improving of Natural Knowledge. London: Printed by T. Knapton et al.
40. Thomas Conley. (1991). Rhetoric in the European Tradition. Chicago; London: University of Chicago Press.
41. Thuren, L. (1990). The rhetorical strategy of 1 Peter. With special regard to ambiguous expressions. Abo : Abo Academy Press.
42. Van Eemeren, F.H., Grootendorst, R. & Kruiger, T. (1987). Handbook of argumentation theory: A critical survey of classical backgrounds and modern studies. Dordrecht : Pragmatics and Discourse Analysis.
43. Weinsheimer, Joel C. (2004). The philosophy of Rhetoric in Campbell’s Philosophy of Rhetoric. In Walter Jost and Wendy Olmset. a Camparison to Rhetorica and Rhetorical Criticism. (pp. 141-151). USA: Blackwell Publishing.
CAPTCHA Image