فصلنامۀ مطالعات زبان و ترجمه، نشریه‌ای علمی و پژوهشی است که در حوزۀ آموزش زبان، مطالعات ترجمه، زبان و ادبیات انگلیسی فعالیت می‌‌کند. این فصلنامه با هدف کمک به گسترش شناخت از حوزه‌های مذکور و غنی‌سازی پژوهش‌های مربوط به آن توسط دانشگاه فردوسی مشهد انتشار می‌یابد. با توجه به پیشرفت دانش و فناوری، این نشریه در راستای نشر دستاوردهای نوین در حوزۀ مطالعات زبان گام برمی‌دارد و مقالات اصیل و یافته‌های علمی اندیشمندان و پژوهشگران  را در این سطح علمی به چاپ می‌رساند. هم‌چنین این نشریه تلاش می‌کند عرصه‌ای برای تجلی نظریه‌های نوین زبانی و تعامل میان‌رشته‌ای بین حوزه‌های جامعه‌شناسی زبان، عصب‌شناسی زبان، روان‌شناسی زبان و غیره فراهم سازد.

 

برای مشاهده هر مورد کلیک نمایید

الف: روان‌‍شناسی زبان:
هیجان و زبان‌آموزی
هوش هیجانی و زبان‌آموزی
هَیَجامَد و نقش آن در آموزش مثبت‌اندیشی و یادگیری زبان
سرمایۀ هیجانی و زبان‌آموزی.
ب: جامعه‌شناسی زبان و زبان‌شناسی فرهنگی:
زباهنگ و آموزش زبان
هویت و آموزش زبان
نقش انواع سرمایه‌ها در آموزش زبان
آسیب‌شناسی و نقد و بررسی رویکردهای پژوهشی به فرهنگ‌کاوی زبان
بومی‌سازی نظریه‌های مرتبط با فرهنگ‌کاوی زبان
روش تحقیق در فرهنگ‌کاوی زبان
آینده‌پژوهی فرهنگ و مطالعات زبانی
سیاست‌گذاری فرهنگی در حوزۀ آموزش زبان
نقش آموزش و پرورش و وزارت علوم در تعالی فرهنگ اجتماعی آسیب‌شناسی آموزش از دیدگاه فرهنگی و راه‌حل‌کاوی.
تأثیر دوزبانگی بر شناخت
تأثیر دوزبانگی بر هیجانات
تأثیر دوزبانگی بر شخصیت
تأثیر دوزبانگی بر ارتباطات تأثیر دوزبانگی بر هویت
تأثیر دوزبانگی بر حواس چندگانه
تأثیرات زبان‌آموزی بر مغز انسان
الگوها و روش‌های تدریس و سنجش شناختی
شناخت بدن‌مند (نقش جسم در فرآیند شناخت و زبان‌آموزی)
کاربرد فناوری اطلاعات در آموزش شناختی
رویکرد شناختی و مطالعات برنامۀ درسی زبان‌پریشی و فعالیت مغز محیط‌های هوشمند و یادگیری.
ترجمه و تاریخ

ترجمه دیداری‌شنیداری

آموزش ترجمه

مطالعات مترجم

ترجمۀ شفاهی

ترجمه غیر حرفه‌ای