مدیر مسئول


دکتر رضا پیش‌قدم استاد روان‌شناسی اجتماعی آموزش زبان، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

روان‌شناسی اجتماعی آموزش زبان

سردبیر


دکتر رضا پیش‌قدم استاد روان‌شناسی اجتماعی آموزش زبان، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

روان‌شناسی اجتماعی آموزش زبان

اعضای هیات تحریریه


دکتر مسعود خوش‌سلیقه استاد مطالعات ترجمه، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

مطالعات ترجمه

اعضای هیات تحریریه


دکتر محمدرضا فارسیان دانشیار زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران

زبان و ادبیات فرانسه

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا انوشیروانی استاد زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیراز، ایران

زبان و ادبیات انگلیسی

اعضای هیات تحریریه


دکتر علیرضا جلیلی‌فر استاد زبان‌شناسی کاربردی، دانشگاه شهید چمران اهواز، ایران

زبان‌شناسی کاربردی

اعضای هیات تحریریه


دکتر سعید کتابی دانشیار آموزش زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان، ایران

آموزش زبان انگلیسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر زهره اسلامی راسخ استاد زبان‌شناسی کاربردی، دانشگاه تگزاس، آمریکا

زبان‌شناسی کاربردی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر مونا بیکر استاد مطالعات ترجمه، دانشگاه منچستر، انگلستان

مطالعات ترجمه

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر عبدالمهدی ریاضی استاد آموزش زبان انگلیسی،دانشگاه مک‌کواری، استرالیا

آموزش زبان انگلیسی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر حسین نساجی استاد زبان‌شناسی کاربردی، دانشگاه ویکتوریا، کانادا

زبان‌شناسی کاربردی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر ادوین گنتزلر استاد ادبیات تطبیقی، دانشگاه ماساچوست امهرست، امریکا

ادبیات تطبیقی

اعضای هیات تحریریه بین المللی


دکتر شهرزاد سیف استاد زبان‌شناسی کاربردی، دانشگاه لاول، کانادا

زبان‌شناسی کاربردی (سنجش و آزمون‌سازی)

مدیر علمی و اجرایی


دکتر شیما ابراهیمی استادیار آموزش زبان فارسی، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران.

روان‌شناسی اجتماعی آموزش زبان