منشور اخلاق نویسندگی

منشور اخلاق این مجله با هدف تعیین وظایف و تعهدات نویسندگان، سردبیران و داوران تنظیم شده است که برمبنای رهنمودهایی که کمیتۀ اخلاق منتشر کرده، طراحی شده است. از همۀ افرادی که به نوعی در نگارش و انتشار مقالات سهیم‌اند، انتظار می‌رود به اصول اخلاقی ذیل پایبند باشند. بدیهی است مشاهدۀ هرگونه سرقت علمی یا سایر رفتارهای غیراخلاقی منجر به حذف مقاله از فرایند داوری خواهد شد.

نشریۀ مطالعات زبان و ترجمه،  عضو کمیته بین المللی اخلاق در انتشار (COPE) می‌باشد و از آیین‌نامه اجرایی قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در آثار علمی پیروی می‌نماید.

 

 وظایف سردبیر 

* پذیرش مقالات: سردبیر نشریه مسئول تصمیم‌گیری برای پذیرش یا رد مقالات ارسالی است. سردبیر با کمک هیئت تحریریه و با در نظر گرفتن مسائل مربوط به حق کپی‌برداری، سرقت علمی و نیز صلاحدید داوران و ویراستاران اقدام به پذیرش مقاله می‌نماید.

* رعایت عدالت: سردبیر صرفاً باید در مورد مقالات از حیث علمی بودن آن‌ها قضاوت نماید و باید بدون طرفداری یا کینه‌توزی شخصی یا در نظر گرفتن مواردی از قبیل ملیت، جنسیت، مذهب و مسائل قومی، نژادی و سیاسی عمل کند.

* رعایت اصل محرمانه بودن: سردبیران و هیئت تحریریه نباید اطلاعات مربوط به مقاله را برای کسی غیر از داوران، نویسندگان و ویراستاران افشا نمایند.

* افشا نکردن محتوای مقالات و عدم استفادة شخصی از آن‌ها: آن بخش از مطالب مقالات ارسالی که منتشر نشده، نباید در پژوهش شخصی سردبیر یا هیئت تحریریه، بدون گرفتن رضایت مکتوب از نویسنده استفاده شوند. اطلاعات یا ایده‌های محرمانه که از طریق ارزیابی مقالات کسب شده‌اند، باید به‌صورت محرمانه حفظ شوند و در جهت منافع شخصی استفاده نگردند.

 - وظایف داوران

* پذیرش مقالات: داوران به سردبیر و اعضای هیئت تحریریه در تصمیم‌گیری برای پذیرش یا رد مقاله کمک می‌نمایند و از طریق ارسال اصلاحیه به نویسندگان در ارتقای کیفیت مقالۀ آن‌ها سهیم‌اند.

* حق نپذیرفتن مقاله: نپذیرفتن ارزیابی یک مقاله برحسب زمان مشخص‌شده ضروری و لازم است. داوری که بر صلاحیت نداشتن کافی خود برای داوری مقالۀ پژوهشی آگاهی دارد، بایستی از ارزیابی مقاله خودداری کند.

* محرمانه بودن: داوران باید به محرمانه بودن فرایند ارزیابی مقاله احترام بگذارند و نباید اطلاعات مربوط به مقاله را بدون اجازۀ مکتوب از نویسنده در اختیار شخصی غیر از سردبیر قرار دهند.

* نداشتن سوگیری: داوران باید مقالات را بی‌طرفانه و عادلانه ارزیابی نمایند. آن‌ها باید از سوگیری‌های شخصی در قضاوت‌های خود اجتناب ورزند.

* منابع: داوران موظف هستند منابعی را که نویسنده به آن‌ها ارجاع داده، شناسایی و بررسی نمایند. هرگونه نتیجه‌گیری یا بحثی که در مقاله مطرح شده باشد، بایستی همراه با منبع آن ذکر گردد. همچنین، داوران موظف می‌باشند در صورت مشاهدۀ هرگونه شباهت یا هم‌پوشانی بین اثر ارسالی و مقاله‌ای دیگر، موضوع را به سردبیر اطلاع دهند.

* تضاد منافع: داوران نباید از اطلاعات یا ایده‌هایی که طی فرایند ارزیابی به‌دست آورده‌اند، در جهت منافع شخصی خود استفاده نمایند. همچنین، داوران باید از ارزیابی مقالاتی که از دید آن‌ها مشمول تضاد منافع اعم از منافع مشترک مالی، سازمانی، شخصی یا هرگونه ارتباط یا پیوندهایی دیگر با شرکت‌ها، نهادها یا افراد مرتبط با مقالات است، خودداری نمایند.

 - وظایف نویسندگان

* ارائۀ گزارش از یافته‌های تحقیق: نویسنده، مسئول نهایی محتوای کل مقالة ارسالی است. نویسندگان متعهدند یافته‌های پژوهش خود را به‌طور کامل گزارش کنند و در ارائة یافته‌ها و تفسیر آن‌ها دقت لازم را داشته باشند. مقاله باید حاوی جزئیات و منابع کافی باشد، به‌طوری که امکان دسترسی سایر پژوهشگران به مجموعه داده‌های یکسان برای تکرار پژوهش وجود داشته باشد.

* سرقت علمی: نویسندة مقاله باید از اینکه تمامی مطالب ذکرشده حاصل پژوهش وی است، اطمینان حاصل نماید و اصالت هریک از مجموعه داده‌های به‌کارگرفته شده را مشخص کند.

* اصالت: مقاله باید حاصل پژوهشی جدید و اصیل باشد. نویسنده نمی‌تواند مقاله‌ای را که کل یا بخشی از آن در مجله‌ای دیگر در حال بررسی است یا قبلاً به مجله یا همایش دیگری ارسال شده است، به این مجله ارسال نماید.

* تشکر و قدردانی: نویسندگان باید به افراد یا سازمان‌هایی که در شکل‌گیری پژوهش آن‌ها مؤثر بوده‌اند، اشاره نمایند و از آن‌ها قدردانی کنند.

* تألیف اثر: همة نویسندگانی که نام آن‌ها در مقاله ذکر شده است، باید در انجام پژوهش همکاری جدی داشته باشند و در مقابل نتایج پاسخگو باشند. اعتبار و امتیاز نویسندگی یا تألیف باید به نسبت مساعدت در انجام و نگارش بخش‌های مختلف تعیین شود. نویسندگان باید مسئولیت انجام پژوهش را بپذیرند. نویسندة مسئول که مقاله را به مجله ارسال می‌نماید، باید یک نسخه یا پیش‌نویس مقاله را به همة نویسندگان همکار ارسال نماید و رضایت آن‌ها را برای ارسال مقاله به مجله و انتشار آن کسب کند.

* تضاد منافع: نویسندگان موظف هستند هرگونه تضاد منافعی را که بر نتیجة پژوهش آن‌ها یا تفسیر یافته‌ها تأثیرگذار بوده است، مطرح نمایند و منابع مالی حامی پژوهش خود را ذکر کنند.

* دقت: اگر نویسنده‌ای به اشتباه یا بی‌دقتی مهمی در اثر خود پی برد، موظف است موضوع را به‌سرعت به سردبیر مجله اطلاع دهد و در فرایند بازبینی و اصلاح مقاله همکاری نماید.

 

فرم تعهدنامۀ نویسندگان