آدرس پستی : ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی، دبیرخانه نشریات علمی، نشریه مطالعات زبان و ترجمه      

  تلفن:    6724-3880 (51) 98+

فاکس:6724-3880 (51) 98+

کد پستی: 9177948883

ایمیل: jlts@um.ac.ir 


شناسه امنیتی
CAPTCHA Image