76. نقدی بر کتب زبان انگلیسی برای مقاصد خاص (بررسی زبان عمومی دانشگاه)

بهزاد قنسولی؛ رضا پیشقدم

دوره 42، شماره 3 ، زمستان 1389

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v42i3.19126

چکیده
  مقاله حاضر سعی بر آن دارد تا با ارائه نقدی بر درس زبان عمومی دانشگاه به ارائه راهکار‌هایی در این زمینه بپردازد. در این پژوهش از 600 دانشجوی دانشگاه فردوسی مشهد خواسته شد به پرسشنامه‌ای در خصوص زبان عمومی پاسخ دهند و از 20 استاد دانشگاه فردوسی مشهد نیز خواسته شد در مصاحبه‌ای در همین خصوص شرکت نمایند. همچنین تمرینات کتب درسی، با توجه به ...  بیشتر

77. واکاوی نظریۀ هدف مندی ترجمه از منشور نظریۀ نظام های اجتماعی لومان

علیرضا جمالی منش؛ بهزاد قنسولی

دوره 44، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i2.21458

چکیده
  یکی از رویکردهای تأثیرگذار بر حوزه مطالعات ترجمه نقش گرایی است. نمودِ اصلی رویکرد نقش گرایی را در نظریه هدفمندی ترجمه می توان دید. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی اجزای نظریه هدف مندی ترجمه از دیدگاه نظریه نظام های اجتماعی نیکلاس لومان است. بررسی های انجام شده در این نوشتار حاکی از این هستند که نظام ترجمه نه تنها نظامی متمایز، خودارجاع ...  بیشتر

78. تحلیل نظام بودشی گفتمان: بررسی موردی داستان داش آکل صادق هدایت

حمید رضا شعیری؛ سمیه کریمی نژاد

دوره 45، شماره 3 ، بهار 1391

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v45i3.33837

چکیده
  در این مقاله سعی بر آن است تا با بهره گیری از رویکرد تحلیلیِ نشانه معنا شناسی ادبیات، به بررسی نحوة حضورکنشگران و نوع بودش آن ها در جریان شکل گیری معنا بپردازیم. در این مطالعه، به بررسی داستان «داش آکل» از صادق هدایت خواهیم پرداخت. این داستان، حول محور شخصیت کانونی داش آکل و کنش های او در محیط پیرامونش شکل می گیرد. درواقع، کنشگر درطول ...  بیشتر

79. مبانی معناشناختی نقد ترجمه در ایران معاصر(1357-1330)

محمدرضا هاشمی؛ امیرداوود حیدرپور

دوره 46، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i1.35552

چکیده
  تاریخ پژوهی ترجمه ازجمله حوزه‌هایی است که در سال‌های اخیر توجه ترجمه-پژوهان را به خود جلب کرده است. یکی از محورهای قابل بررسی در این زمینه نقد ترجمه است که می‌توان آن را مهم‌ترین جلوة «پیوند نظریه و عمل ترجمه» و آیینه‌ای تمام نما از هنجارهای حاکم بر تولید و پذیرش ترجمه در یک کشور دانست. با توجه به نبود پژوهش‌های روشمند درزمینة چگونگی ...  بیشتر

80. هویت سازی و یادگیری زبان انگلیسی: مطالعة موردی فراگیران زبان انگلیسی

غلامرضا زارعی؛ احمدعلی بابایی؛ سید رضا سیدی نوقابی

دوره 46، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i2.37319

چکیده
  در این تحقیق بر آن هستیم تا با بهره گیری از تحلیل گفتمان انتقادی و در یک طرح تحقیق کیفی، به بررسی چگونگی هویت سازی در فراگیران زبان انگلیسی بپردازیم. فراگیران زبان انگلیسی (پنج نفر) پس از یادآوری و ارائة مجموعه ای از موضوعات فرهنگی با تمایلات غربی استخراج شده از کتاب های اینترچنج، به پنج سؤال باز مطرح شده در پرسشنامه دربارة احساس، رفتار، ...  بیشتر

81. بررسی موردی بروز لکنت زبان در یادگیری اولیه زبان دوم یک الکن

بهزاد قنسولی؛ نرجس عامل صادقی؛ لیلا خوارزمی

دوره 46، شماره 3 ، پاییز 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i3.39393

چکیده
  لکنت زبان به عنوان عارضه ای که افراد زیادی به آن دچار هستند، توجه بسیاری از روانشناسان و نظریه پردازان را به خود جلب کرده است؛ اما تحقیقات اندکی به بروز این عارضه در یادگیری زبان دوم پرداخته اند. در تحقیق حاضر به این مسئله تنها از یک جنبه پرداخته می شود که عبارت است از چگونه لکنت زبان در زبان دوم یک کودک الکن فارسی زبان بروز می کند؟ گمان ...  بیشتر

82. بررسی سبک شناختی ترجمۀ داستان کوتاه «بچة مردم»

ابراهیم سلیمی کوچی؛ سوسن اشرفی؛ سمانه شفیعی

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41426

چکیده
  در عصر ارتباطات و انتشارات، اهمیت مطالعات ترجمه بر هیچ کس پوشیده نیست. ترجمه پل ارتباطی و فصل مشترک میان فرهنگ‌ها و مردمان سرزمین‌های مختلف است. مسئلة سبک در ترجمة ادبی از مسائل موردتوجه اغلب پژوهشگران و نظریه پردازان حوزة مطالعات ترجمه است. در مقالة حاضر قصد بر آن است تا به بررسی موضوع سبک و چیستی و چرایی رعایت آن در طی فرایند ترجمة ...  بیشتر

83. نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری قسم: مقایسة زبان های فارسی و انگلیسی

رضا پیش قدم؛ آتنا عطاران

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41429

چکیده
  درک تفاوت های فرهنگی نقش بسزایی در برقراری ارتباطات میان فرهنگی دارد و به برقراری ارتباطی موفق کمک می کند. بی‌شک، صداقت و به دنبال آن راستگویی در استحکام روابط تأثیر دارد؛ بنابراین، در این پژوهش درصد هستیم تا کاربردهای کنش گفتاری «قسم» را در دو زبان فارسی و انگلیسی مقایسه کنیم. برای دست یابی به این هدف، 100 فیلم (50 فیلم انگلیسی و 50 فیلم ...  بیشتر

84. اشعار تی. اس. الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمة استعاره ها در «سرزمین بی حاصل»

سیدبختیار سجادی؛ ناصر رستمی

دوره 47، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i1.42875

چکیده
  در مقالة حاضر، با به کارگیری نظریه های ترجمة مرتبط با استعاره که پیتر نیومارک (1998) در زبان انگلیسی و سیروس شمیسا (1386) در زبان فارسی ارائه کرده اند، به بررسی مقایسه ای شعر «سرزمین بی حاصل» از تی. اس. الیوت با ترجمه های فارسی متناظر با شعر ذکرشده پرداخته شده است. متأسفانه، در زبان فارسی، چارچوبی برای ترجمة استعاره ها وجود ندارد. در بررسی ...  بیشتر

85. تجلی رند حافظ در آثار آندره ژید

محمدرضا فارسیان؛ فهیمه ولیان؛ غلامرضا کاظمی

دوره 47، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i1.42876

چکیده
  به روایت حافظ، رند، انسان برتر یا انسان کامل است و همانطورکه از متن دیوان حافظ برمی آید، شخصیتی در ظاهر متناقض و در باطن متعادل است و اهل هیچ افراط و تفریطی نیست. برای آندره ژید، حافظ نمونة کامل هنرمندی بود که می توانست سرمشق قرار گیرد. ژید نیز مانند حافظ می خواست به اوج وارستگی برسد و میل داشت تا مائده-های زمینی مانند دیوان حافظ، رسالة ...  بیشتر

86. مقاومت و براندازی گفتمان ادبی غالب در شعر نیما یوشیج و والت ویتمن

فاضل اسدی امجد؛ محمد رضا روحانی منش

دوره 47، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i2.39543

چکیده
  نیما، بنیانگذار شعر نو در ادبیات معاصر ایران، نگاه تازه ای‌‌به شعر داشت؛ وزن‌های گوناگون را درهم آمیخت؛ مصراع‌ها را بلند و کوتاه نمود و در یک کلام، قالب سنتی ‌و یکنواخت عروض کهن را درهم شکست. والت ویتمن، سردمدار شعر آزاد در آمریکا، با انتشار برگ های علف سنت‌ها را کنار زد و شعر آمریکا را از اصولی که پیشینیان وضع کرده بودند، رها ساخت؛ ...  بیشتر

87. نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسۀ زبان های فارسی و انگلیسی

رضا پیش قدم؛ فاطمه وحیدنیا؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی

دوره 47، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i2.35404

چکیده
  با توجه به رابطۀ متقابل فرهنگ و زبان و در نظر گرفتن این حقیقت که زبان تجلی گاه فرهنگ مردم یک جامعه است، با فرهنگ کاوی زبان می توان از نظام فکری و فرهنگی جامعه آگاه شد. لذا پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی موشکافانۀ کنش گفتار نفرین در دو زبان فارسی و انگلیسی بپردازد. بدین منظور 200 فیلم (100 فیلم انگلیسی و 100 فیلم فارسی) مورد مطالعه قرار گرفته ...  بیشتر

88. پژوهشی بر چگونگی زایش معنا از خلال ساختار روائی در «بیگانه» اثر آلبرکامو

علی عباسی

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i3.43832

چکیده
  هدف از این مقاله چگونگی تولید و زایش معنا در بیگانه اثر آلبرکاموست. با بررسی ساختار و نظام روائی این روایت تلاش می شود که از سطح متن عبور کرده تا به لایه‌های عمیق متن رسید تا بتوان علاوه بر ساختارهای سطحی معنادار، ساختارهایی را که در عمق متن واقع شده‌اند پیدا . بر این باوریم که بین اندیشه گفته پرداز و ساختار روائی این روایت رابطه ای ...  بیشتر

89. واکاوی نظریۀ هدف مندی ترجمه از منشور نظریۀ نظام های اجتماعی لومان

بهزاد قنسولی؛ علیرضا جمالی منش

دوره 44، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i2.28614

چکیده
  یکی از رویکردهای تأثیرگذار بر حوزه مطالعات ترجمه نقش گرایی است. نمودِ اصلی رویکرد نقش گرایی را در نظریه هدفمندی ترجمه می توان دید. هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی اجزای نظریه هدف مندی ترجمه از دیدگاه نظریه نظام های اجتماعی نیکلاس لومان است. بررسی های انجام شده در این نوشتار حاکی از این هستند که نظام ترجمه نه تنها نظامی متمایز، خودارجاع ...  بیشتر

90. جامعه‌شناسی ترجمه متون نمایشی در دوره قاجار: با نگاهی بر تأثیر شرایط اجتماعی آن دوران بر انگیزه‌های مترجمان

سید محمدرضا هاشمی؛ فاطمه حیدری؛ یلدا رضایی دانش

دوره 49، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 15-34

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i4.33470

چکیده
  این مقاله کاوشی است در جهت یافتن پاسخی به چرایی ترجمة برخی از آثار نمایشی در دوره قاجار؛ آثاری که بررسی درونمایة آن‌ها و انگیزه‌های مترجمانشان راهگشای برقراری ارتباط میان ترجمه و جامعه‌شناسی است. از دیدگاه چسترمن (2009) تحقیقات با رویکرد جامعه‌شناسانه بر روی انگیزه‌های مترجمان می‌تواند سهم عمده‌ای در شناخت هرچه بهتر ایده‌ها و ...  بیشتر

91. روش‌های ترجمة آواختنی آهنگ‌ها در دوبلة فارسی پویانمایی لوراکس

مسعود خوش سلیقه؛ بی‌نظیر محمدعلیزاده

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 27-51

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v52i1.80832

چکیده
  ترجمة آهنگ گونه‌ای از ترجمه است که در آن دو بعد زبانی و موسیقایی با هم درآمیخته‌اند و این آمیختگی بر سختی آن می‌افزاید. ترجمة آهنگ به‌عنوان زیرشاخه‌ای از ترجمة دیداری‌شنیداری در سال‌های اخیر در ایران روند روبه‌رشدی داشته است و مورد توجه و استقبال شرکت‌های دوبلاژ فیلم هم قرار گرفته است. در این نوع ترجمه، غیر از ترجمة محتویات زبانی، ...  بیشتر

92. ترفند‌های بومی‌سازی در ترجمه فارسی فیلم‌های کارتونی: «رئیس مزرعه»، «شنل قرمزی»، و «پاندای کونگ‌فوکار»

عباس امام

دوره 49، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 35-59

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i4.61830

چکیده
  اکثریت قریب به اتفاق مطالبی که تا کنون در گسترة جهان و نیز در سطح کشور ما در زمینة ترجمه نوشته شده و می‌شود، دربارة مسائل مرتبط با ترجمه کتبی است و با وجود گسترش روزافزون و پرشتاب ترجمة دیداری‌شنیداری ، از بررسی مسائل و مشکلات و چند و چون این گونه ترجمه، کمتر نامی به میان می‌آید. به‌عنوان مثال، می‌دانیم که در حال حاضر در کشور ما، ترجمة ...  بیشتر

93. بررسی تطبیقی-تحلیلی نقش مترجمان بومی و غیر بومی در حفظ هویت ملی

محمود افروز

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 41-55

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i1.57140

چکیده
  مقالۀ حاضر به بررسی نقش مترجمانِ بومی در ترجمۀ عناصر فرهنگ‌محور پرداخته است. مترجمان در شناساندن فرهنگ مبدأ به مخاطبانِ خود نقش کلیدی دارند. با توجه به اینکه فرهنگ از جوانب مهم هوّیت یک ملت است، وظیفۀ خطیرِ مترجمان در ارائۀ ترجمه‌ای صحیح جلب توجه می‌کند. در این مقاله مقصود از مترجم بومی، مترجمی است که از زبان مادریِ خود به زبان خارجی ...  بیشتر

94. مضمون «اِگزیستانس و اِگزیستانسیالیسم» در نزد شخصیت‌های ژان-ماری گوستاو لوکلزیو

وحید نژاد محمد

دوره 49، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 45-65

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i2.59675

چکیده
  انسان با زمینۀ خاص آفرینش خود «موقعیت» خود را تعریف می‌کند و ادراکات و استنباط‌های وی در موقعیت‌های گوناگون زیستیِ وی از دیگری متفاوت است. به بیان دیگر، موجودی در «زمان» است و تاریخ و اهدافِ خود را به‌واسطۀ «آزادی و توانایی انتخاب خود» شکل می‌دهد. فلسفه با ایجاد پیوندی عمیق با ادبیات و رسوخ در ساختارهای فکری و عالم خیال نویسندگان ...  بیشتر

95. واکاوی تکرار عبارت بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم در قرآن کریم و ارزیابی برگردان فرانسوی آن

محمدرضا فارسیان؛ نسرین اسماعیلی

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 47-64

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i1.71978

چکیده
  یکی از راه‌هایی که قرآن کریم در پیام‌رسانی از آن بهره می‌گیرد تکرار یک کلمه، یک عبارت یا یک جمله می‌باشد. زیرا این پدیده سبب تثبیت مطلب در ذهن مخاطب می‌شود. در این میان عبارات بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیم 114 بار در قرآن تکرار شده است که در هر سوره مطابق با محتوای سوره قابل ترجمه و تفسیر است. در واقع می‌توان گفت که این عبارت ...  بیشتر

96. بررسی رابطه میان مؤلفه‌های هوش هیجانی، تأمل عمیق و فرسودگی شغلی و تفاوت سطح این مؤلفه‌ها نسبت به سطح تحصیلات معلمان زبان انگلیسی

محمد هادی محمودی؛ روژین قصلانی

دوره 48، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 49-76

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i2.45365

چکیده
  هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه میان مؤلفه‌های هوش هیجانی و تأمل عمیق با فرسودگی شغلی در میان معلمان زبان انگلیسی و تأثیر سطح تحصیلات آن‌ها در این متغیرهاست. نمونه آماری این مطالعه متشکل از125 نفر از معلمان زبان انگلیسی بود که در آموزشگاه‌های خصوصی آموزش زبان انگلیسی در استان‌های کردستان و همدان در حال تدریس بودند. جهت جمع‌آوری ...  بیشتر

97. ترجمۀ نشانه‌نظام گرافیکی: مطالعۀ موردی دو نسخۀ دوبلۀ حرفه‌ای

میلاد مهدیزادخانی؛ مسعود خوش سلیقه

دوره 50، شماره 3 ، زمستان 1396، ، صفحه 49-69

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v50i3.63480

چکیده
  در پیشینة ترجمة دیداری‌شنیداری، از ایران به‌عنوان کشوری دوبله‌محور یاد می‌شود. در حالی که در همین شیوه، مترجمان و دوبلورها با نشانه‌نظام‌های معنایی سروکار دارند که به‌صورت عنوان، زیرنویس و نوشتۀ روی تصویر ظاهر می‌شود و در مجموع، در مطالعات فیلم «نشانه‌نظام گرافیکی» نامیده می‌شود. با توجه به رشد روز افزون مطالعات دیداری‌شنیداری ...  بیشتر

98. توصیف برخی هنجارهای زبانی مترجمان ادبی ایران از آغاز مشروطه تا کنون

محبوبه نورا؛ علی خزاعی فرید

دوره 51، شماره 4 ، زمستان 1397، ، صفحه 49-84

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i4.78136

چکیده
  اگرچه ترجمه بالنفسه دارای ماهیت تاریخی است، پژوهش دربارة جنبه‌های تاریخی آن یا به‌عبارتی «تاریخ‌نگاری» ترجمة بحثی نسبتاً جدید است و تاکنون در این زمینه نسبت به دیگر حوزه‌های پژوهشی ترجمه کار چندانی صورت نگرفته است تا حدی که می‌توان گفت وضعیت تاریخ ترجمه قابل قیاس با تاریخ‌نگاری در سایر رشته‌ها نیست. این پژوهش، در چارچوب مطالعات ...  بیشتر

99. جداشده از هم عصران: خوانشی فوکویی از دون ژوان اثر لرد بایرن

امیر ریاحی نوری؛ فاضل اسدی امجد

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i4.32136

چکیده
  بر اساس نظریات میشل فوکو شیوهء جداسازی از ابزارهای حائز اهمیت جوامع غربی برای کنترل و منکوب کردن بخشی از اعضای جامعه می باشد. در پژوهش حاضر علت جدا شدن لرد بایرن از سایر شاعران انگلستان در قرن نوزدهم و به حاشیه رانده شدن وی بر پایهء نظریهء جدا سازی فوکو با استناد به خوانش ابیاتی از شاهکارش دون ژوان مورد کاوش قرار گرفته است. در این راستا٬ ...  بیشتر

100. عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل: بررسی نقش دو راهبرد

مصطفی امیری؛ بهزاد قنسولی؛ ضرغام قپانچی

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 51-74

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i2.51410

چکیده
  مطالعة حاضر به بررسی رابطة بین عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در بخش خواندن آزمون تافل با راهبردهای تست‌زنی و نیز آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن می‌بپردازد. شصت و دو دانشجوی رشتة زبان انگلیسی به‌طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون بسندگی دانش زبانی نلسون نمونه، بخش درک و مطلب، آزمون تافل، پرسش‌نامة راهبردهای ...  بیشتر