نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

بر اساس نظریات میشل فوکو شیوهء جداسازی از ابزارهای حائز اهمیت جوامع غربی برای کنترل و منکوب کردن بخشی از اعضای جامعه می باشد. در پژوهش حاضر علت جدا شدن لرد بایرن از سایر شاعران انگلستان در قرن نوزدهم و به حاشیه رانده شدن وی بر پایهء نظریهء جدا سازی فوکو با استناد به خوانش ابیاتی از شاهکارش دون ژوان مورد کاوش قرار گرفته است. در این راستا٬ تمایلات کمال گرایانه روشنفکران عصر رمانتیک در ارائه و ساخت مدلی از آرمان شهر و جامعهء آرمانی بر پایه انقلاب فرانسه٬ عنصر تصور و خیال شاعر و شکست ارتش فرانسه توسط سپاه بریتانیا بررسی شده است. علاوه بر آن٬ هجمه ها و انتقادهای بی امان منتقدان و سایر شاعران هم عصر لرد بایرن در خصوص وجود انحطاط اخلاقی و بی بندوباری در شعر دون ژوان مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در خاتمه٬ این مقاله به بررسی واکنش و پاسخ لرد بایرن به تمایلات آرمان گرایانه هم عصرانش و سیل حملات و اتهام های منتقدان علیه شاهکارش دون ژوان پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

Abrams, M.H. A Glossary of Literary Terms. Orlando: Harcourt Brace College Publishers, 1957.
 
---, et al. ed. The Norton Anthology of English Literature. New York: W.W. Norton & Company, 1993.
Bennett, Betty. British War Poetry in the Age of Romanticism:1793-1815. New York and London: Garland, 1976.
Blake, William. The Prophetic Books. Ed. Mac lagan and Russell. London: A. H. Bullen, 1907.
Brands, Georg. Naturalism in Nineteenth Century English Literature.New York: Russell & Russell, 1957.
Byron, George Gordon, Lord. The Vision of Judgment. Great Britain: Cambridge Plain Text, 1926.
Byron, George Gordon, Lord. Don Juan. Great Britain: Penguin Education, 1973.
Carlyle, Thomas. Sartor Resartus: The Life and Opinions of Herr Teufelsdrockh. USA: Pennsylvania State University, 2001.
Cochran, Peter. Byron and Bob Lord Byron's Relationship with Robert Southey. Newcastle: Cambridge Scholars, 2010.
Duff, David. "From Revolution to Romanticism: The Historical Context to 1800." A Companion to Romanticism. Ed. Duncan Wu. Oxford, UK: Blackwell, 1998.
Eagleton, Terry. Literary Theory: An Introduction. USA: Blackwell Publishing, 2008.
Eliot, T. S. "Byron." English Romantic Poets: Modern Essays in Criticism. Ed. M. H. Abrams. Oxford, 1975.
Fry, Paul H. "Jeffreyism, Byron’s Wordsworth and the Nonhuman in Nature."British Romanticism and the Edinburgh Review. Ed. Massimiliano Demata & Duncan Wu. New York: Palgrave Macmillan, 2002.
Gardner, Helen. "Byron." English Romantic Poets: Modern Essays in Criticism. Ed. M. H. Abrams. Oxford, 1975.
Marchand, Leslie, ed. Byron's Letters and Journals. London: John Murray, 1973-94.
Southey, Robert. The Poetical Works of Robert Southey. Great Britain: London, Brown, Green, & Longmans, 1899.
Smiles, Samuel, ed. A Publisher and his friends: Memoir and Correspondence of the Late John Murray, London: John Murray, 1981.
Stabler, Jane. "George Gordon, Lord Byron, Don Juan." A Companion to Romanticism. Ed. Duncan Wu. Oxford, UK: Blackwell, 1998.
---."Pit-bull Poetics: One Battle in Byron's War in Words". Romanticism. Great Britain: Edinburgh University Press, 1995.
CAPTCHA Image