مقالات علمی‌پژوهشی
1. سفر جلال آل احمد به انتهای شب بررسی تأثیر زبان لویی فردینان سلین بر مدیر مدرسه

محمّدرضا فارسیان؛ لطیفه نجاتی

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 1-21

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i4.47074

چکیده
  جلال آل احمد، با تکیه بر زبان عامیانه، پویایی منحصربهفردی به نگارش خود بخشیدهاست. این شاخصه، در مدیر مدرسه به اوج رسیده و قلم نویسنده، هنگام معرفی شخصیتهای جامعه، متعهدانه در گرو اصطلاحات آن قشـر قـرار میگیرد. مدیر مدرسه بعنوان یک سند ادبی ماندگار، روایتگر جامعه بوده و با پایبندی به زبان جاری، جزئیات داستـان را، بـاورپذیــرتـر مینماید. ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
2. بررسی رویکرد هرمنوتیک- پدیدارشناسی هانری کربن در ترجمۀ احمد فردید

ملوک دانشمند؛ مهرگان نظامی زاده

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 23-49

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i4.46361

چکیده
  هانری کربن در سال 1944 مقاله ای تحت عنوان بن مایه های زرتشتی در فلسفۀ سهروردی، شیخ اشراق در انجمن فسلفۀ ایران به صورت سخنرانی ایراد کرد. وی در این سخنرانی نوعی روش شناسی پدیدارشناسانه – هرمنوتیکی برای مطالعۀ سهروردی و فلسفۀ اشراق پیشنهاد می دهد. از آن جا که این تحقیق در چارچوبی ترجمه شناسی صورت می گیرد، برآنیم تا نحوۀ انتقال این روش ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
3. جداشده از هم عصران: خوانشی فوکویی از دون ژوان اثر لرد بایرن

امیر ریاحی نوری؛ فاضل اسدی امجد

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 51-68

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i4.32136

چکیده
  بر اساس نظریات میشل فوکو شیوهء جداسازی از ابزارهای حائز اهمیت جوامع غربی برای کنترل و منکوب کردن بخشی از اعضای جامعه می باشد. در پژوهش حاضر علت جدا شدن لرد بایرن از سایر شاعران انگلستان در قرن نوزدهم و به حاشیه رانده شدن وی بر پایهء نظریهء جدا سازی فوکو با استناد به خوانش ابیاتی از شاهکارش دون ژوان مورد کاوش قرار گرفته است. در این راستا٬ ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
4. تعادل زیباشناختی در ترجمه متون ادبی از منظر زیباشناسی دریافت

محدثه صفی نژاد؛ َََعلی خزاعی فر؛ محمود رضا قربان صباغ

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 69-90

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i4.48332

چکیده
  تعادل زیباشناختی نوعی از تعادل میان متن ترجمه شده و متن اصلی تعریف می شود که براساس آن دو متن از درجه تفسیرپذیری یا صراحت معنایی نسبتا یکسانی برخوردارند و این مستلزم آن است که موارد عدم قطعیت معنی در هر دو متن کم و بیش یکسان باشد. مفهوم عدم قطعیت معنی را نخستین بار پدیدار شناس لهستانی رومن اینگاردن به عنوان یکی از ویژگیهای متون ادبی ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
5. نقش فرهنگ بومی در کلاسهای زبان انگلیسی: مقایسۀ سه دیدگاه متفاوت

الهام ناجی میدانی؛ رضا پیشقدم؛ محمد غضنفری

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 91-105

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i4.23890

چکیده
  گسترش جهانی زبان انگلیسی که همزاد جهانی شدن است، دیدگاههای تازه ای را در آموزش زبان انگلیسی پدید آورده است. جایگاه فرهنگ بومی در برابر فرهنگ بیگانه در کلاس های زبان انگلیسی نیز نگرشهای تازه ای را به همراه آورده است. مقالۀ حاضر کوشیده است که نگرش سه گروه مدرسان، زبان آموزان و والدین را نسبت به نقش فرهنگ بومی در آموزش زبان انگلیسی با ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
6. واژه و معنا در تقابل یا در تعامل با یکدیگر در ترجمه

الهام محمدی؛ فرزانه کریمیان

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1393، صفحه 107-129

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i4.43318

چکیده
  با توجه به اینکه امروزه همه حرفه ها به سمت علمی شدن پیش می روند پرواضح است که ترجمه نیز از این امر مستثنا نبوده و مترجمان بیش از پیش تلاش می کنند تا با تکیه بر نظریه ها دست به قلم ببرند و اثری را ترجمه کنند. غالب نظریه ها و اندیشه هایی که از دیرباز تاکنون در مورد ترجمه مطرح شده اند بر پایه نوعی دوگانگی و تقابل بین واژه و معنا استوار هستند. ...  بیشتر