مقالۀ پژوهشی
بومی سازی مدل پنجگانة عناصر فرهنگی نیومارک با زبان و فرهنگ فارسی: ارائة تقسیم بندی نه گانه

نادیا غضنفری‌مقدم؛ محمد رضا هاشمی

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 1-21

https://doi.org/10.22067/lts.v47i2.21062

چکیده
  گاهی مترجمان به هنگام ترجمة عناصر و مفاهیم فرهنگی اعم از اجتماعی، مذهبی و سیاسی و گاهی تاریخی، با چالش‎ها و تردیدهایی رو به رو می‎شوند. صاحب نظران ترجمه دیدگاه‎های مختلفی دربارة شیوة مواجهه با این گونه چالش‎ها ارائه کرده‎اند. نیومارک یکی از این صاحب‎نظران است که با ارائة تقسیم بندی ای پنج‎گانه از مفاهیم فرهنگی، برای ترجمة ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
مقاومت و براندازی گفتمان ادبی غالب در شعر نیما یوشیج و والت ویتمن

فاضل اسدی امجد؛ محمدرضا روحانی‌منش

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 23-44

https://doi.org/10.22067/lts.v47i2.39543

چکیده
  نیما، بنیانگذار شعر نو در ادبیات معاصر ایران، نگاه تازه ای‌‌به شعر داشت؛ وزن‌های گوناگون را درهم آمیخت؛ مصراع‌ها را بلند و کوتاه نمود و در یک کلام، قالب سنتی ‌و یکنواخت عروض کهن را درهم شکست. والت ویتمن، سردمدار شعر آزاد در آمریکا، با انتشار برگ های علف سنت‌ها را کنار زد و شعر آمریکا را از اصولی که پیشینیان وضع کرده بودند، رها ساخت؛ ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
نگاهی جامعه شناختی به کنش گفتاری نفرین: مقایسۀ زبان های فارسی و انگلیسی

رضا پیش‌قدم؛ فاطمه وحیدنیا؛ آیلین فیروزیان پوراصفهانی

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 45-71

https://doi.org/10.22067/lts.v47i2.35404

چکیده
  با توجه به رابطۀ متقابل فرهنگ و زبان و در نظر گرفتن این حقیقت که زبان تجلی گاه فرهنگ مردم یک جامعه است، با فرهنگ کاوی زبان می توان از نظام فکری و فرهنگی جامعه آگاه شد. لذا پژوهش حاضر در صدد است تا به بررسی موشکافانۀ کنش گفتار نفرین در دو زبان فارسی و انگلیسی بپردازد. بدین منظور 200 فیلم (100 فیلم انگلیسی و 100 فیلم فارسی) مورد مطالعه قرار گرفته ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
وجهیت در ترجمه: موردپژوهی ترجمه های فارسیِ سبک رواییِ وولف در رمانِThe Waves

سمیه دل زنده روی؛ هلن اولیایی نیا

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 73-93

https://doi.org/10.22067/lts.v47i2.40734

چکیده
  هنگام بحث پیرامون سبک، چه در مطالعات ادبی و چه زبانشناختی، درواقع درمورد عادت های زبانی نویسنده سخن میگوییم. بدیندلیل میتوان به هر نویسنده سبک خاصی را نسبت‌داد و آن سبک را به اسم او نامگذاری کرد، به‌عنوان مثال سبک شکسپیری، جویسی یا وولفی. باتوجه به‌اینکه وجهیت و استفاده مکرراز افعال و قیود وجهی یکی از مؤلفه‌های کلیدی دنیای داستانیِ ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
رابطة بین سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی دربین زبان آموزان ایرانی

فرخ لقاء حیدری؛ زهرا بهرامی

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 95-106

https://doi.org/10.22067/lts.v47i2.44648

چکیده
  در تحقیق حاضر، رابطة بین سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی دانشجویان رشته های مترجمی، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی را بررسی کردیم. همچنین، در تلاش برای دریافت این بودیم که آیا سبک های تفکر می توانند آگاهی فراشناختی را پیش بینی کنند یا خیر. پرسشنامة سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی بین 100 زبان آموزی که دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی در رشته ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
نمود جنسیت در کتاب‌American English File

علی روحانی؛ سمیه اکبرپور

دوره 47، شماره 2 ، تیر 1393، صفحه 107-131

https://doi.org/10.22067/lts.v47i2.30619

چکیده
  هنوز جنسیت مشخصة متمایز کننده ای در جوامع کنونی و نیز در کتاب های درسی که بخش عمدة مواد درسی را در تدریس و یادگیری زبان دوم تشکیل می دهد، قلمداد می-گردد. تبعیض جنسیتی و نابرابری باعث ایجاد ایدئولوژی های خاصی در زبان آموزان می شود و حتی می تواند نگرش آن ها را نسبت به یادگیری زبان تحت تأثیر قرار دهد. هدف از پژوهش حاضر بررسی تبعیض جنسیتی ...  بیشتر