مقالۀ پژوهشی
گرایش به سبک اسمی در متون ترجمه شدۀ توضیحی

الناز پاکار؛ علی خزاعی فرید

دوره 47، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 1-17

https://doi.org/10.22067/lts.v47i1.42874

چکیده
  در طول یکصد و پنجاه سال اخیر، در نتیجة ترجمه های بسیار زیادی که از زبان های دیگر، به ویژه انگلیسی، به زبان فارسی شده است، برخی از هنجارهای زبانی تغییر کرده اند یا دست کم دستخوش تغییر شده اند. سبک اسمی یکی از مهم ترین ویژگی های نحوی زبان است که مانند هر ویژگی نحوی دیگر ممکن است ازطریق ترجمه به زبان مقصد انتقال یابد؛ درحالی که به نظر می ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
اشعار تی. اس. الیوت در زبان فارسی: بررسی موردی ترجمة استعاره ها در «سرزمین بی حاصل»

سیدبختیار سجادی؛ ناصر رستمی

دوره 47، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 19-36

https://doi.org/10.22067/lts.v47i1.42875

چکیده
  در مقالة حاضر، با به کارگیری نظریه های ترجمة مرتبط با استعاره که پیتر نیومارک (1998) در زبان انگلیسی و سیروس شمیسا (1386) در زبان فارسی ارائه کرده اند، به بررسی مقایسه ای شعر «سرزمین بی حاصل» از تی. اس. الیوت با ترجمه های فارسی متناظر با شعر ذکرشده پرداخته شده است. متأسفانه، در زبان فارسی، چارچوبی برای ترجمة استعاره ها وجود ندارد. در ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تجلی رند حافظ در آثار آندره ژید

محمدرضا فارسیان؛ فهیمه ولیان؛ غلامرضا کاظمی

دوره 47، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 37-58

https://doi.org/10.22067/lts.v47i1.42876

چکیده
  به روایت حافظ، رند، انسان برتر یا انسان کامل است و همانطورکه از متن دیوان حافظ برمی آید، شخصیتی در ظاهر متناقض و در باطن متعادل است و اهل هیچ افراط و تفریطی نیست. برای آندره ژید، حافظ نمونة کامل هنرمندی بود که می توانست سرمشق قرار گیرد. ژید نیز مانند حافظ می خواست به اوج وارستگی برسد و میل داشت تا مائده-های زمینی مانند دیوان حافظ، رسالة ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
مقایسة رویکرد ارزیابی مدرسان ترجمة فارسی با نظریه های شاخص ارزیابی ترجمه

آیناز سامیر؛ مسعود خوش سلیقه؛ خلیل قاضی زاده

دوره 47، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 59-84

https://doi.org/10.22067/lts.v47i1.34543

چکیده
  در این پژوهش توصیفی تلاش شد تا معیارها و رویکردهای مدرسان ترجمه، در بستر آموزشی ایران، برای ارزیابی کیفیت ترجمة دانشجویان بررسی شود. دوازده نفر از مدرسان باسابقه و متخصص در ترجمه در دانشگاه های مختلف ایران، برای مصاحبه دعوت شدند. با تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، رویکردهای آن ها در ارزیابی کیفیت ترجمه بررسی شد و سپس، میزان ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی ترجمة صوت واژه ها در اثر شازده کوچولو

رویا لطافتی؛ نفیسه علی پور

دوره 47، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 85-103

https://doi.org/10.22067/lts.v47i1.29326

چکیده
  ره آورد اصلی زبان و ترجمه به عنوان یکی از مهم ترین عناصر جامعه در حیات بخشیدن به زندگی جوامع انسانی، شناختن فرهنگ های دیگر و شناساندن فرهنگ و زبان هر کشور است. تبادل و غنای فرهنگی ثمرة مستقیم ترجمه می باشد. صوت واژه ها دسته ای از کلمات تغییرناپذیر در زبان فرانسه هستند که امکان بیان احساسات (شادی، خشم، تعجب، ناراحتی، تحسین، درد و...) را ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
ترجمة کودکانه ها به فارسی: چالش لحن

عباس امام

دوره 47، شماره 1 ، فروردین 1393، صفحه 105-122

https://doi.org/10.22067/lts.v47i1.42893

چکیده
  ترجمة آثار ویژة کودکان کاری سهل و ممتنع است؛ کاری بسیار دشوار است که ترجمة آن در آغاز آسان جلوه می کند. تصور غالب افرادی که برآن می شوند تا برای کودکان آثاری را ترجمه کنند، این است که می پندارند موضوعات کودکانه ساده هستند و متن های مرتبط، به لحاظ واژگان، ساختارهای دستوری و سایر ویژگی های زبانی نیاز به دقت نظر زیاد و خلاقیت در ترجمه ندارند؛ ...  بیشتر