نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش توصیفی تلاش شد تا معیارها و رویکردهای مدرسان ترجمه، در بستر آموزشی ایران، برای ارزیابی کیفیت ترجمة دانشجویان بررسی شود. دوازده نفر از مدرسان باسابقه و متخصص در ترجمه در دانشگاه های مختلف ایران، برای مصاحبه دعوت شدند. با تحلیل داده های به دست آمده از مصاحبه ها، رویکردهای آن ها در ارزیابی کیفیت ترجمه بررسی شد و سپس، میزان تفاوت و شباهت رویکرد مدرسان ترجمة ایران با مدل ها و رویکردهای ارزیابی که نظریه پردازان ارزیابی ترجمه ارائه کردند، بررسی گردید. یافته های حاصل از مصاحبه ها برطبق شیوة تحلیل داده های کیفی نظریة داده بنیاد، کدگذاری و تحلیل شدند. یافته ها نشان داد که میان مدرسان ترجمه در انتخاب رویکردهای ارزیابی کیفیت ترجمه شباهت و اشتراکات بسیاری وجود دارد و تا حد زیادی با رویکردهای ارزیابی کیفیت ترجمه که نظریه پردازان بین المللی ارائه کرده اند، مطابقت می کند و تنها تفاوت، در میزان اهمیت معیارهای ارزیابی است که بستگی به نوع دوره های مختلف آموزشی ترجمه و نوع متن و ژانر در ترجمه دارد.

کلیدواژه‌ها

احمدپور، ا. (1391). روش تحقیق گراندد تئوری یا نظریة زمینه ای. بازیابی در 15 خرداد 1392 از www.eata.blogfa.com/post/403
خزاعی فر، ع. (1388). ارزیابی کیفیت ترجمه. مترجم، 18(49)، 26-17.
سامیر، ا.، و خوش سلیقه، م. (1391). بازخورد دانشجویان مترجمی انگلیسی دربارة رویکردهای مدرسان ترجمه در ارزیابی کیفیت ترجمه. فصلنامة مطالعات زبان و ترجمه، 45(3)، 21-1.
فرحزاد، ف. (1382). چارچوب نظری برای نقد ترجمه. مطالعات ترجمه، 1(3)، 36-29.
فقهی، ع. ا.، و نصیری، ح. (1389). ارزیابی روشمند متون ترجمه شده از عربی به فارسی. دوفصلنامة علمی- پژوهشی دانشگاه الزهرا(س)، 1(2)، 107-71.
منصوریان، ی.، و زنجانی، ا. (1389). آشنایی با روش پژوهش کیفی موسوم به گراندد تئوری. بازیابی در 15 خرداد 1392 از www.parsmanager.ir/index.php
میرزاجانی، ص. (1390). معیارهای استادان و مترجمان رسمی برای ارزیابی و نمره گذاری ترجمة متون سیاسی و اقتصادی دانشجویان (پایان نامة کارشناسی ارشد منتشرنشده). دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.
Al-qinai, J. (2000). Translation quality assessment: Strategies, parameters and procedures. Meta, 45(3), 497-519.
Beeby, A. (2000). Teaching translation from Spanish to English. Ottawa, Canada: University of Ottawa Press.
Bensoussan, M., & Rosenhouse, J. (1990). Evaluating student translation by discourse analysis. Bable, 36(2), 65-84.
Creswell, J. (2005). Educational research: Planning, conducting, and evaluating quantitative and qualitative research (2nd ed.).Upper saddle river, NJ: Merrill prentice hall.
Farahzad, F. (1992). Testing achievment in translation classes. In C. Dollerup & A. Loddengaard (Eds.), In teaching translation and interpreting: Training, talent and experience papers from the first international conference (pp. 271-278). Amsterdam, Philadelphia: John Benjamins.
Firoozkoohi, S., Beikian, A., & Golvar, E. (2012). Translation assessment in educational enviroments: Teacher's criteria and students' awarness. J. Basic. Appl. Sci. Res, 2(5), 4400-4406.
Hoing, G. H. (1997). Positions, power and practice: Functionalist approaches and translation quality assessment. Current Issues in Language and Society, 4(1), 6-34.
Holmes, J. (1987). The name and natures of translation studies. Indian Journal of Applied linguistics, 13(2), 172-185.
House, J. )1997(. A model for translation quality: A Model revisited. Tübingen, Germany: Verlag Gunter Narr.
House, J. (2001). Translation quality assessment: Linguistic description versus social evaluation. Meta, 46(2), 243-257.
Khanmohammad, H., & Osanloo, M. (2009). Moving toward objective scoring: A Rubric for translation assessment. JELS, 1(1), 131-153.
Reiss, K. (1971). Translation criticism: The potential and limitations (E. F. Rodes, Trans.). Munchester, England: St Jerome.
Reiss, K. (1989). Text types, translation types and translation assessment (A. Chesterman, Trans.), In A. Chesterman (Ed.), Readings in translation theory (pp. 15-105). Helsink, Finland: Oy Finn Lectura.
Rezvani, R. (2010). Modeling test-taking strategies and their relationship to translation test performance: A structural equation modeling (SEM) approach (Unpublished PhD thesis), Shiraz University, Shiraz, Iran.
Riazi, A. (2003). The invisible in translation: The role of text structure in translation. Journal of Translation, 7, 1-8.
Toury, G. (1995). Descriptive translation studies and beyond. Amsterdam: John Benjamins.
Waddington, C. (2001). Different methods of evaluating student translations: The question of validity. Meta, 46(2), 311-325.
Williams, M. (2001). An argumentation-centred approach to translation quality assessment (Unpublished PhD thesis), University of Ottawa, Ottawa, Canada.
Williams, M. (2009). Translation quality assessment. Mutatis Muntandis, 2(1), 3-23.
CAPTCHA Image