نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ره آورد اصلی زبان و ترجمه به عنوان یکی از مهم ترین عناصر جامعه در حیات بخشیدن به زندگی جوامع انسانی، شناختن فرهنگ های دیگر و شناساندن فرهنگ و زبان هر کشور است. تبادل و غنای فرهنگی ثمرة مستقیم ترجمه می باشد. صوت واژه ها دسته ای از کلمات تغییرناپذیر در زبان فرانسه هستند که امکان بیان احساسات (شادی، خشم، تعجب، ناراحتی، تحسین، درد و...) را برای گوینده فراهم می آورند. اگر این واژه ها ارزش اختصاص دادن دسته بندی خاصی در گرامر را نداشته باشند، ولی نقشی آشکاری در انتقال مفهوم و معنا ایفا می کنند. همین امر باعث می شود در بحث ترجمه از اهمیت اساسی و ویژه ای برخوردار باشند. ازآنجایی که این واژه ها بار فرهنگی زیادی دارند، در برگردان از خود مقاومت نشان می دهند و همین امر باعث می شود در ترجمة آن ها به شناخت کامل فرهنگی و زبانی نیاز باشد. در این مقاله، کتاب شازده کوچولو نوشتة آنتوان دو سنت اگزوپری را به عنوان پیکرة مورد بررسی انتخاب می کنیم و به واکاوی صوت واژه ها در ترجمه های شاملو، قاضی و نجفی می پردازیم. بررسی می کنیم که آیا برگردان مترجمان در فارسی برای خوانندگان قابل فهم است و تاچه حد مترجم به نویسنده وفادار بوده است. درنهایت، ترجمة پیشنهادی خود را ارائه می دهیم.

کلیدواژه‌ها

سنت اگزوپری، آ. (1333). شازده کوچولو (م. قاضی، مترجم). تهران: شرکت سهامی کتاب های جیبی (با همکاری مؤسسة انتشارات امیرکبیر).
سنت اگزوپری، آ. (1376). شهریار کوچولو (ا. شاملو، مترجم). تهران: مؤسسة انتشارات نگاه.
سنت اگزوپری، آ. (1379). شازده کوچولو (ا. نجفی، مترجم). تهران: نیلوفر.
کاشیگر، م. (بی تا). عقل و عشق: شازده کوچولو. بازیابی در 1 تیر 1389 از
http://pure-honey.persianblog.ir/post/29
لغت نامة فارسی. (1386). بازیابی در 1 تیر 1389 از
http://www.jasjoo.com/books/wordbook/fa/
 
Arnauld, A., Lancelot, C, & Pinot Duclos , C. (1803). La Grammaire generale et raisonnee de Port-Royal. Oxford University: Perlet.
Berman, A. (1999). La traduction et la lettre ou l’auberge du lointain. Paris: Seuil.
Caron_Pargue, J., & Caron, J. (2009). Les interjections comme marqueurs du fonctionnement cognitif. Cahier de parxematique, 34(2000), 51-76.
Grevisse, M. (1969). Le bon usage (9 e ed.). Gembloux: Duculot.
Ladmiral, J-R. (1994). Traduire: Theorèmes pour la traduction. Paris: Gallimard.
Mounin, G. (1963). Les problèmes theoriques de la traduction. Paris: Gallimard.
Saint- Exupery, A. (1943). Le petit prince. Paris: Gallimard, Folio junior.
Sierra Soriano, A. (1999). Interjections dans la BD: Reflexion sur la traduction. Erudit, 44(4), 582-603.
Vinay, J. P., & Darbelnet, J. (1977). Stylistique comparee du français et du l’anglais, Paris:
Didier.
CAPTCHA Image