نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه ولی عصر، رفسنجان، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

هنگام بحث پیرامون سبک، چه در مطالعات ادبی و چه زبانشناختی، درواقع درمورد عادت های زبانی نویسنده سخن میگوییم. بدیندلیل میتوان به هر نویسنده سبک خاصی را نسبت‌داد و آن سبک را به اسم او نامگذاری کرد، به‌عنوان مثال سبک شکسپیری، جویسی یا وولفی. باتوجه به‌اینکه وجهیت و استفاده مکرراز افعال و قیود وجهی یکی از مؤلفه‌های کلیدی دنیای داستانیِ ترسیم شده در رمانِ The Waves است، پژوهش حاضر به بررسی این مسئله می پردازد که مترجمان چگونه این کلمات وجهی را ترجمه می کنند و آیا انتخاب های آنها بر دنیای داستانی متن اصلی تأثیر می گذارد و «حس» آنرا تغییر می دهد یا خیر. بدین منظور رمانِ The Waves نوشته ویرجینیا وولف و دو ترجمه فارسی آن خیزاب ها ترجمه پرویز داریوش (1356) وامواج ترجمه فرشاد نجفی پور (1377) انتخاب شدند و مدلِ بوسو (2004)،مبتنی بر مدل دستور وجهیتِ سیمپسون (1997)، جهت بررسی نحوه برگردان افعال وجهی استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که وجهیت، یعنی الزامات شخصی، تصویر منفی، احتمالات، قابلیت ها و توانایی های شخصیت های رمان در ترجمه ها کمتر از متن اصلی موردتأکید هستند اما داریوش در مقایسه با نجفی پور آن ها را به صورت نظام مندتری ترجمه کرده است.

کلیدواژه‌ها

فرشید، ف. (1384). دستور مفصل امروز. تهران: انتشارات سخن.
وولف، و. (1356). خیزاب ها (پ. داریوش، مترجم). تهران: انتشارات امیرکبیر.
وولف، و. (1377). امواج (ف. نجفی پور، مترجم). تهران: انتشارت محیا.
 
Abrams, M. H. (1993). A glossary of literary terms. USA: Harcourt Brace Jovanovich.
Bosseaux, C. (2004). Translation and narration: A corpus-based study of French translations of two novels by Virginia Woolf (Unpublished PhD Dissertation).University of London, London, England.
Fowler, R. (1996). Linguistic criticism. New York: Oxford University Press.
Halliday, M. A. K., & Hasan, R. (1976). Cohesion in English. London: Longman
Hornby, A. S. (1997). Oxford advanced learner’s dictionary of current English (5thed). Oxford: Oxford University Press.
Huddleston, R. (1989). Introduction to the grammar of English. Cambridge: Cambridge University Press.
Short, M. (1996). Exploring the language of poems, plays and prose. London: Longman. Simpson, P. (1997). Language through literature. London: Routledge.
Stanzel, F. K. (1988). A theory of narrative. Britain: Cambridge University Press.
Toolan, M. J. (2001). Narrative: A critical linguistic introduction. London & New York: Routledge.
Toury, G. (1995). Descriptive translation studies and beyond. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins.
Venuti, L. (Ed.) (2000). The translation studies reader. London & New York: Routledge. Verdonk, P. (2002). Stylistics. Oxford: Oxford University Press.
Woolf, V. (1963). The Waves. London: Hogarth Press.
CAPTCHA Image