نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، اایران

2 گروه زبان فرانسه، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

هانری کربن در سال 1944 مقاله ای تحت عنوان بن مایه های زرتشتی در فلسفۀ سهروردی، شیخ اشراق در انجمن فسلفۀ ایران به صورت سخنرانی ایراد کرد. وی در این سخنرانی نوعی روش شناسی پدیدارشناسانه – هرمنوتیکی برای مطالعۀ سهروردی و فلسفۀ اشراق پیشنهاد می دهد. از آن جا که این تحقیق در چارچوبی ترجمه شناسی صورت می گیرد، برآنیم تا نحوۀ انتقال این روش شناسی در ترجمۀ احمد فردید، فیلسوف شفاهی ایران، از دو فصل اول متن مکتوب این سخنرانی را مورد بررسی و مطالعه قرار دهیم. در این پژوهش تطبیقی پس از مروری بر تعاریف و مفاهیم اساسی از جمله پدیدارشناسی، هرمنوتیک و ارتباط آن ها با ترجمه شناسی به عناصر بنیادین دخیل در شکل گیری روش شناسی خاص کربن می پردازیم و در ابتدا با تحلیل ترجمه شناختی و بررسی تحلیلی ترجمۀ فرانسۀ نقل قول های مستقیم که از سهروردی از زبان عربی یا فارسی، توسط خود کربن صورت گرفته است، رویکرد پدیدارشناسانۀ او و نیز چگونگی انعکاس این رویکرد در ترجمۀ احمد فردید را، از زبان فرانسه به فارسی، مورد بررسی قرار می دهیم.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image