نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشکدۀ مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

3 گروه زبان انگلیسی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

همپای پیشرفت فناوری می‌توان با بهره‌گیری از روش‌های نوین آموزشی بر کیفیت آموزش فن ترجمة آموزشگاهی و دانشگاهی افزود و بهبود سطح زندگی را رقم زد. این پژوهش متممی به بررسی کارآیی آموزش متنوع مبتنی بر ربات در یاددهی‌یادگیری فن ترجمة انگلیسی با اهداف پزشکی پرداخت. در پی کاربرد طرح آزمایش عاملی در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1396-1397، 373 دانشجوی فارسی و غیرفارسی‌زبان دختر و پسر مشغول به تحصیل در حوزه‌های پزشکی، در دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان با استفاده از شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. با تمرکز بر ترجمة گفتاری و نوشتاری بیمارستانی، توانش دوزبانی شرکت‌کنندگان در سه مجموعة فعالیت‌های ترجمة انگلیسی با اهداف پزشکی مبتنی بر ربات‌ساز، پیش‌ساخته و خودمانی و در پی آن توانش انتقال آن‌ها در محیط واقعی درمانی و بهداشتی بررسی شد. داده‌های حاصل از نگرش و برداشت شرکت‌کنندگان و پیشرفت و عملکرد آن‌ها در طول دوره و در محیط واقعی درمان به‌طور توصیفی و استنباطی با استفاده از آزمون آنالیز واریانس برای اندازه‌های مکرر تحلیل شد. نتایج از کارآمدی شیوة آموزش متنوع مبتنی بر ربات فن ترجمة پزشکی و عملکرد مناسب شرکت‌کنندگان در نتیجة ارتقای توانش انتقال آن‌ها حکایت داشت. همگرایی نگرش و برداشت مساعد شرکت‌کنندگان با پیشرفت و عملکرد مناسب آن‌ها و همچنین یادداشت‌برداری روزانة مساعد یاددهنده‌ها از آموزش متنوع مبتنی بر ربات فن ترجمة انگلیسی با اهداف پزشکی مشهود بود. موفقیت فعالیت‌های خودمانی در آموزش متنوع مبتنی بر ربات در تقویت توانش‌های دوزبانی و انتقال و همچنین ارتقای کیفیت بهداشت و درمان را می‌توان به پدیدار شدن بافت یادگیری غنی حاصل از مشخصه‌های متنوع ربات و نقش فعال فراگیران در خطاب قرار دادن نیازهای جامعه مرتبط دانست.
 

کلیدواژه‌ها

ترابی، ر. (1395). انگلیسی عمومی برای دانشجویان حوزة پزشکی. اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم‌پزشکی اصفهان.
جزایری، ا. (1396). انگلیسی برای دانشجویان رشتة تغذیه. تهران: سمت.
خزایی، س.، و مشهدی، ا. (1394). بررسی تأثیر بازی مجازی بر بار شناختی و خلاقیت فراگیران در پودمان ترکیبی آموزش نوشتار انگلیسی. مجلة مرکز مطالعات و توسعة آموزش علوم پزشکی یزد، ۱۰(1)، 72-83.
دیداری، ر.، و رخشانفر، م. (1392). انگلیسی برای دانشجویان رشتة توانبخشی. تهران: سمت.
سودمند افشار، ح.، و حافظ، ف. (1397). ارزیابی کتاب درسی انگلیسی تخصصی برای دانشجویان رشتة کامپیوتر: دیدگاه دانشجویان و مدرسان زبان تخصصی رشتة کامپیوتر. مطالعات زبان و ترجمه، 51(3)، 33-74.
علوی، س. م. (1395). انگلیسی برای دانشجویان رشتة بهداشت. تهران: سمت.
فرحزاد، ف. (1396). فرهنگ توصیفی اصطلاحات مطالعات ترجمه. تهران: علمی.
قاسم‌زاده، ح. (1379). آیندة خلاقیت و خلاقیت آینده. تهران: ناهید.
کیهانی ع.، اکبری، ز.، برکت، ف. و ترابی، ر. (1395). انگلیسی برای دانشجویان پرستاری. تهران: سمت.
مهدیزادخانی، م.، و خوش‌سلیقه، م. (1396). ترجمة نشانه‌نظام گرافیکی: مطالعة موردی دو نسخة دوبلة حرفه‌ای. مطالعات زبان و ترجمه، 50(3)، 49-69.
 
Abdi, Z., & Khoshsaligheh, M. (2018). Applying multimodal transcription to Persian subtitling. Studies about Languages, 32, 21-39.
Alemi, M., Meghdari, A., & Ghazisaedy, M. (2015). The impact of social robotics on L2 learners' anxiety and attitude in English vocabulary acquisition. International Journal of Social Robotics, 7, 523–535.
Alshehab, M. (2013). The impact of e-learning in students' ability in translation from English into Arabic at Irbid national university in Jordan. Journal of Education and Practice, 4(14), 123-135.
Benali, M., & Ally, A. (2020). Towards a conceptual framework highlighting mobile learning challenges. International Journal of Mobile and Blended Learning, 12(1), 51-63.
Candel-Mora, M. A. (2016). Translator training and the integration of technology in the translator's workflow. In D. Li (Ed.), Technology implementation in second language teaching and translation studies (pp. 49-70). London, England: Springer.
Carrio-Pastor, M. L. (2016). Technology implementation in second language teaching and translation studies. Valencia, Spain: Springer.
Cem Odacıoglu, M., & Kokturk, S. (2015, February). The effects of technology on translation students in academic translation teaching. Paper presented at the 7th World Conference on Educational Sciences, (WCES-2015). Novotel Athens Convention Center, Athens, Greece. Retrieved from http:// sciencedirect. com/ science/ article/pii/S1877042815043505
Chetwynd, J. (2011). Browser-native games that use real-world XML data. In M. M. Cruz-Cunha, V. H. C. Carvalho, & P. C. A. Tavares (Eds.), Computer games as educational and management tools: Uses and approaches (pp. 122-135). Pennsylvania, PA: Information Science Reference.
Chin, K. Y., Hong, Z. W., & Chen, Y. L. (2014). Impact of using an educational robot-based learning system on students' motivation in elementary education. IEEE Transactions on Learning Technologies, 7(4), 333-346.
Chunmei, W. (2008). The influences of computer-assisted translation teaching. Paper presented at International Conference on Multimedia and Information Technology, Three Gorges, China. Abstract retrieved from http:// ieeexplore. ieee. org/ document/5089084/?reload=true
Chunyu, K., & Tak-ming, W. B. (2015). Evaluation in machine translation and computer-aided translation. In Ch. Sin-wai (Ed.), The Routledge encyclopedia of translation technology (pp. 213-236). London and New York: Routledge.
Corrius, M., De Marco, M., & Espasa, E. (2016). Situated learning and situated knowledge: Gender, translating audiovisual adverts and professional responsibility. The Interpreter and Translator Trainer, 10(1), 59-75.
ESchool News. (2014). Transforming language instruction. Technology News and Innovation in K-12 Education, 17(4), 28-29.
Fotouhi-Ghazvini, F., Excell, P. S., Moeini, A. & Robison, D. J. (2008). A psycho-pedagogical approach to m-learning in a developing world context. International Journal of Mobile Learning and Organization (IJMLO), 1, 62–80.
Gerding-Salas, C. (2000). Teaching translation: Problems and solutions. Translation Journal, 4(3), 328-334.
Han, J. (2012). Emerging technologies: Robot assisted language learning. Language Learning and Technology, 16(3), 1-9.
Hubscher-Davidson, S. (2007). Meeting students' expectations in undergraduate translation programs. Translation Journal, 11(1). Retrieved from https://llas.ac.uk/resources/gpg/2798.html
Jafari, O. (2013). How approaches to teaching English can be used for teaching translation. Translation Journal, 17(2). Retrieved from http:// translationjournal. net/ journal/64teaching.htm
Jakobson, A. L. (1999). Logging target text production with Translog. In G. Hansen (Ed.), On translation (pp. 9-20). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Johnson, D. W., & Johnson, R. T. (1991). Learning together and alone: Cooperative, competitive, and individualistic. Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Lee, C. C. (2007). Graphic organizers as scaffolding for students' revision in the prewriting stage. Paper presented at Ascilit. Nanyang Technological University, Singapore. Retrieved from http://ascilite.org.au/conferences/ singapore07/ procs/ lee-cc.pdf
Lee, L. M., Teutsch, S. M., Thacke S. B., & Louis, M. E. S. (2010). Principles and practice of public health surveillance. Oxford, England: Oxford University Press.
Mashhadi, A., & Khazaie, S. (2015). Familiar or unfamiliar context? Application of m-games in the blended module of L2 learning. In M. Rahimi (Ed.), Handbook of research on individual differences in computer-assisted language learning (pp. 223-250). Hershey, PA: IGI Global.
Mehta, N. K. (2010). English language teaching through the translation method. Translation Journal, 14(1). Retrieved from http:// translationjournal. net/ journal/ 51mongolian
Mubin, O., Shahid, S., & Bartneck, Ch. (2011). Robot assisted language learning through games: A comparison of two case studies. Australian Journal of Intelligent Information Processing Systems, 13(3), 9-15.
Munday, J. (2016). Introducing translation studies: Theories and applications (4th ed.). Abingdon, England: Routledge.
Nassiri-Mofakham, F. (2017). Intelligent computational systems: A multi-disciplinary perspective. Sharjah, United Arab Emirates: Bentham e-books.
Newmark, P. (1995). A textbook of translation. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall.
Prensky, M. (2001). Digital natives, digital immigrants. On the Horizon, 9(5), 1-6.
Reinders, H., & Wattana, S. (2012). Talk to me! Games and students' willingness to communicate. In H. Reinders (Ed.), Digital games in language learning and teaching (pp. 156–187). New York, NY: Palgrave Macmillan.
Richards, J. C., & Rodgers, T. (2001). Approaches and methods in language teaching (2nd ed.). Cambridge. England: Cambridge University Press.
Stenström, A. B. (1994). An introduction to spoken interaction. London, England: Longman.
Turco, T., & Elliott, S. (1990). Acceptability and effectiveness of group contingencies for improving spelling achievement. Journal of School Psychology, 28, 27-37.
Ulrych, M. (2005). Training translators: Programs, curricula, practices. In M. Tennent (Ed.), Training for the new millennium: Pedagogies for translation and interpreting. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins.
Venuti, L. (2017). Teaching translation: Programs, courses, and pedagogies. London and New York: Routledge.
Yue, F., Tao, Y., Wang, H., Cui, Q., & Xu, B. (Eds.). (2019). Restructuring translation education: Implications from China for the rest of the world. Berlin, Germany: Springer.
Yumuk, A. (2002). Letting go of control to the learners: The role of the Internet in promoting a more autonomous view of learning in an academic translation course. Educational Research, 44(2), 141-156.
Zhang, B. (2013). Innovative thinking in translation studies: The paradigm of Bassnett's and Lefevere's cultural turn. Theory and Practice in Language Studies, 3(10), 1919-1924.