نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

چکیده

انسان با زمینۀ خاص آفرینش خود «موقعیت» خود را تعریف می‌کند و ادراکات و استنباط‌های وی در موقعیت‌های گوناگون زیستیِ وی از دیگری متفاوت است. به بیان دیگر، موجودی در «زمان» است و تاریخ و اهدافِ خود را به‌واسطۀ «آزادی و توانایی انتخاب خود» شکل می‌دهد. فلسفه با ایجاد پیوندی عمیق با ادبیات و رسوخ در ساختارهای فکری و عالم خیال نویسندگان و خالقان آثار هنری، توانست متون ادبی را به آینۀ تفکر تبدیل کرده و الگوهایی را برای پردازش در نزد آنان ایجاد کند. در این مقاله تلاش بر این است تا با نشان دادن سازه‌های فلسفی اِگزیستانسیالیسم در نزد لوکلزیو، رُمان‌نویس معاصر فرانسوی، معنای کُنش‌ها و رفتارهای شخصیت‌های داستانی و واقعیِ وی را از ورای آگاهی، اِدراک، طرح و هدفمندیِ آن‌ها توجیه کرده و پاسخی به بحران‌های زیستی و اجتماعی شخصیت‌های وی در بحبوحۀ قرن بیستم و صحن نوشتار رئالیستی پیدا کنیم.

کلیدواژه‌ها

احمدی، ب. (1382). هایدگر و پرسش بنیادین، تهران: نشر مرکز.
احمدی، ب. (1394). ساختار و تأویل متن. تهران،: نشر مرکز.
سارتر، ژ. (1380). اگزیستانسیالیسم و اصالتِ بشر. ترجمۀ مصطفی رحیمی. تهران: نیلوفر.
جمادی، س. (1385). زمینه و زمانۀ پدیدارشناسی: جستاری در زندگی و اندیشه‌های هوسرل و هایدگر، تهران: ققنوس.
کریمی، ی. (1392). روانشناسی شخصیت. تهران: پیام نور.
کوروز، م. (1378). فلسفۀ هایدگر. ترجمۀ محمود نوالی. تهران: حکمت.
نوالی، م. (1374). فلسفه‌های اگزیستانس و اگزیستانسیالیسم تطبیقی. تبریز: انتشارات دانشگاه تبریز.
نوالی، م. (1374). نگرش اگزیستانسیالیستی. تبریز: موسسه تحقیقاتی علوم اسلامی-انسانی دانشگاه تبریز.
ورنو، ر. (1372). نگاهی به پدیدارشناسی و فلسفه‌های هست بودن. ترجمۀ یحیی مهدوی، تهران: خوارزمی.
Adam, Jean-Michel, Le texte narratif, Paris, Nathan, 1994.
Amar, Ruth, Les structures de la solitude dans l’œuvre de J. M. G. Le Clezio, Paris, Publisud, 1994.
Fontaine, Philippe, La question d’autrui, Paris, Ellipses, 1999.
Bakhtine, Mikhaïl, La Poetique de Dostoïevski, Paris, Seuil, 1970.
Bakhtine, Mikhaïl, Esthetique et theorie du roman, Paris, Gallimard, 1978.
Heidegger, Martin, Être et Temps, traduit par Emmanuel Martineau, Paris, Authentica, 1985.
Husserl, Edmund, Idees directrices pour une phenomenologie pure et une philosophie phenomenologique, Paris, Gallimard, 1950.
Le Clezio, Jean-Marie Gustav, Le livre des fuites, Paris, Gallimard, 1969.
Le Clezio, Jean-Marie Gustav, "L’Envoute", in Les Cahiers du Chemin, 1973.
Le Clezio, Jean-Marie Gustav, Mondo et autres histoires, Paris, Gallimard, 1978.
Le Clezio, Jean-Marie Gustav, Desert, Paris, Gallimard, 1980.
Le Clezio, Jean-Marie Gustav, Le chercheur d’or, Paris, Gallimard, 1985.
Le Clezio, Jean-Marie Gustav, Ritournelle de la faim, Paris, Gallimard, 2008.
Sartre, Jean-Paul, L’Être et le neant, Paris, Gallimard, 1976.
Sartre, Jean-Paul, Existentialisme est un humanisme, Paris, Gallimard(Folio), 1996.
Sartre, Jean-Paul, Situations philosophiques, Paris, Gallimard(Folio), 2005.
CAPTCHA Image