نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی نقش مترجمانِ بومی در ترجمۀ عناصر فرهنگ‌محور پرداخته است. مترجمان در شناساندن فرهنگ مبدأ به مخاطبانِ خود نقش کلیدی دارند. با توجه به اینکه فرهنگ از جوانب مهم هوّیت یک ملت است، وظیفۀ خطیرِ مترجمان در ارائۀ ترجمه‌ای صحیح جلب توجه می‌کند. در این مقاله مقصود از مترجم بومی، مترجمی است که از زبان مادریِ خود به زبان خارجی ترجمه می‌کند و مقصود از مترجم خارجی، مترجمی است که از زبان خارجی به زبان مادری خود ترجمه می‌کند. حال این موضوع که کدامیک از مترجمان، بومی یا خارجی، در ترجمۀ عناصر فرهنگی و به تبع آن شناساندن صحیح فرهنگ یک ملت موفق‌تر عمل می‌کنند، موضوعی مورد پژوهش‌است. ترجمۀ داستان‌های کوتاه و بلند، رمان‌ها، انواع شعرها و غیره را می‌توان جزو ترجمۀ آثار فرهنگی محسوب کرد. مقالۀ حاضر دو ترجمه از «بوف کور» را بررسی می‌کند. یکی از مترجمان بومی و دیگری خارجی است. در خلال مقاله به پاره‌ای از سؤالات در باب جایگاه ترجمۀ مترجم خارجی و بومی در تعامل و ارتباط با ارزش‌های فرهنگی و هویت ملی پاسخ داده شده است. طبق نتایج پژوهش، مترجم بومی تلاش بیشتری برای ترجمۀ دقیق‌تر عناصر فرهنگی کرده و در حفظ هویت ملی نقش پررنگ‌تری داشته است.

کلیدواژه‌ها

شمیسا، س. (1373). داستان یک روح. تهران: فردوس.
Bashiri, I. (2013). The Blind Owl. Minneapolis: Manor House.
Bassnett-McGuire, S. (1980). Translation studies. London & New York: Methuem.
Costello, D. P. (1957). The Blind Owl. London: John Calder LTD.
Goodenough, W. H. (1957). Cultural anthropology and linguistics. In D. Hymes (Ed). Language in culture and society: a reader in linguistics and anthropology (pp.143-171). New York: Harper & Row.
Harvey, M. (2000). A beginner’s course in legal translation: The case of culture-bound terms. Retrieved April 3, 2007 from http:// www.tradulex.org/ Actes2000/ harvey.pdf
Malinowski, B. (1938). The anthropology of changing African cultures. In L. Mair (Ed.), Methods of study of cultural contact in Africa (pp. 29-34). London: Oxford University press.
Newmark, P. (1988). A Textbook of Translation. Hertfordshire: Prentice Hall.
Nida, E. A. (1964). Towards a science of translation, with special reference to principles and procedures involved in Bible translating. Leiden: Brill.
Parson, L. C. (1950). Translation of children’s books. Sweden: Lund.
Sadegh Hedayat. (2000) Retrieved 17 January 2006 from http:// en.wikipedia.org/ wiki/Sadegh_Hedayat
Whorf, B.L. (1956). Language, thought, and reality: Selected papers. New York: The M.I.T Press.
CAPTCHA Image