مقالۀ پژوهشی
دیدگاه مترجمان غیرحرفه‌ای به اخلاق در فرایند زیرنویس فیلم‌های انگلیسی‌زبان به فارسی

وحید مردانی؛ مسعود خوش سلیقه

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22067/lts.2023.43313

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی نگرش مترجمان غیرحرفه‌ای به اصول اخلاقی در ترجمة زیرنویس فیلم‌های انگلیسی‌زبان به فارسی می‌پردازد. جامعة آماری شامل تمام مترجمان غیرحرفه‌ای زیرنویس فعّال در فضای مجازی بود که از میان آنها نمونة تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته به‌عنوان ابزار اصلی تحقیق استفاده ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
ترجمة متون ادبی: بررسی رابطۀ متقابل زبان و فرهنگ عامّه در حوزة آموزش ترجمه

آنیتا امیری

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 33-69

https://doi.org/10.22067/lts.2022.77917.1145

چکیده
  پژوهش حاضر با هدف بررسی و معرّفی راهکارهای مؤثر برای بالا بردن سطح مهارت‌های ترجمة ادبی دانشجویان رشتة زبان و ادبیّات آلمانی در ایران انجام می‌شود. بخش اوّل این مقاله به تبیین مفهوم فرهنگ، به‌ویژه فرهنگ عامّه و تأثیر ژرف آن بر ادبیّات و اهمّیّت پرداختن به تفاوت‌های فرهنگی در حوزة آموزش ترجمه می‌پردازد. بخش دوم شیوه‌های گوناگونی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی آموزش زبان
رابطۀ بین عواطف معلّم، نوازه‌گری و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان مقطع کارشناسی رشتۀ زبان انگلیسی

محمد خورسند؛ قاسم مدرسی

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 71-107

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81620.1179

چکیده
  بررسی حاضر، با به‌کارگیری طرح تحقیقاتی تلفیقی، به بررسی عوامل پیش‌بینی‌کنندۀ پیشرفت تحصیلی در متغیرهای عواطف معلّم و نوازه‌گری برای یادگیرندگان زبان انگلیسی می‌پردازد. همچنین، این مطالعه نگرش دانشجویان دربارۀ نقش عواطف معلّم و نوازه‌گری در پیشرفت تحصیلی‌شان را می‌کاود. در این راستا، 232 دانشجوی زبان انگلیسی بر اساس نمونه‌گیری ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
استفاده از نظریّۀ ترجمۀ یکپارچه فن لوون زوارت در ارزیابی ترجمه‌های سورۀ بقره به دو زبان فارسی و انگلیسی

امیر ارسلان یاراحمدزهی؛ بهزاد قنسولی

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 109-147

https://doi.org/10.22067/jlts.2022.57185.0

چکیده
  هنگام ترجمه، در بسیاری از موارد عدم توجّه به موارد جزیی می‌تواند تغییرات جدّی در پی داشته باشد. این مسئله می‌تواند در متون مذهبی نمود بیشتری داشته باشد. از این منظر، مقالۀ حاضر سعی دارد تا از طریق به‌کارگیری روشی توصیفی و تطبیقی به این مسئله در ترجمه‌ها و زبان‌های مختلف توجّه بیشتری کند. در این تحقیق به بررسی ترجمه‌های سورۀ بقره ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی زباهنگ دل نگرانی معلم: موردی از مدرسان زبان انگلیسی در مؤسسات آموزش زبان

هانیه جاجرمی

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 149-186

https://doi.org/10.22067/lts.2023.80086.1171

چکیده
  ازآنجایی‌که ارتباط عاطفی بین معلّم و شاگرد نقش مهمی در دستاوردهای زبان‌‏آموزان دارد، بررسی عوامل تأثیرگذار در این رابطه از اهمّیّت بالایی برخوردار است. ابراز نگرانی معلّم برای شاگردانش یکی از این عوامل برشمرده می‌‏شود که در گفتمان معلّم تبلور یافته و از طریق فرهنگ‏‌کاوی زبانِ آنان قابل بررسی است. در این پژوهشِ کیفی، زباهنگ ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
برآمدن سنّت ادبی پیشا-مشروطه از رهگذر نظامگان ترجمه

ابوالفضل حری

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 178-214

https://doi.org/10.22067/lts.2023.79724.1169

چکیده
  بحث اصلی این است که چگونه نظام ترجمه در برآمدن و تکوّن نظامگان ادبی پیشا مشروطه نقش ایفا می‌کند. ترجمه به‌مثابۀ ابزاری برای ایجاد تغییر و تحوّل نه‌فقط در ارکان سیاسی و اجتماعی جامعه، بلکه در تکوین و تکوّن نظامگان فرهنگی ادبی جامعه از رهگذر نظام مطبوعات و به‌ویژه، کمک به ایجاد ژانرهای ادبی تازه تولّد یافته عمل می‌کند. در عصر پیشا ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی آموزش زبان
روند تحوّل عاطفی و هیجامدی در شکل‌گیری هویّت دانشجویان زبان انگلیسی: با تکیه بر طیف نوسانی الگوی هیجامد و بحران هیجامد

آسیه امینی؛ هیوا ویسی

دوره 56، شماره 2 ، تیر 1402، صفحه 215-251

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81729.1182

چکیده
  در حوزۀ فراگیری زبان خارجی «تحوّل عاطفی» نه‌تنها بر بُعد شناختی بلکه بُعد عاطفی یادگیری نیز تأکید دارد. این تحوّل به چگونگی تأثیر «هیجامد» بر یادگیری زبان و شکل‌گیری هویّت اشاره دارد. هیجانات پتانسیل شکل‌دهی هویّت را دارند. هیجامد تلفیقی از هیجان+ بسامد است که این مؤلّفه‌ها نمایان گر شناخت هستند. مطالعۀ حاضر از نوع مروری ...  بیشتر