مقالۀ پژوهشی مطالعات ترجمه
دگرگونی تصویر هویّتِ ملّی در ترجمه: موردپژوهی نمایشنامۀ گزارش مردم‌گریز مولیر

صدیقه شرکت مقدم

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 1-32

https://doi.org/10.22067/lts.2024.84085.1214

چکیده
  امروزه می‌توان از ترجمه‌شناسی به‌عنوان یک ابزار به‌منظور تجزیه‌وتحلیل متون ادبی در حوزۀ تصویرشناسی استفاده کرد. در میان متون ادبی، نمایشنامه‌ها در ارائۀ تصویرِ هویّت ملّی هر کشور نقش مهمی دارند. مولیر به‌عنوان یکی از نمایشنامه‌نویسان برجستۀ فرانسوی آثار متعدّدی را خلق کرده و به‌طور غیرمستقیم تصاویری از شخصیت و آداب‌ورسوم ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی مطالعات ترجمه
مسابقۀ اعداد: مقایسۀ‌ عملکرد مترجم مایکروسافت و مترجمین حرفه‌ای ترجمۀ شفاهی هم‌زمان

پردیس قاسمی؛ سیما فردوسی؛ نجمه بهرامی نظرآبادی

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 33-70

https://doi.org/10.22067/lts.2024.85304.1229

چکیده
  تمایل به اجتناب از اشباع شناختی در ترجمۀ شفاهی علاقه به استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه را افزایش ‌داده است. مطالعۀ حاضر کیفیت ترجمۀ اعداد توسّط مترجم مایکروسافت و مترجمان شفاهی حرفه‌ای هم‌زمان را بررسی ‌می‌کند. برای این هدف، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های سیاسی ارائه‌شده در سازمان ملل جمع‌آوری ‌شد. آزمون «کای‑مربع پیرسون» ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی آموزش زبان
معرّفی آموزش‌های مبتنی بر چینش ذهنی و چینش مغزی

رضا پیش‌قدم؛ شیما ابراهیمی

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 71-95

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81778.1183

چکیده
  با توجّه به پیشرفت سریع فنّاوری در حوزه‌های شناختی، رباتیک و هوش مصنوعی و تشدید نیازهای معیشتی و رفاهی انسان، همچنین در سایۀ فراوانی و دسترسی سهل مطالب آموزشی در فضای مجازی، به نظر می‌رسد آموزش کلاسیک و سنّتی دیگر پاسخگوی نیازهای واقعی جامعه نیست و آموزش غیررسمی با تأکید بر فن و مهارت و خودکارسازی یادگیری، بر آموزش رسمی غلبه پیدا ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی زبان و ادبیات انگلیسی
زبان و شاخصه‌های شعر جنگ در فارسی و انگلیسی: بررسی ناتورالیسم و مؤلفه‌های آن در اشعارِ منتخب قیصر امین‏پور و ویلفرد اوون

مسلم ذوالفقارخانی؛ مهدی رحیمی؛ احمد خواجه‌ایم

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 97-129

https://doi.org/10.22067/lts.2024.85049.1227

چکیده
  شاعران و نویسندگان مکتب ناتورالیسم با بهره‌‏گیری از ابزار مختلف و مؤلفه‌‏های گوناگون توانسته‌‏اند به بازتاب حوادث و رویدادهای زندگانی به شیوه‌‏ای دقیق و توصیفی در شعر و رُمان بپردازند. مهم‏ترین موضوعات مطرح در این مکتب عبارت‌اند از: جنگ، فقر، فحشا، خونریزی و کشتار. پژوهش حاضر با بهره‌‏گیری از شاخصه‌‏ها، ابزار و لوازم ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی مطالعات ترجمه
واژه‌گزینی درون‌متنی یا برون‌متنی: موردپژوهی رمان «کودک سرراهی»

محبوبه نورا؛ سید محمدرضا هاشمی

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 131-167

https://doi.org/10.22067/lts.2023.81978.1187

چکیده
  واژه‌یابی و واژه‌گزینی از دغدغه‌های مهم مترجم‌ها و مدرس‌ها و فراگیرهای ترجمه است. دربارۀ سازوکار واژه‌گزینی در ترجمه بسیار سخن گفته شده است. باوجوداین، به نقش و کارایی فرهنگ‌های دوزبانه در واژه‌گزینی کمتر توجّه شده است. هدف از جستار حاضر، پاسخ دادن به این سؤال است که آیا واژه‌گزینی در ترجمه، اساساً، امری درون‌متنی و یا برون‌متنی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی مطالعات ترجمه
بررسی تاریخی زبان و ترجمه در تئاترهای مشهد: از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی ایران

علی نجف زاده؛ سعید عامری

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 169-204

https://doi.org/10.22067/lts.2024.85516.1232

چکیده
  اجراهای نمایشی از قبیل مرثیه‌خوانی، تعزیه یا روحوضی همیشه بخشی از جامعۀ ایران بوده است و پیشینه‌ای طولانی دارد؛ امّا تئاتر به‌مثابة پدیده‌ای فرهنگی و مدرن از اواخر دورۀ قاجار به جامعه ایران معرّفی شد. محتوای نمایش، نحوۀ اجرا یا بازیگری و زبانِ انتقالِ مفاهیم سه عنصر مهم در تئاتر هستند. مطالعات تاریخی و مطالعات ترجمه تاکنون به جنبه‌های ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی زبان و ادبیات انگلیسی
بررسی گفتمان هویّت نوجوانان سه‌‌زبانه؛ لقب‌گذاری در میان جوانان سه‌زبانۀ روستای داشکسن

مریم میرزائی

دوره 56، شماره 4 ، بهمن 1402، صفحه 205-235

https://doi.org/10.22067/lts.2024.84680.1221

چکیده
  هدف پژوهش حاضر بررسی میزان تأثیر هویّت، فرهنگ، زبان و نوع نگرش بر لقب­‌گذاری در میان جوانان سه­‌زبانۀ (ترک، فارس و گرجی) روستای داشکسن بود. جامعۀ آماری جوانان سه­‌زبانۀ سنین 24-15 سال روستای داشکسن بود. روش نمونه‌گیری هدفمند بود و 22 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­‌ها پرسشنامۀ سه‌بخشی استاکس و تیلر‑لیچ ...  بیشتر