نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

بخش زبان‌های خارجی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

تمایل به اجتناب از اشباع شناختی در ترجمۀ شفاهی علاقه به استفاده از ابزارهای ترجمه به کمک رایانه را افزایش ‌داده است. مطالعۀ حاضر کیفیت ترجمۀ اعداد توسّط مترجم مایکروسافت و مترجمان شفاهی حرفه‌ای هم‌زمان را بررسی ‌می‌کند. برای این هدف، مجموعه‌ای از سخنرانی‌های سیاسی ارائه‌شده در سازمان ملل جمع‌آوری ‌شد. آزمون «کای‑مربع پیرسون» نشان‌ داد که عملکرد مترجم مایکروسافت و مترجمان حرفه‌ای در زمینۀ ترجمۀ هم‌زمان اعداد یکسان ‌است. درحالی‌که خطاهای مایکروسافت از نظر نوع نسبت به خطاهای مترجمان شفاهی محدودتر ‌است. به‌عبارت‌دیگر، خروجی مایکروسافت فقط دو نوع خطا (حذف و سایر) را نشان می‌دهد. درحالی‌که مترجمان شفاهی تنوّع بیشتری از انواع خطاها (حذف، تقریب، واژگانی، آوایی و سایر) را در ترجمۀ اعداد انجام می‌دهند؛ بنابراین، به‌نظر‌ می‌رسد که در زمینۀ ترجمۀ هم‌زمان اعداد تلفیقی از ترجمۀ مایکروسافت و ترجمۀ انسانی می‌تواند رویکردی مؤثر ‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، مترجم مایکروسافت می‌تواند به‌عنوان یک ابزار کمکی برای ارائۀ ترجمه‌های سریع و دقیق اعداد استفاده ‌شود، درحالی‌که مترجمان هم‌زمان حرفه‌ای می‌توانند تمرکز و دقت خود را به سایر عناصر پیام اختصاص‌ دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

قاسمی، پ.، فردوسی، س.، و بهرامی، ن. (1402). بررسی عملکرد مترجم مایکروسافت در ترجمۀ گفتار به متن: شناسایی انواع خطا و منشا ایجاد خطا. پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، 13(3)، 439-456.  https://doi.org/10.22059/JFLR.2023.357547.1028
محمدی،  ع. م. (1401). تحلیلی بر راهبردهای مترجم شفاهی همزمان ایرانی بر اساس نظریة معادل‌های ترجمه: مطالعة گفتمان‌نماهای استنباطی و توالی. پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، 12(1)، 132-156. https://doi.org/10.22059/jflr.2021.329419.880
 
Alessandrini M.S. (1990). Translating numbers in consecutive interpretation: An experimental study, The Interpreters’ Newsletter, 3, 77-80.
Andres, D., & Falk, S. (2009). Information and communication technologies (ICT) in interpreting–remote and telephone interpreting. Spürst Du, wie der Bauch rauf-runter, 2, 9-27.
Braun, S. & Clarici A. (1996). Inaccuracy for numerals in simultaneous interpretation: Neurolinguistic and neuropsychological perspectives. The Interpreters’ Newsletter, 7, 85–102.
Chernov, G. V. (2004). Interference and anticipation in simultaneous interpreting: A probability-prediction model. John Benjamin.
Cheung, A. K. (2015). Accent. In F. Pochhacker (Ed.), Routledge encyclopedia of interpreting studies (pp. 1-2). Routledge.
Cooper C.L., David R., & Tung R.L. (1982). Interpreting stress: Sources of job stress among conference interpreters, Multilingua, 1 (2), 97- 107. https://doi.org/10.1515/mult.1982.1.2.97.
Dailidenaite, A., & Noreikaite, V. (2010). The relation between the speech delivery rate and quality in simultaneous interpretation. Vertimo Studijos, 3, 9–22.
De Groot, A., & Christoffels, I. (2006). Language control in bilinguals: Monolingual tasks and simultaneous interpreting. Bilingualism: Language and Cognition, 9(2), 189–201. https://doi.org/10.1017/S1366728906002537.
Desmet, B., Vandierendonck, M., & Defrancq, B. (2018). Simultaneous interpretation of numbers and the impact of technological support. In C. Fantinuoli (Ed.), Interpreting and technology (pp. 13-27). Language Science Press.
Dodd, S. (2012). How to become an interpreter and translator: A beginner’s guide. The English Press.
Fantinuoli, C.  (2018). Interpreting and technology: The upcoming technological turn. In C. Fantinuoli (Ed.), Interpreting and technology (pp. 1–12). Language Science Press.
Fantinuoli, C. (2017). Computer-assisted preparation in conference interpreting. Translation & Interpreting, 9(2), 24-37. https://doi.org/10.12807/ti.109202.2017.a02
Gerver, D. (1971). Simultaneous and consecutive interpretation and human information processing. Durham University.
Gile, D. (1995). Basic concepts and models for interpreter and translator training. John Benjamins.
Gile, D. (2009). Basic concepts and models for interpreter and translator training. (Revised edition). John Benjamins.
Kajzer-Wietrzny, M., Ivaska, I. & Ferraresi A. (2021). ‘Lost’ in interpreting and ‘found’ in translation: Using an intermodal, multidirectional parallel corpus to investigate the rendition of numbers, Perspectives, 29(4), 469-488. https://doi.org/10.1080/0907676X.2020.1860097
Kelly, N. (2008). Telephone interpreting: A comprehensive guide to the profession. Trafford Publishing.
Korpal, P., & Stachowiak-Szymczak, K. (2018). The whole picture: Processing of numbers and their context in simultaneous interpreting. Poznan Studies in Contemporary Linguistics54(3), 335-354. https://doi.org/10.1515/psicl-2018-0013.
Korpal, P., & Stachowiak-Szymczak, K. (2020). Combined problem triggers in simultaneous interpreting: Exploring the effect of delivery rate on processing and rendering numbers. Perspectives28(1), 126-143. https://doi.org/10.1080/0907676X.2019.1628285.
Lin, I. H. I., Chang, F. L. A., & Kuo, F. L. (2013). The impact of non-native accented English on rendition accuracy in simultaneous interpreting. Translation & Interpreting, 5(2), 30-44. https://doi.org/05202.2013.a03
Mackintosh, J. (1983). Relay interpretation: An exploratory study (Unpublished master’s thesis). University of London.
Mankauskienė, D. (2016). Problem trigger classification and its applications for empirical research. Procedia-social and Behavioral Sciences231, 143-148. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.09.083.
Mazza, C. (2001). Numbers in simultaneous interpretation. The Interpreters’ Newsletter, 11, 87–104.
McAllister, R. (2000). Perceptual foreign accent and its relevance for simultaneous interpreting. In B. E. Dimitrova & K.  Hyltenstam (Eds.), Language processing and simultaneous interpreting: Interdisciplinary perspectives (pp. 45-64). John Benjamins.
Mead, P. (2015). Numbers. In F. Pöchhacker (Ed.), Routledge encyclopedia of interpreting studies (pp.286–288). Routledge.
Meyer, B. (2008). Interpreting proper names: Different interventions in simultaneous and consecutive interpreting. Trans-kom1(1), 105-122.
Moser-Mercer, B. (1985). Screening potential interpreters. Meta, 30(1), 97-100. https://doi.org/10.7202/003631ar
Moser-Mercer, B. (2011). Remote interpreting. In Y. Gambier & L. V. Doorslaer (Eds.), The handbook of translation studies (pp. 131-134). John Benjamins.
Mouzourakis, P. (2006). Remote interpreting: A technical perspective on recent experiments. Interpreting8(1), 45-66. https://doi.org/10.1075/intp.8.1.04mou.
Nolan, J. (2005). Interpretation: Techniques and exercises. Multilingual Matters.
Obler, L. (2012). Conference interpreting as extreme language use. International Journal of Bilingualism, 16(2), 177–182. https://doi.org/10.1177/1367006911403199.
Pinochi, D. (2009). Simultaneous interpretation of numbers: Comparing German and English to Italian. An experimental study. The Interpreters’ Newsletter, 14, 33–57.
Plevoets, K., & Defrancq, B. (2018). The cognitive load of interpreters in the European parliament. Interpreting. International Journal of Research and Practice in Interpreting, 20(1), 1–32. https://doi.org/10.1075/intp.00001.ple.
Pöchhacker, F. (2004). I in TS: On partnership in translation studies. In C. Schäffner (Ed.) Translation research and interpreting research: Traditions, gaps and synergies (pp. 104-115). Multilingual Matters. 
Prandi, B. (2018). An exploratory study on CAI tools in simultaneous interpreting: Theoretical framework and stimulus validation. In C. Fantinuoli (Ed.), Interpreting and technology (pp. 29-59). Language Science Press.
Puková, Z. (2008). Daniel Gile’s efforts model and its application to the simultaneous interpreting of texts saturated by numerals and enumerations. Folia Translatologica10, 46-72.
Russo, M., Bendazzoli, C., & Defrancq, B. (2018). Making way in corpus-based interpreting studies. Springer.
Seeber, K. G. (2007). Thinking outside the cube: Modeling language processing tasks in a multiple resource paradigm [Conference presentation]. Eighth Annual Conference of the International Speech Communication Association.
Seeber, K. G. (2011). Cognitive load in simultaneous interpreting: Existing theories – new models. Interpreting, 13(2), 176–204. https://doi.org/10.1075/intp.13.2.02see
Seeber, K. G. (2015). Simultaneous interpreting. In H. Mikkelson & R. Jourdenais (Eds.), Routledge handbook of interpreting (79-95). Routledge.
Seligman, M., Waibel, A., & Joscelyne, A. (2017). TAUS Speech-to-Speech Translation Technology Report.  TAUS BV. https://isl.anthropomatik.kit.edu/downloads/S2STranslationTechnologyReport.final.pdf
Timarova, S. (2012). Working memory in simultaneous interpreting (Unpublished doctoral dissertation). University of Leuven
Wickens, C. D. (1984). Processing resources in attention. In R. Parasuraman & D. R. Davies (Eds.), Varieties of attention (pp. 63–102). Academic Press.
Wickens, C. D. (2002). Multiple resources and performance prediction. Theoretical Issues in Ergonomics Science, 3(2), 159–177. https://doi.org/10.1080/14639220210123806.
Williams, J., & Chesterman, A. (2002). A beginner's guide to doing research in translation studies. Jerome Publishing.
 
 
CAPTCHA Image