نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

در این تحقیق به بررسی ترجمه‌های سورۀ بقره به دو زبان فارسی و انگلیسی با استفاده از دیدگاه فن لوون زوارت پرداخته شده است. دیدگاه وی در راستای پارادایم توصیف و در آن از تحلیل پایین به بالا تبدیل‌ها استفاده شده است. از دید زوارت ترجمه یکپارچه نوعی از ترجمه است که در سطوحی بالاتر از جمله چیزی از متن حذف یا بدان اضافه نمی‌کند. وی معتقد است در ترجمۀ یکپارچه، تبدیل‌های ترجمه‌ای در دو سطح اتفاق می‌افتند: نخست سطح خرد (که شامل جمله‌ها، بندها و گروه ها است) و دوم سطح ساختاری کلان (که مثلا تغییر در شخصیت پردازی، سبک یا زاویه دید روایت). او سپس برای آنکه نشان دهد الگوهای یکنواخت تبدیل در سطح اول چه تاثیری در مقوله های گسترده تر مرتبط با سطح دوم دارد، مدلی نسبتا پیچیده ارائه می کند. نتایج این بررسی حاکی از آن است که ترجمه فارسی دارای یکپارچگی بیشتری نسبت به دو ترجمه انگلیسی هستندکه شاید بتوان آن را به تسلط بیشتر مترجمان ایرانی و نزدیک بودن مفاهیم مذهبی و امکان وامگیری در بسیاری از مفاهیم خاص قرانی در ارتباط با دو مترجم دیگر دانست.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image