نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به بررسی نگرش مترجمان غیرحرفه‌ای به اصول اخلاقی در ترجمة زیرنویس فیلم‌های انگلیسی‌زبان به فارسی می‌پردازد. جامعة آماری شامل تمام مترجمان غیرحرفه‌ای زیرنویس فعال در فضای مجازی بود که از میان آن‌ها نمونة تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند انتخاب شدند. از مصاحبة نیمه‌ساختاریافته به‌عنوان ابزار اصلی تحقیق استفاده شد. به‌زعم بسیاری از مصاحبه‌شوندگان، اصول اخلاقی منحصر به وفاداری به متن اصلی و اجتناب از هرگونه دستکاری متن در فرایند ترجمه صرف نظر از مسائل فرهنگی جامعة مقصد و مخاطب آن است. این امر انتقال بسیاری از تابوهای فرهنگی و زبانی غربی در قالب ترجمة زیرنویس را در پی داشته است. هرچند در این ارتباط اجماع نظر کلی بین مصاحبه‌شوندگان وجود ندارد و به‌نظر می‌رسد مترجمان تازه‌کار در مقایسه با مترجمان باتجربه تأکید بیشتری بر وفاداری کامل به متن اصلی فارغ از  هر نوع فیلتر فرهنگی و زبانی دارند.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image