نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، مؤسسه آموزش عالی بهار، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش، زباهنگ دل‌نگرانی معلم در بافت مؤسسات آموزش زبان، با توجه به اهمیت آن در دستاوردهای زبان‌آموزان، مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور، از طریق انجام 108 مصاحبۀ نیمه‌ساختاریافته، 352 پاره‌گفتار حاوی این زباهنگ تا حد اشباع استخراج شد. سپس داده‌ها بر اساس الگوی هَیَجامَد در قالب چهار سطح هیچ‌دلی، برون-دلی، درون‌دلی و فرادلی تقسیم شده و با استفاده از الگوی مفهومی تحلیل زباهنگ و الگوی قوم‌نگاری هیجانی ارتباط (زباهیجان فرهنگی) مورد تحلیل و بحث قرار گرفتند. نتایج نشان داد زباهنگ دل-نگرانی معلم با اهدافی همچون ابراز نگرانی برای آینده، ایجاد تغییر در رفتار، ایجاد انگیزه، حفظ حریم، نپذیرفتن مسئولیت و ابراز نارضایتی استفاده می‌شود. تحلیل داده‌ها بر اساس الگوهای فرهنگی نیز نشانگر فرهنگ‌های جمع‌گرایی و کل‌نگری، احترام‌محوری، اغراق‌افزوده، بافت قوی، اعتمادافزوده، جهت‌گیری‌های بلندمدت و خیرخواهی در این بافت آموزشی می‌باشد. در پایان، اهمیت انجام تحقیق تبیین و پیشنهاداتی برای مطالعات بیشتر در این زمینه ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image