نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان آلمانی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی و معرّفی راهکارهای مؤثر برای بالا بردن سطح مهارت‌های ترجمة ادبی دانشجویان رشتة زبان و ادبیّات آلمانی در ایران انجام می‌شود. بخش اوّل این مقاله به تبیین مفهوم فرهنگ، به‌ویژه فرهنگ عامّه و تأثیر ژرف آن بر ادبیّات و اهمّیّت پرداختن به تفاوت‌های فرهنگی در حوزة آموزش ترجمه می‌پردازد. بخش دوم شیوه‌های گوناگونی را بررسی می‌کند که می‌توانند در بهبود کیفیت ترجمه و بازتاب بافت‌ فرهنگی متن‌های ادبی مؤثر واقع شوند. از نتایج خلاصه‌شده در بخش نظری در ارائة طرح پژوهشی برای ترجمة متن‌های ادبی از زبان فارسی به آلمانی استفاده خواهد شد. طرح پژوهشی از نوع برگزاری آزمون با گروه کنترل و آزمایش است و در یک جلسة نوددقیقه‌ای انجام می‌شود. پس از اجرای آزمون، ترجمه‌ها، تحلیل و نتایج معرّفی می‌شوند. دستاورد این پژوهش معرّفی شیوه‌های کارآمد برای ارتقای مهارت‌های ترجمة ادبی و بالا بردن سطح دانش دانشجویان ایرانی دربارۀ اهمّیّت تفاوت‌های فرهنگی حین ترجمة متون ادبی از زبان فارسی به آلمانی است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image