مقالۀ پژوهشی
رویکردی نو از طریق ترجمه برای تحلیل تاریخی انتقال گفتمان‌ها و نظریه‌ها

مرضیه ملکشاهی؛ علی خزاعی فرید

دوره 50، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 1-24

https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.66363

چکیده
  ترجمه نقش بسیار مهمی در تحول تفکر ایرانیان در دوران معاصر داشته است. با وجود این، در زبان فارسی پژوهش‌های تاریخی اندکی دربارة چگونگی انتقال تفکرات وگفتمان‌های غربی و شیوة دریافت آن‌ها صورت گرفته و در همین پژوهش‌های اندک نیز اغلب ذکری از ترجمه و نقش مترجمان و دیگر عاملان ترجمه به میان نیامده است. مقالة حاضر می‌کوشد بر انتقال گفتمان‌های ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی محتوای نگارشی در کتاب‌های فارسی راهنمایی و دبیرستان و مقایسة آن با کتاب‌های انگلیسی

ژیلا قائمی؛ رضا پیش قدم

دوره 50، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 25-54

https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.25091

چکیده
  نگارش به‌عنوان بخشی از زبان‌شناسی کاربردی، از اهمیت خاصی برخوردار است. با توجه به نقش اساسی که کتاب‌های درسی در بافت آموزشی ایفا می‌کنند و با تکیه بر این مهم که یادگیری صحیح و بنیادی مهارت‌های نگارشی، راهی برای رسیدن به استقلال و خودکفایی در حوزه‌های کاربردی زبان به‌خصوص در راستای ارتباطات علمی، ادبی و فرهنگی به‌شمار می‌آید، ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
میان قوم نگاری و ادبیات: میشل لریس

سارینه طروسیان؛ دومینیک کارنوا ترابی

دوره 50، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 55-71

https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.68652

چکیده
  قرن بیستم آبستن تغییر و تحولات عظیم سیاسی و اجتماعی بوده است. ادبیات، هنر و علم نیز متأثر از وضعیت حاکم بر جامعه بوده‌اند. در اروپا، به‌خصوص در فرانسه، نویسندگان بسیاری چه با آثارشان و چه با موضع‌گیری‌هایشان در عرصه‌های گوناگون، نام خود را در تاریخ ثبت کرده‌اند. ژولین میشل لریس از آن معدود نویسندگانی‌ست که به‌دلیل حضور مستمرشان ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
رواسازی و بررسی پایایی پرسش‌نامۀ فارسی هیجان‌ها برای معلمان زبان انگلیسی در ایران

غلام حسن خواجوی؛ بهزاد قنسولی؛ آذر حسینی فاطمی

دوره 50، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 73-89

https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.50262

چکیده
  هدف پژوهش حاضر، طراحی و رواسازی پرسش‌نامه‌ای برای سنجش هیجان‌ها معلم‌هاست. بدین‌منظور، پرسش‌نامه‌ای آنلاین تهیه شد که 326 معلم زبان انگلیسی در شهرهای مختلف ایران به آن جواب دادند. برای رواسازی پرسش‌نامه از دو روش نظریه کلاسیک اندازه‌گیری و نظریة پاسخ‌سؤال استفاده شد. ابتدا، تک‌بعدی بودن پرسش‌نامه با تحلیل رش بررسی شد. سپس، ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تزئین‌های اسطوره‌ای در افسانة سن ژولین مهمان‌نواز اثرگوستاو فلوبر با تکیه بر اسطوره-نقد و اسطوره- تحلیل

علی عباسی؛ جعفر جهانگیر میرزا حسابی

دوره 50، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 91-111

https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.67178

چکیده
  هدف از این مقاله ارائه روش‌شناسی ژیلبر دوران و پیاده کردن آن به‌صورتی روش‌مند و علمی روی اثری از گوستاو فلوبر (سه قصه، افسانة سن ژولین مهمان‌نواز) است. در واقع، با تحلیل این اثر، هدف یافتن معنا از خلال این اثر است. نگارندگان این مقاله سعی دارند این روایت را بر اساس روش اسطوره-نقد و اسطوره-تحلیل بررسی کنند تا بتوانند به این پرسش پاسخ ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی دگرگونی معنا در صنعت بدیعیِ ایهام از منظر زبان‌شناختی

سیدجواد مرتضایی؛ فرزاد قائمی؛ داوود عمارتی مقدم؛ غلامرضا کاظمی

دوره 50، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 113-137

https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.65407

چکیده
  نظام نشانه‌ای زبان، یکـی از نظـام‌هـای نشـانه‌ای ارتبـاطی است و در هر واقعة ارتباطی، مجموعه‌ای از نـظام‌هـای نشانه‌ای، از رمزگـان‌هـای مـختلـف مـنطقـی، اجتماعی و زیبایی‌شناختی، با میزان برجستگی متفاوت با هم در تعامل هستند. واحدهای زبـانی نیز ممکن است یکی از عناصر نشانه‌ای دخیل در ارتباط باشد و بسته به رمزگان فراخـوانی‌شـده ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی روایت‌شناختی مقدمۀ مترجمان بر آثار داستانی ترجمه‌شده در ایران

مریم حسین زاده

دوره 50، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 140-167

https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.67972

چکیده
  مترجم به‌عنوان روایت شخصی مترجم، از مسائل مهم اما مغفول مانده در مطالعات ترجمه در ایران است. مطالعۀ حاضر به بررسی روایت مقدمه‌های مترجمان بر آثار داستانی ترجمه‌شده توسط آن‌ها از زبان‌های گوناگون به فارسی در طول شش دهه (1330-۱۳۹۰) در ایران می‌پردازد. به این منظور سه سؤال برای پاسخ به چیستی روایت‌های مترجمان در این مقدمه‌ها، چگونگی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
تبعات اجتماعی‌فرهنگی آموزش زبان انگلیسی: آسیب‌شناسی و ارائۀ مدل چهار وجهی

مهشید رضائیان؛ شیما قهاری؛ مهدی دهمرده

دوره 50، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 169-192

https://doi.org/10.22067/lts.v50i4.53349

چکیده
  گسترش و یادگیری زبان انگلیسی در سطح جهانی همواره با پیامدهای اجتماعی مثبت از جمله آشنایی با آداب و رسوم بومیان گفتمان غالب، افزایش سازگاری و پذیرش تفاوت‌های بین فرهنگی، شناخت بهتر ارزش‌های بومی و تبعات منفی شامل گرایش به فرهنگ بیگانه و فاصله از فرهنگ بومی همراه بوده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش رشتۀ  زبان انگلیسی در تعیین شخصیت ...  بیشتر