نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

گسترش و یادگیری زبان انگلیسی در سطح جهانی همواره با پیامدهای اجتماعی مثبت از جمله آشنایی با آداب و رسوم بومیان گفتمان غالب، افزایش سازگاری و پذیرش تفاوت‌های بین فرهنگی، شناخت بهتر ارزش‌های بومی و تبعات منفی شامل گرایش به فرهنگ بیگانه و فاصله از فرهنگ بومی همراه بوده است. هدف از این پژوهش بررسی نقش رشتۀ  زبان انگلیسی در تعیین شخصیت فردی‌اجتماعی دانشجویان می‌باشد؛ لذا متغیر مستقل رشته تحصیلی و متغیرهای وابسته مشتمل بر سازگاری اجتماعی، هوش فرهنگی، وابستگی به فرهنگ مادری و ادب و احترام می‌باشند. داده‌های تحقیق از دویست دانشجو در دو زیرگروه زبان و سایر رشته‌ها با پاسخگویی به آزمون‌های وابستگی به فرهنگ مادری، هوش فرهنگی، سازگاری اجتماعی و ادب گردآوری شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از تحلیل واریانس یک‌طرفه نشان داد دو گروه مورد مطالعه از حیث هوش فرهنگی، ادب و احترام و وابستگی به فرهنگ مادری متفاوت و در آزمون سازگاری اجتماعی یکسانندد. تحقیق حاضر سعی داشته از منظری انتقادی به اهمیت بومی‌سازی مطالب درسی و آگاهی بخشی به دانشجویان رشته‌های زبان خارجی در زمینة اولویت قرار دادن ارزش‌های بومی ضمن پذیرش و احترام به تفاوت‌های موجود بپردازد.

کلیدواژه‌ها

اکبری، ن. (1382). مهاجرت و سازگاری: پژوهشی در مورد ایرانیان مقیم امارات متحده عربی. شیراز: نوید.
حاتمی، پ. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر سلامت اجتماعی دانشجویان با تأکید بر شبکه‌های اجتماعی. پایان‌نامة کارشناسی ارشد. دانشگاه علامه طباطبائی، تهران.
حسینی، س. ع.، و بهرامی، م. (1381). مقایسة تفکر انتقادی در دانشجویان سال اول و سال آخر کارشناسی. آموزش در علوم پزشکی، ۲(۲)، 21-26.
ساروخانی، ب. (1386). دایره‌المعارف علوم اجتماعی. تهران: کیهان.
شعرباف، ح. (1376). بررسی عوامل مؤثر بر تمایلات آوارگان افغانی شهر اصفهان و حومه در بازگشت به افغانستان. پایان‌نامة کارشناسی ارشد.
شهبازی، م.، و وزینی طاهر، ا. (1392). بررسی سلامت روانی و میزان عزت نفس دانشجویان سال اول و آخر. طب نظامی، 15(۲)، 103-110.
صالحی امیری، ر.، و حسین‌زادگان، ز. (1389). جهانی‌شدن فرهنگی و تأثیرات آن بر فرهنگ ایرانی‌. پژوهش‌نامة فرهنگ و جهانی‌شدن، (۵۷)، ۹-۴۶.
صفار مقدم، ا. (1388). مقایسة عناصر ادب در زبان‌های کره‌ای و فارسی. تحقیقات فرهنگی، ۲(۱)، 77-97.
علائی، س.، و میرمحمدی، م. (1392). بررسی نقش و اهمیت هوش فرهنگی در مدیریت فرهنگی. مهندسی فرهنگی، (77)، 169-199.
قهاری، ش. (۱۳۹۲). تأثیر رشتة زبان انگلیسی بر هویت فرهنگی: بررسی مقایسه‌ای هوش فرهنگی و انزوای ارزشی. پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی، ۳(۲)، ۲۸۷-۳۱۲.
کاوسی، ا.، و حسین‌زادگان، ز. (1390). حفظ هویت ایرانی-اسلامی در فرآیند جهانی‌شدن. مطالعات راهبردی جهانی‌شدن، 2(۳)، 37-62.
محسنی تبریزی، ع. (1380). آسیب‌شناسی اجتماعی جوانان: بررسی وابستگی به فرهنگ مادری (بیگانگی فرهنگی) و مشارکت فرهنگی در محیط‌های دانشجویی کشور. تهران: انتشارات دانشگاه مفید.
 
Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., & Ng, K. Y. (2004). The measurement of cultural intelligence. Paper presented at the Annual Meeting of the Academy of Management, New Orleans, LA.
Ang, S., Van Dyne, L., Koh, C., Ng, K. Y., Templer, K. J., Tay, C., & Chandrasekar, N. A. (2007). Cultural intelligence: Its measurement and effects on cultural judgment and decision making, cultural adaptation, and task performance. Management and Organization Review, 3(3), 335-371.
Bandura, A. (2002). Social cognitive theory in cultural context. Applied Psychology: An International Review, 51(2), 269–290.
Berry, J., Poortinga, Y., Segeall, M., & Dasen, P. (2000). Cross-cultural psychology: Research and applications. Cambridge: Cambridge University Press.
Brislin, R., Worthley, R., & Macnab, B. (2006). Cultural intelligence: Understanding behaviors that serve people's goals. Group and Organization Management, 31(1), 40-55.
Brown, H. (2002). Principles of language learning and teaching. New York: Longman.
Brown, P., & Levinson, S. C. (1987). Politeness: Some universals in language usage. Cambridge: Cambridge University Press.
Campbell, L. (1997). The Sapir-Whorf hypothesis. Retrieved from http:// venus. va.com.au/ suggestion/sapir.htm
Canagarajah, A. (2005). Reclaiming the local in language policy and practice. London: Routledge.
Crowne, K. (2008). What leads to cultural intelligence? Business Horizons, 51(5), 391-399.
Crystal, D. (2003). English as a global language. Cambridge: Cambridge University Press.
Earley, P., & Ang, S. (2003). Cultural intelligence: Individual interactions across cultures. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
Giddens, A. (1998). Sociology. Palo Alto, CA: Stanford University Press.
Johansson, K., Segerstad, H., Dahlgren, M., Hult, H., & Dahlgren, L. (2008). The two faces of political science studies: Junior and senior students' thoughts about their education and their future profession. Higher Education, 55(6), 623-636.
Kern, R., & Kramsch, C. (2014). Communicative grammar and communicative competence. In C. A. Chapelle (Ed.), The encyclopedia of applied linguistics (pp. 1-6). Chicester: Wiley-Blackwell.
Khodadady, E. & Ghahari, Sh. (2011). Validation of the Persian cultural intelligence scale and exploring its relationship with gender, education, travelling abroad and place of living. Global Journal of Human Social Science, 11(7), 64-75.
Khodadady, E., & Ghahari, Sh. (2012). Exploring the relationship between foreign language proficiency and cultural intelligence. International Journal of Language Learning and Applied Linguistics World, 1(1), 22-30.
Kitao, K. (2000). Teaching culture in foreign language instruction in the Unites States. Retrieved from http:// ilc2.doshisha.ac.jp/ users/ kkitao/ library/ article/ culture.htm.
Kuh, G., Cruce, T., Shoup, R., Kinzie, G., & Gonyea, R. (2008). Unmasking the effects of student engagement on college grades and persistence. The Journal of Higher Education, 79(5), 540-563.
Kumaravadivelu, B. (2003). Critical language pedagogy: A post-method perspective on English language teaching. World Englishes, 22(4), 539-550.
Lazarus, R., & Folkman, S. (1985). Coping and adaptation. New York: Gilford press.
Lyons, J. (1981). Language and linguistics. Cambridge: Cambridge University Press.
Magos, K., & Simopoulos, G. (2009). Do you know Naomi? Researching the intercultural competence of teachers who teach Greek as a second language in immigrant classes. Intercultural Education, 20(3), 255–265.
McDevitt, B. (2004). Negotiating the syllabus: A win-win syllabus. ELT Journal, 58(1), 3-9.
Ndebele, N. (1987). The English language and social change in South Africa. The English Academy Review, 4, 1-16.
Nettler, G. (1957). A measure of alienation. American Sociological Review, 22(6), 670-677.
Ng, K., Van Dyne, L., & Ang, S., (2012). Cultural intelligence: A review, reflections, and recommendations for future research. In A. M. Ryan, F. T. L. Leong, & F. L. Oswald (Eds.), Conducting multinational research: Applying organizational psychology in the workplace (pp. 29-58). Washington, DC: American Psychological Association.
O’Neil, D. (2005). Language and culture: An introduction to human communication. Retrieved from http://anthro.palomar.edu/language.
Pennycook, A. (1994). The cultural politics of English as an international language. Harlow, Essex, UK: Longman Group Limited.
Peterson, B. (2004). Cultural intelligence: A guide to working with people from other cultures. Yarmouth, ME: Intercultural Press.
Phillipson, R. (1992). Linguistic imperialism. Oxford: Oxford University Press.
Pishghadam, R., & Ghahari, Sh. (2012). Fundamental concepts in applied linguistics: A reference book. Tehran: Rahnama Press.
Pishghadam, R., & Saboori, F. (2011). A qualitative analysis of ELT in the language institutes of Iran in the light of the theory of ‘World Englishes’. Journal of Language Teaching and Research, 2(3), 569-579.
Pishghadam, R., & Sadeghi, M. (2011). Culture and identity change among Iranian EFL teachers. Ozean Journal of Social Sciences, 4(3), 147-162.
Pishghadam, R., Hashemi, M., & Bazri, E. (2013). Specifying the underlying constructs of the home culture attachment scale. International Journal of Society, Culture, and Language, 1(1), 37-51.
Pusecker, K., Torres, M., Crawford, L., Levia, D., Lehman, D., & Copic, G. (2011). A comparison of assessing general education goals with freshmen and senior students. A research project at the University of Delaware, center for teaching and assessment of learning.
Sahragard, R. (2003). A cultural script analysis of a politeness feature in Persian. Paper presented at the 8th conference of Pan-Pacific Association of Applied Linguistics, Japan.
Sapir, E. & Whorf, B. (1958). Culture, language and personality. Berkeley, CA: University of California Press.
Shaffer, M., & Millar, G. (2008). Cultural intelligence: A key success factor for expatriates. In S. Ang & L. Van Dyne (Eds.), Handbook of cultural intelligence: Theory, measurement and applications (pp.107-124). Armonk, NY: ME Harpe.
Shahsavadi, S., Ghonsooly, B., & Kamyabi, A. (2010). Designing and validating home culture attachment questionnaire for students of foreign languages and its application. Ferdowsi Review, 10, 49-76.
Sigelman, L., & Welch, S. (1993). The contact hypothesis revisited: Black-white interaction and positive racial attitudes. Social Forces, 71(3), 781-795.
Sternberg, R., & Grigorenko, E. (2006). Cultural intelligence and successful intelligence. Group and Organization Management, 31(1), 27-39.
Sung, C. (2013). English as a lingua franca and English language teaching: A way forward. ELT Journal, 67(3), 350-353.
Sung, C. (2014). Global, local or glocal? Identities of L2 learners in English as a lingua franca communication. Language, Culture and Curriculum, 27(1), 43-57.
Templer, K., Tay, C., & Chandrasekar, N. (2006). Motivational cultural intelligence: Realistic job preview, realistic living conditions preview, and cross-cultural adjustment. Group and Organization Management, 31, 154-173.
Triandis, H. (2006). Cultural intelligence in organizations. Group and Organization Management, 31(1), 20-26.
Tsou, W. (2005). The effects of cultural instruction on foreign language learning. RELC Journal, 36(1), 39-57.
Van Dyne, L., Ang, S., & Livermore, D. (2010). Cultural intelligence: A pathway for leading in a rapidly globalizing world. In K. M. Hannum, B. McFeeters, & L. Booysen (Eds.), Leadership across differences. San Francisco, CQ: Pfeiffer.
Van Dyne, L., Ang, S., & Nielsen, T. (2007). Cultural intelligence. In S. Clegg & J. Bailey, (Eds.), International encyclopedia of organization studies (pp. 345-350). Thousand Oaks, CA: Sage.
Watts, R. (2004). Politeness. Cambridge: Cambridge University Press.
CAPTCHA Image