نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

2 گروه زبان و ادبیات فرانسه، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

هدف از این مقاله ارائه روش‌شناسی ژیلبر دوران و پیاده کردن آن به‌صورتی روش‌مند و علمی روی اثری از گوستاو فلوبر (سه قصه، افسانة سن ژولین مهمان‌نواز) است. در واقع، با تحلیل این اثر، هدف یافتن معنا از خلال این اثر است. نگارندگان این مقاله سعی دارند این روایت را بر اساس روش اسطوره-نقد و اسطوره-تحلیل بررسی کنند تا بتوانند به این پرسش پاسخ دهند: نظام تخیلی فلوبر در این روایت چگونه تولید معنا می‌کند؟ این نظام تخیلی الهام گرفته از کدام اسطوره است؟ و چرا این یا آن تصویر به ذهن تحمیل شده است و چه تصاویر دیگری را به‌صورت بافتی فرا می‌خواند یا چه نحو تخیلی را نشان می‌دهد. برای پاسخ به این پرسش بنیادین فرض را بر این گذاشته‌ایم که از آن‌جائی که هر اثر ناب ادبی الهام گرفته از بافت گفتمانی و فرهنگی خود است و الهام گرفته از اسطوره‌های همان فرهنگ است، پس بخش اول این اثر باید از اسطوره‌های قهرمانی و بخش دوم آن باید از اسطوره‌های مذهبی شکل گرفته باشد.

کلیدواژه‌ها

BURGOS Jean, Pour une poetique de l'imaginaire, Éd. Seuil, 1982.
CHELEBOURG Christian, L'imaginaire litteraire, Éd. Nathan, 2000.
DURAND Gilbert, Psychanalyse de la neige. In « Mercure de France », Paris, août 1953.
DURAND Gilbert, Le Decor mythique de la Chartreuse de Parme. Contribution à l’esthetique du romanesque. Corti, 1961.
DURAND Gilbert, Les structures anthropologiques de l'imaginaire, Introduction à l'archetypologie generale. Éd. Dunod, Paris, 11 edition, 1992.
DURAND Gilbert, L'imagination symbolique, Paris, Quadrige/PUF (2e edition en 1989).
Durand Gilbert, Figures Mythiques et Visages de l’œuvre, de la mythocritique à la mythoanalyse, Berge International, Paris, 1979.
Durand Gilbert, Introduction à la mythodologie. Mythes et societes, Paris, Albin Michel, «La Pensee et le Sacre », 1996.