نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه مطالعات ترجمه، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

چکیده

مترجم به‌عنوان روایت شخصی مترجم، از مسائل مهم اما مغفول مانده در مطالعات ترجمه در ایران است. مطالعۀ حاضر به بررسی روایت مقدمه‌های مترجمان بر آثار داستانی ترجمه‌شده توسط آن‌ها از زبان‌های گوناگون به فارسی در طول شش دهه (1330-۱۳۹۰) در ایران می‌پردازد. به این منظور سه سؤال برای پاسخ به چیستی روایت‌های مترجمان در این مقدمه‌ها، چگونگی تغییر این روایت‌ها در طول شش دهه در ایران و تفسیر کارکردگرایانة این تغییرات مطرح شده است. پیکرة مورد استفاده در این تحقیق شامل صد و چهار اثر داستانی، اعم از رمان و مجموعه داستان، می‌باشد که به‌شیوۀ نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و در سه سطح فرم، محتوا و کارکرد بررسی شدند. یافته‌های تحقیق تغییرات معناداری را در روایت مترجمان در طول شش دهه نشان داده است.

کلیدواژه‌ها

انوری، ح. (1382). فرهنگ فشردة سخن. تهران: سخن.
Baker, M. (2006). Translation and conflict: A narrative account. London & New York: Routledge.
Bamberg. M. G. W. (2011). Narrative analysis. In H. Cooper (Ed.), APA handbook of research methods in psychology (Vol. 2, pp. 111-130). Washington: American Psychological Association Press.
Bassnett, S., & Lefevere, A. (1990). Translation, history and culture. London: Printer Publishers.
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77-101.
Creswell, J. W. (2006). Five qualitative approaches to inquiry. Retrieved from http://www.sagepub.com/upm-data/13421_Chapter4.pdf
De Fina, A., & Georgakopoulou, A. (2012). Analyzing narrative: Discourse and sociolinguistic perspectives. Cambridge: Cambridge University Press.
Dimitriu, R. (2009). Translators’ prefaces as documentary sources for translation studies. Perspective, 17(3), 193-206.
Genette, G. (1987). Paratexts: Thresholds of interpretation (J. Lewin, Trans.). Cambridge: Cambridge University Press.
Lefever, A. (1992). Translation, rewriting, and the manipulation of literary fame. London & New York: Routledge.
Li, X., & Cheng. S. (2011). The analysis of translators from the perspective of deconstruction. Asian Social Science, 7(5), 258-262.
Mishler, E. (1995). Models of narrative analysis: A typology. Journal of Narrative and Life History, 5, 87–123.
Nannetti, M. (2006). Name of translator in publications (books or other). Translation Article Knowledgebase. Retrieved from http:// www.proz.com/ translation- articles/ articles/ 1039/ Narrative-State%20of%20the%20 Art,%20 Introductory%20 Remarks.pdf
Somers, M. R., & Gibson, G. D. (1993). Reclaiming the epistemological other: Narrative and the social constitution of identity. Retrieved from http://deepblue.lib. umich.edu/ bitstream/ handle/ 2027.42/ 51265/ 499.pdf? sequence=1
Toury, G. (1995). Descriptive translation studies and beyond. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing.
Venuti, L. (1995). The translator’s invisibility: A history of translation. London & New York: Routledge.