مقالۀ پژوهشی
بررسی تأثیر استفاده از الگوی «هَیجامَد» بر نگرش به یادگیری زبان‌آموزان

شیما ابراهیمی؛ اعظم استاجی؛ رضا پیش قدم؛ سیدامیر امین یزدی

دوره 50، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 1-33

https://doi.org/10.22067/lts.v50i2.65237

چکیده
  هیجانات و حواس، نقش بسیار مهمی در یادگیری و آموزش دارند و مدرسان می‌توانند از طریق تحریک هیجانات و استفاده از حواس گوناگون به‌هنگام آموزش زبان دوم برای زبان‌آموزان موفق‌تر عمل کنند. لذا ایجاد ارتباطات هیجانی مطلوب و تأثیرگذاری بر حواس به‌منظور افزایش توان یادگیری، حائز اهمیت زیادی است. «هَیجامَد» ترکیبی از دو واژة «هیجان» ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی نقش گفتمان‌های فلسفی در فرآیند رو به رشد مطالعات ترجمه از منظر تاریخی

صمد میرزاسوزنی

دوره 50، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 35-66

https://doi.org/10.22067/lts.v50i2.65260

چکیده
  پژوهش حاضر به مطالعة نقش گفتمان‌های فلسفی در فرآیند رو به رشد مطالعات ترجمه از منظر تاریخی می‌پردازد. بدین‌منظور، این پژوهش به‌دنبال کشف و توصیف نقش گفتمان‌های فلسفی در مطالعات ترجمه بوده تا در مورد تأثیر عمدة فلسفه بر ترجمه و نظریه‌های ترجمه کنکاش کند و معلوم نماید تا چه حد بازبینی و تجدید نظر در گفتمان‌های فلسفی به روند رو به ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
طراحی و اعتبارسنجی پرسش‌نامة خودکارآمدی ترجمه و ارتباط آن با راهبردهای حل مسئله در ترجمه

رویا عراقیان؛ بهزاد قنسولی؛ افسانه غنی زاده

دوره 50، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 67-95

https://doi.org/10.22067/lts.v50i2.50702

چکیده
  ماهیت بین‌رشته‌ای مطالعات ترجمه دیدگاه‌های وسیعی را در سال‌های اخیر در حوزة تحقیق و پژوهش این رشته گشوده است. در این راستا، توجه نه‌تنها به سمت محصول نهایی ترجمه، بلکه به پردازش و نقش‌آفرینان اصلی آن معطوف شده است. از جمله این امور بررسی فرآیندهای شناختی و احساسی مترجمان است. با نظر به تأثیر در خور توجه مفهوم خودکارآمدی بر رفتار ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
بررسی تأثیر ارزشیابی پویای تکواژشناسی بر آگاهی صرفی زبان‌آموزان

مهنوش هماوندی؛ محمدجواد رضایی؛ گلنار مزدایسنا

دوره 50، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 97-115

https://doi.org/10.22067/lts.v50i2.63223

چکیده
  ارزشیابی پویا روشی نوین در آموزش زبان است که بر اساس نظریة اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی بنا شده است. در این روش آموزش و ارزیابی زبان‌آموزان به‌صورت تعاملی و با ارائة راهنمایی‌هایی صورت می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ارزشیابی پویا بر آگاهی صرفی زبان‌آموزان و هدف دیگر پژوهش بررسی ارتباط بین ارزشیابی پویا و غیر پویای آگاهی صرفی ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
نقش پژوهش و دراماتورژی در (باز)ترجمه: نگاهی به ویرایش و بازترجمة آثار ایبسن به قلم بهزاد قادری

سمانه فرهادی

دوره 50، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 117-150

https://doi.org/10.22067/lts.v50i2.62835

چکیده
  مقالۀ حاظر با بررسی ترجمۀ پنج نمایش‌نامۀ هنریک ایبسن شامل مرغابی وحشی، جن‌زدگان، روسمرسهولم، وقتی ما مردگان سربرداریم و آیوُلف کوچولو، به قلم بهزاد قادری، می‌کوشد نقش «پژوهش» و «دراماتورژی» را در این ترجمه‌ها نشان دهد. بدین‌منظور، پس از مروری بر کردار نگارشی و پژوهشیِ مترجم، تقسیم‌بندی مشخصی در سه سطح پیرامتنیت، ...  بیشتر

مقالۀ پژوهشی
از فرآیندهای ترجمه تا راه حل فرازبان

غلامرضا شکرانی

دوره 50، شماره 2 ، تیر 1396، صفحه 151-173

https://doi.org/10.22067/lts.v50i2.67208

چکیده
  پیشرفت علوم زبان روزبه‌روز لایه‌های نهانی و زیرین زبان را برایمان آشکارتر می‌کند و علم ترجمه‌شناسی نیز به‌نوبة خود ما را به کشف شگفتی‌هایی که در برخورد و تماس زبان‌ها در جریان ترجمه به‌وجود می‌آیند، رهنمون می‌سازد. در این پژوهش تأکید ویژة ما بر اهمیت واقعیت فرازبان در کار ترجمه است. فرازبان هرچند از زبان نشئت می‌گیرد و با زبان ...  بیشتر