نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان‌های خارجی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

ارزشیابی پویا روشی نوین در آموزش زبان است که بر اساس نظریة اجتماعی-فرهنگی ویگوتسکی بنا شده است. در این روش آموزش و ارزیابی زبان‌آموزان به‌صورت تعاملی و با ارائة راهنمایی‌هایی صورت می‌گیرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ارزشیابی پویا بر آگاهی صرفی زبان‌آموزان و هدف دیگر پژوهش بررسی ارتباط بین ارزشیابی پویا و غیر پویای آگاهی صرفی بود. بدین‌منظور، 50 زبان‌آموز کانون زبان ایران به دو گروه ارزشیابی پویا و غیر پویا تقسیم شدند. آزمون ساختار صرفی به هر دو گروه در مراحل پیش‌آزمون و پس‌آزمون ارائه شد. پس از پیش‌آزمون، معلّم به گروه ارزشیابی پویا بازخورد و راهنمایی لازم بر اساس ارزشیابی پویای آگاهی صرفی ارائه داد و نمرات آن‌ها را ثبت کرد، در صورتی که در گروه ارزشیابی غیر پویا عملکرد مستقل آن‌ها مدّ نظر بود. یافته‌ها نشان داد که ارزشیابی پویا در ارتقای آگاهی صرفی زبان‌آموزان بسیار مؤثر بوده است. ازسوی دیگر بین آزمون‌های ارزشیابی پویای آگاهی صرفی با آزمون ساختار صرفی، همبستگی معناداری وجود داشت که حاکی از اعتبار این روش ارزشیابی نوین درحوزة آموزش زبان انگلیسی بود. نتایج این مطالعه از آن جهت که چشم‌انداز جدیدی از ارزشیابی پویا در حوزة آگاهی صرفی زبان‌آموزان ارائه می‌دهد حائز اهمّیت است. تکرار این مطالعه با حجم نمونه بزرگ‌تر موجه است و ممکن است نتایج تعمیم بیشتری را در حمایت از استفاده از ارزشیابی پویا برای ارزیابی آگاهی صرفی در زمینة زبان انگلیسی در بر داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

1. Alavi, M., Kaivanpanah Maralani,S., shabani,K.,(2012) Group Dynamic Assessment: An Inventory of Mediational Strategies for Teaching Listening, Journal of Teaching Language Skills, 3, 4.
2. Aljaafreh, A. and J.P. Lantolf. (1994). Negative feedback as regulation and second language learning in the zone of proximal development. The modern language journal 78: 465-483.
3. Anton, M. (2009). Dynamic assessment of advanced second language learners. Foreign Language Annals, 42(3), 576-598.
4. Birjandi, P., & Ebadi, S. (2012). Micro genesis in dynamic assessment of L2 learners’ sociocognitive development via web 2.0. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 32, 34–39.
5. Bloomfield, L. (1993). Language. New York. Henry Holt and company
6. Budoff, M. (1987). The validity of learning potential assessment. In C.S. Lidz (Ed.). Dynamic assessment: An interactional approach to evaluating learning potential (pp.52-81). New York: Guilford
7. Caffrey, E., Fuchs, D., & Fuchs, L.S. (2008). The predictive validity of dynamic assessment: A review. Journal of Special Education, 41, 254-270.
8. Carlisle, J. F. (2000). Awareness of the structure and meaning of morphologically complex words: Impact on reading. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 12, 169–190.
9. Cole P, Segui, J, and Taft, M. (1997).Word and morphemes as unites for lexical access. J. memory and language, 37, 312-330.
10. Ferrara, R.A., Brown, A.L., & Campione, J.C. (1986). Children's learning and transfer of inductive reasoning rules: Studies of proximal development. Child Development, 57, 1087-1099.
11. Feuerstein, R. (1979). The dynamic assessment of retarded performers: The learning potential assessment device, theory, instruments, and techniques. Baltimore: University Park Press.
12. Feuerstein, R., Rand, Y., Hoffman, M.B., & Miller, R. (1980). Instrumental enrichment: An intervention program for cognitive modifiability. Baltimore: University Park Press.
13. Haywood, H. C. & Tzuriel, D. (Eds.). (1992). Interactive assessment, NY: Springer-Verlag.
14. Haywood, H. C., & Lidz, C.S. (2007). Dynamic Assessment in Practice: Clinical and Educational Applications. Cambridge: Cambridge University Press.
15. Kieffer, M. J., & Lesaux, N. K. (2008). The role of derivational morphology in the reading comprehension of Spanish-speaking English language learners. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 21, 783–804.
16. Kozulin, A., & Garb, E. (2001). Dynamic assessment of EFL text comprehension of at-risk students. Paper presented at the 9th conference of the European Association for Research on Learning and Instruction, Frobourg, Switzerland.
17. Ku, Y.-M., & Anderson, R. C. (2003). Development of morphological awareness in Chinese and English. Reading and Writing: An Interdisciplinary Journal, 16, 399–422.
18. Lantolf, J. P. & Thorne, S. L. (2006). Sociocultural theory and the genesis of second language development. Oxford; New York: Oxford University Press.
19. Lantolf, J. P., & Poehner, M. E. (2004). Dynamic assessment of L2 development: bringing the past into the future. Journal of Applied Linguistics, 1(2), 49-72.
20. Larsen, J. A., & Nippold, M. A. (2007). Morphological analysis in school-age children: Dynamic assessment of a word learning strategy. Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 38,201–212.
21. Little,D. (1991). Learner autonomy1: definitions, issues and problems. Dublin: Authentik
22. Nunnally, J. C. (1967). Psychometric theory. New York: McGraw-Hill.
23. Ohta, A. S. (2005). Interlanguage pragmatics in the zone of proximal development. System, 33, 503-517.
24. Pascoe, M., Stackhouse,J. and Wells, B. (2006). Presisting speech difficulties in children. Department of comunicatio sciences, 3, 293-315.
25. Peña, E. D., Quinn, R., & Iglesias, A. (1992). The application of dynamic methods to language assessment: A non-biased procedure. Journal of Special Education, 26,269–280.
26. Poehner, M. E. (2009). Group Dynamic Assessment: Mediation for the L2 Classroom. TESOL Quarterly, 43(3), 471-491.
27. Poehner, M. E., & Lantolf, J.P. (2005). Dynamic assessment in the language classroom. Language Teaching Research, 9, 233-265.
28. Restrepo, M. A. (2007). beyond the test: L2 dynamic assessment and transcendence of mediated learning. Modern Language Journal, 91,323-340.
29. Shabani,K. (2012). Dynamic assessment of L2 learners’ reading comprehension processes: A Vygotskian perspective. The 4th International Conference of Cognitive Science, 32, 321–328
30. Ukrainetz, T. A., Harpell, S., Walsh, C., & Coyle, C. (2000). A preliminary investigation of dynamic assessment with Native American kindergartners. Language, Speech, and Hearing Services in the Schools, 31, 142-154
31. Vygotsky, L.S. (1978). Mind in Society: The development of higher psychological processes. Cambridge, MA: Harvard University Press.