مقالات علمی‌پژوهشی
1. معرفی مفهوم «سرمایه هیجانی- حسی» و بررسی تأثیرات آن در آموزش زبان دوم

رضا پیش قدم؛ شیما ابراهیمی؛ گلشن شکیبایی

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 1-26

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i2.73542

چکیده
  «سرمایه» یکی از مفاهیم مهم جامعه‌شناسی است که نشان می‌دهد چگونه ساختارهای عینی جامعه (قواعد اجتماعی، هنجارها، نقش‌ها، نهادها و ابزارهای فرهنگی) می‌توانند بر ساختارهای ذهنی افراد و رفتارهای اجتماعی آنان تأثیر بگذارند. مهم‌ترین سرمایه‌های مطرح‌شده عبارت‌اند از سرمایه‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و طبیعی که می‌توانند بر انگیزه، ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
2. بررسی جریان ترجمه‌ای ادبیات از زبان فارسی به روسی با رویکرد سری‌زمانی

مهرنوش فخارزاده؛ ملیحه امینی

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 27-50

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i2.70483

چکیده
  تبادلات بین‌المللی ترجمه، دارای ساختار مرکز حاشیه است. برخی زبان‌ها در مرکز و برخی‌ دیگر در حاشیۀ این ساختار جای ‌می‌گیرند. ترجمة ادبیات در سراسر جهان غالباً از زبان‌های مرکزی به زبان‌های حاشیه‌ای در جریان است. شمار زیادی از پژوهش‌ها، در بررسی جایگاه زبان‌های متفاوت در نظام بین‌المللی ترجمه، به جریان ترجمه‌ای را از زبان‌های ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
3. عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در آزمون تافل: بررسی نقش دو راهبرد

مصطفی امیری؛ بهزاد قنسولی؛ ضرغام قپانچی

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 51-74

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i2.51410

چکیده
  مطالعة حاضر به بررسی رابطة بین عملکرد زبان‌آموزان ایرانی در بخش خواندن آزمون تافل با راهبردهای تست‌زنی و نیز آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن می‌بپردازد. شصت و دو دانشجوی رشتة زبان انگلیسی به‌طور تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از آزمون بسندگی دانش زبانی نلسون نمونه، بخش درک و مطلب، آزمون تافل، پرسش‌نامة راهبردهای ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
4. سهم توانایی‌های شناختی و بسندگی زبان انگلیسی در تبیین درک شنیداری زبان انگلیسی به‌عنوان زبان خارجی

مهسا ندری؛ پوریا بقایی مقدم؛ زهرا ظهوریان

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 75-90

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i2.76185

چکیده
  پژوهش حاضر بر آن است تا به بررسی نقش توانایی‌های شناختی (توجه شنیداری‌/دیداری، سرعت پردازش، هوش سیال) و بسندگی عمومی زبان خارجه در درک شنیداری بپردازد. در مجموع 103 دانشجوی مقطع کارشناسی رشتة زبان انگلیسی در این پژوهش شرکت کردند. آزمون‌های توجه شنیداری و دیداری، سرعت پردازش، هوش سیال کلامی و غیرکلامی، بسندگی کلی زبان انگلیسی، و درک ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
5. بررسی نمادهای اسطوره‌ای قهرمانان زن در من او را دوست داشتم اثر آناگاوالدا

نگار کلالی؛ نگار مزاری؛ طاهره خامنه باقری

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 91-112

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i2.67709

چکیده
  جوامع بشری در طی ادوار متمادی با مطالعۀ علمی رفتارهای اجتماعی سعی در شناخت فرایندهای ذهنی و درک روان‌شناسانة الگوهای رفتاری دارند. در این میان پیوند اسطوره با تخیل و کارکردهای ذهن بشر، توجه روان‌شناسان را به‌خود معطوف کرده است. نمادهای اسطوره‌‌ای یا همان آرکتیپ‌ها، الگوها یا قالب‌های رفتاری از پیش تعیین‌شده‌ای هستند که بر شخصیت ...  بیشتر

مقالات علمی‌پژوهشی
6. انگیزه و چالش‌های آن در برخی دانشجومعلمان زبان انگلیسی دانشگاه فرهنگیان مشهد: مطالعه‌ای آمیخته

احمدرضا اقتصادی

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1397، صفحه 113-137

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i2.70055

چکیده
  در این پژوهش که با استفاده از رویکرد آمیخته انجام شده، وضعیت انگیزشی و دلایل بی‌انگیزگی برخی دانشجومعلمان زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان مشهد بررسی شده است. در ابتدا و با استفاده از رویکرد کیفی نظریة داده‌بنیاد، با 17 دانشجوی دختر و پسر مصاحبه شد. نتایج نشان داد که از جمله عوامل مؤثر بر بی‌انگیزگی دانشجویان، عدم علاقة اولیه به ...  بیشتر