نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان، مشهد، ایران

چکیده

در این پژوهش که با استفاده از رویکرد آمیخته انجام شده، وضعیت انگیزشی و دلایل بی‌انگیزگی برخی دانشجومعلمان زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان مشهد بررسی شده است. در ابتدا و با استفاده از رویکرد کیفی نظریة داده‌بنیاد، با 17 دانشجوی دختر و پسر مصاحبه شد. نتایج نشان داد که از جمله عوامل مؤثر بر بی‌انگیزگی دانشجویان، عدم علاقة اولیه به معلمی، عدم آشنایی با دورة دبیری یا آموزش زبان انگلیسی قبل از انتخاب رشته، محیط و فضای دلسردکننده، امنیت شغلی، ویژگی‌های خاص دانشگاه از قبیل عدم وجود امکانات کافی و محدودیت‌های مقررات و سخت‌گیری استادان است. سپس براساس یافته‌های مرحلة کیفی، پرسش‌نامه‌ای تهیه شد و پس از اعتبارسازی، بین تمامی دانشجومعلمان زبان انگلیسی در دانشگاه فرهنگیان مشهد توزیع شد. نتایج مرحلة کمی نیز نتایج کیفی را تأیید می‌کند و نشان می‌دهد که برای ایجاد فضای انگیزشی برای دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان، توجه ویژه‌ای باید صورت گیرد.

کلیدواژه‌ها

اقتصادی، ا. (1396). نظریة ارزش-انتظار و مدل FIT-Choice: چهارچوبی برای بررسی انگیزه‌های انتخاب شغل معلمی در دانشجومعلمان پردیس شهید بهشتی مشهد. پژوهش در تربیت معلم، ۱(۲)، ۲۹-۵۳.
خسروی، ر.، بنی‌عامریان، م. (1395). کاوشی بر منطق انتخاب حرفة معلمی توسط دانشجومعلمان (مورد: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی). در مجموعه‌مقالات دومین همایش تربیت معلم، به همت سعیده شاکری و فهیمه کشمیری. اصفهان: جهاد دانشگاهی (دانشگاه اصفهان).
 
Brown, H. D. (2014). Principles of language learning and teaching: A course in second language acquisition (6th ed.). USA: Pearson.
Charmaz, K. (2006). Constructing grounded theory: A practical guide through qualitative analysis. London: SAGE.
Donyei, Z. (2010). Language aptitude and language learning motivation: Individual differences from a dynamic systems perspective. In E. Macaro (Ed.), Continuum companion to second language acquisition (pp. 247-267). London: Continuum.
Dornyei, Z. (2001a). Motivational strategies in the language classroom. Cambridge: Cambridge University Press.
Dornyei, Z. (2001b). Teaching and researching motivation. Harlow: Longman.
Dornyei, Z. (2005). The psychology of the language leaarner: Individual differences in second language acquisition. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.
Dornyei, Z. (2007). Creating a motivating classroom environment. In J. Cummins, & C. Davison (Eds.), International handbook of English language teaching (Vol. 2, pp. 719-731). New York: Springer.
Dornyei, Z. (1990). Conceptualizing motivation in foreign‐language learning. Language Learning, 40(1), 45-78.
Dornyei, Z., & Ushida, E. (2011). Teaching and researching motivation (2nd ed.). United Kingdom: Pearson.
Falout, J., Elwood, J., & Hood, M. (2009). Demotivation: Affective states and learning outcomes. System, 37(3), 403-417.
Flick, U. (2009). An introduction to qualitative research (4th ed.). London: SAGE.
Ghadirzadeh, R., Hashtroudi, F. P., & Shokri, O. (2012). Demotivating factors for English language learning among university students. Journal of Social Sciences, 8(2), 189.
Glaser, B. G. (1992). Basics of grounded theory analysis: Emergence vs forcing. Mill Valley, CA: Sociology Press.
Goulding, C. (2002). Grounded theory: A practical guide for management, business and market researchers. London: SAGE Publications.
Jeon, Y. H. (2004). The application of grounded theory and symbolic interactionism. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 18(3), 249-256.
Jomairi, S. (2011, December). Demotivating factors in second language learning at State, Azad and Payam-Nour universities. Paper presented at the International Conference on Languages, Literature and Linguistics. IACSIT Press, Singapore.
Kaivanpanah, S., & Ghasemi, Z. (2011). An investigation into sources of demotivation in second language learning. Iranian Journal of Applied Linguistics (IJAL), 14(2), 89-110.
Kikuchi, K., & Sakai, H. (2009). Japanese learners' demotivation to study English: A survey study. JALT journal, 31(2), 183-204.
Moiinvaziri, M., & Razmjoo, S. A. (2014). Demotivating factors affecting undergraduate learners of non-English majors studying general English: A case of Iranian EFL context. Journal of Teaching Language Skills, 5(4), 41-61.
Richardson, P. W., & Watt, H. M. (2010). Current and future directions in teacher motivation research. In T. C. Urdan, & S. A. Karabenick (Eds.), The decade ahead: Applications and contexts of motivation and achievement; Advances in motivation and achievement (pp. 139-173). Bingley: Emerald.
Sahragard, R., & Alimorad, Z. (2013). Demotivating factors affecting Iranian high school students’ English learning. In M. Cortazzi, & L. Jin (Eds.), Researching cultures of learning (pp.308-327). Basingstoke: Palgrave Mcmillan.
Sakui, K., & Cowie, N. (2011). The dark side of motivation: Teachers’ perspectives on ‘unmotivation’. ELT Journal, 66, 205-213.
Salsali, M., Fakhr Movahedi, A., & Cheraghi, M. A. (2007). Grounded theory research in medical sciences: Philosophy and applied principles. Tehran: Boshra.
Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1990). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory. California: Sage Publications.
Strauss, A. L., & Corbin, J. M. (1998). Basics of qualitative research: Techniques and procedures for developing grounded theory (2nd ed.). California: Sage Publications.
Taghipour, A. (2014). Adopting constructivist versus objectivist grounded theory in health care research: A review of the evidence. Journal of Midwifery and Reproductive Health, 2(2), 100-104.
Trang, T. T. T., & Baldauf Jr, R. B. (2007). Demotivation: Understanding resistance to English language learning-the case of Vietnamese students. The Journal of Asia TEFL, 4(1), 79-105.
Wigfield, A. (1994). Expectancy-value theory of achievement motivation: A developmental perspective. Educational Psychology Review, 6(1), 49-78.
Wigfield, A., & Eccles, J. S. (2000). Expectancy-value theory of achievement motivation. Contemporary Educational Psychology, 25, 68-81.