نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان فرانسه، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

جوامع بشری در طی ادوار متمادی با مطالعۀ علمی رفتارهای اجتماعی سعی در شناخت فرایندهای ذهنی و درک روان‌شناسانة الگوهای رفتاری دارند. در این میان پیوند اسطوره با تخیل و کارکردهای ذهن بشر، توجه روان‌شناسان را به‌خود معطوف کرده است. نمادهای اسطوره‌‌ای یا همان آرکتیپ‌ها، الگوها یا قالب‌های رفتاری از پیش تعیین‌شده‌ای هستند که بر شخصیت ما تأثیر بسزایی دارند. از منظر یونگ، مضامین اسطوره‌ای ریشه در ناخودآگاه جمعی انسان‌ها دارند و درک مفهوم آرکتیپ‌ها به شناخت روان ناخودآگاه جمعی می‌انجامد. بنابراین، یونگ برای تحلیل تفاوت‌های شخصیتی انسان‌ها به مطالعۀ ضمیر ناخودآگاه جمعی و بررسی تأثیر آنیما و آنیموس بر کهن‌الگوی مسلط بر روان انسان‌ها می‌پردازد. در این پژوهش با بهره از نظریات روان‌شناسی یونگ به مطالعۀ کهن‌الگوهای مسلط بر روان شخصیت‌های زن کتاب گاوالدا می‌پردازیم. مطالعۀ این کهن‌الگوها که تحت‌تأثیر جامعه و فرهنگ تجلی می‌یابند یا برای همیشه سرکوب می‌شوند، به ما امکان درک واکنش‌های شخصیت‌های زن داستان در موقعیت‌های مختلف را خواهد داد. شناخت ایزدبانوان مسلط بر قهرمانان زن داستان و تعامل آن‌ها با الگوهای فرهنگی جامعه، به ما در درک رفتارهای اجتماعی آنان کمک خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها

بولن، ش. (1384). نمادهای اسطوره‌ای و روان‌شناسی زنان. ترجمۀ آذر یوسفی. تهران: روشنگران و مطالعات زنان.
سازاواری، م. (1394). نگرشی به فمینیسم در آثار زویا پیرزاد و آنا گاوالدا. مقالة ارائه‌شده در اولین همایش بین‌المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی.
عباسلو، ا. (1391). نقد کهن‌الگوگرایانه. کتاب ماه ادبیات، 68(۱۸۲) ۸۵-۹۱.
فدایی، ف. (1381). یونگ و روا‌ن‌شناسی تحلیلی او. تهران: دانژه.
گاوالدا، آ. (1387). من او را دوست داشتم. ترجمة الهام دارچینیان. تهران: قطره.
مزاری، ن. (1394). مطالعۀ تطبیقی نمادهای اسطوره‌ای قهرمان زن در عادت می‌کنیم اثر پیرزاد و سرخ و سیاه استاندال. پژوهش‌های ادب و زبان فرانسه، ۲(۴)، ۱۲۱-۱۳۹.
ملکی، س. (1390). نقد تطبیقی با رویکرد فمینیستی در آثار گاوالدا و زویا پیرزاد. پایان‌نامة کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
نامور مطلق، ب. (1392). درآمدی بر اسطوره‌شناسی نظریه‌ها و کاربردها. تهران: سخن.
هال، ک. س.، و نوردبی، و. ج. (1393). مقدمات روان‌شناسی یونگ. قم: آیندة درخشان.
یونگ، ک. گ. (1371). خاطرات، رؤیاها، اندیشه‌ها. ترجمة پروین فرامرزی. مشهد: آستان قدس رضوی.
یونگ، ک. گ. (1392). انسان و سمبول‌هایش. ترجمة محمود سلطانیه. تهران: جامی.
یونگ، ک. گ. (1393). روان‌شناسی و شرق. ترجمة لطیف صدقیانی. تهران: جامی.
 
Durand, G. (1960). Les structures anthropologiques de l’imaginaire. Paris: Dunod.
Gavalda, A. (2002). Je l'aimais. Paris: edition France loisir.
Svensson, M. (2011). « Une analyse des personnages masculins et feminins dans Ensemble, c'est tout et Je l'aimais d’Anna Gavalda ». Retrieved from: https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:437255/FULLTEXT01.pdf