176. ژول ورن: دانشمند نویسنده یا نویسندة دانشمند

محمدرضا فارسیان

دوره 46، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i1.35587

چکیده
  بی تردید ژول ورن را باید بزرگ ترین نویسنده ای دانست که سبک نگارش داستان های علمی- تخیلی را پایه گذاری کرده است. خوانندگان و منتقدان آثار وی بر این عقیده هستند که درحقیقت، علم با ورن پا به عرصة ادبیات گذارده است. نگاه ژول ورن به پیشرفت های علمی و صنعتی نگاهی مثبت و خوش باورانه است. او با نگارش رمان های علمی، علاوه بر خلق ماشین های گوناگون ...  بیشتر

177. بررسی میزان اتکا به عامل فرامتنی «جهت ترجمه»: موردپژوهی ترجمه های رمان صدسال تنهایی نوشتة گابریل گارسیا مارکز

فرزانه شکوهمند؛ زهره تائبی؛ علی خزاعی فرید

دوره 46، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i2.37322

چکیده
  ژنت (1997) یکی از صاحب نظران ادبی است که نظریه ای مبتنی بر نقش عوامل فرامتنی را ارائه کرده است. در این مقاله، براساس نظریة وی به بررسی نقش عوامل فرامتنی در ترجمه مانند جهت مستقیم و غیرمستقیم و چگونگی درج آن روی جلد آثار ترجمه شده خواهیم پرداخت. پس از اشاره به دیدگاه های مختلف دربارة ترجمة غیرمستقیم، موردپژوهی ترجمه های فارسی رمان مشهور ...  بیشتر

178. مقایسة نقش بازخورد معلم و گروه همسالان در شرایط برخط و سنتی در فراگیری مهارت نگارش زبان انگلیسی

منوچهر جعفری گهر

دوره 46، شماره 3 ، پاییز 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i3.39396

چکیده
  اگرچه همواره بر اهمیت تعامل معنا‌دار در فرایند یادگیری نظریة ‌فرهنگی- اجتماعی تأکید شده است (ویگوتسکی، 1962)، اما تاکنون دربارة میزان درک فراگیران از بازخورد معلم و دیگر فراگیران یا گروه همسالان در مهارت نگارش بررسی دقیقی نشده است. پژوهش حاضر با هدف مقایسة بازخورد برخط معلم، برخط همسالان، سنتی معلم و سنتی همسالان با توجه به اظهار‌نظر ...  بیشتر

179. پژوهشی تطبیقی بر ترجمه پذیری یا ترجمه ناپذیری چندمعنایی استعاره در ترجمۀ سرخ و سیاه استاندل

علی عباسی؛ سمیه رضایی

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41441

چکیده
  چندمعنایی یکی از مهم‬ترین مسائل زبانی است که در حوزة علم معنا شناسی قرار دارد (ویکتوری، 1997، صص. 41). یک واژه در یک نظام زبانی بنا به شرایط و بافتی که به ‬کار می‬رود، می‬تواند دربردارندة معانی گوناگونی باشد (یول، 2006، ص. 148)؛ از این‬رو است که گفته می‬شود بیشتر واژگان زبان از این ویژگی برخوردار هستند. تعاریف و معادل‬های مختلفی که در فرهنگ‬های ...  بیشتر

180. تبیین خلق زبان شاعرانه با استفاده از نظام مبتنی بر تطبیق و لغزش های مهارشدة اریک لاندوفسکی

مرتضی بابک معین

دوره 46، شماره 4 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v46i4.41643

چکیده
  در دهة 1980 میلادی، نشانه شناسی با چرخشی روش شناختی روبه رو می شود. این چرخش که برگرفته از فلسفة غالب قرن بیستم؛ یعنی، پدیدارشناسی است، ابعاد گمشدة معنا مانند «حضور»، «جریان ادراکی- حسی»، «تن»، «ادراک» و «امر حسی» را به نشانه شناسی بازمی‌گرداند. در سال های دهة 1960، تصویر نشانه شناسی تصویری بسته و درخودرفته است؛ تصویر دیسیپلینی ساختارگرا ...  بیشتر

181. ترجمة کودکانه ها به فارسی: چالش لحن

عباس امام

دوره 47، شماره 1 ، بهار 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i1.42893

چکیده
  ترجمة آثار ویژة کودکان کاری سهل و ممتنع است؛ کاری بسیار دشوار است که ترجمة آن در آغاز آسان جلوه می کند. تصور غالب افرادی که برآن می شوند تا برای کودکان آثاری را ترجمه کنند، این است که می پندارند موضوعات کودکانه ساده هستند و متن های مرتبط، به لحاظ واژگان، ساختارهای دستوری و سایر ویژگی های زبانی نیاز به دقت نظر زیاد و خلاقیت در ترجمه ندارند؛ ...  بیشتر

182. رابطة بین سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی دربین زبان آموزان ایرانی

فرخ لقاء حیدری؛ زهرا بهرامی

دوره 47، شماره 2 ، تابستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i2.44648

چکیده
  در تحقیق حاضر، رابطة بین سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی دانشجویان رشته های مترجمی، ادبیات و آموزش زبان انگلیسی را بررسی کردیم. همچنین، در تلاش برای دریافت این بودیم که آیا سبک های تفکر می توانند آگاهی فراشناختی را پیش بینی کنند یا خیر. پرسشنامة سبک های تفکر و آگاهی فراشناختی بین 100 زبان آموزی که دانشجوی سال آخر مقطع کارشناسی در رشته ...  بیشتر

183. نقش استراتژی های ترجمه در جلوگیری از نفوذ زبانی و فرهنگی زبان مبدا فرا دست در زبان مقصد فرودست (مطالعه ی موردی :رمان “The scarlet letter” وترجمه آن:داغ ننگ)

فاطمه حیدری؛ علی علیزاده

دوره 47، شماره 3 ، زمستان 1393

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i3.19852

چکیده
  فرهنگهای متفاوت، گفتمان های متفاوت دارند و هر گفتمانی را نمی توان بی هیچ مشکلی و بدون دستکاری در قالب گفتمان دیگر ریخت. این تعدیل یا دستکاری به بومی گرایی منتهی می شود. ونوتی و توری هر دو معتقدند که زبان برتر(فرا دست)، خصوصیات خود را به زبان(فرودست) تحمیل می کند.به عبارتی زبانهای دیگر خود را به قالب انگلیسی نزدیک می کنند. در این مقاله ...  بیشتر

184. فرهنگ، کارتون و آموزش زبان انگلیسی: مطالعۀ کیفی کارتون «انگلیسی جادویی»

رضا پیشقدم؛ مصطفی مرادی مقدم

دوره 44، شماره 2 ، تابستان 1390

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v44i2.28619

چکیده
  مطالعات اکولوژیک آموزش زبان این موضوع را بیان ﻣﻲکند که برای شناختی صحیح از روند رشد کودک در ابعاد مختلف، باید به لاﻳﻪهای متفاوت آموزش زبان نفوذ کرد و به بررسی آﻥها پرداخت. یکی از این لاﻳﻪها، که ﻣﻲتواند ابعاد فرهنگی، هویتی و آموزشی کودک را ﺗﺤﺖالشعاع قرار دهد، نقش «رسانه» است. در دنیای رو به توسعۀ مدرن، رسانه تقریباً در تمام فعاﻟﻴﺖهای ...  بیشتر

185. بررسی زبان‌شناختی و ترجمه‌ای عبارات مصطلح بی‌ادبانه در دو فیلم جدایی نادر از سیمین و ابد و یک روز و زیرنویس انگلیسی آن‌ها

سمیر حسنوندی؛ ابوذر کاظمی؛ اکبر حسابی

دوره 52، شماره 1 ، بهار 1398، ، صفحه 79-107

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v52i1.83481

چکیده
       پژوهش حاضر قصد دارد به بررسی موضوع چالش‌انگیز بی‌ادبی در ترجمة دیداری‌شنیداری بپردازد. پرسش اصلی آن است که معادلات بی‌ادبی در زیرنویس چگونه برگردان شدند. به همین منظور، تمامی رفتارهای زبانی بی‌ادبی در دو فیلم جدایی نادر از سیمین و ابد و یک روز که دارای گفتارهای محاوره‌ای و رفتارهای زبانی بی‌ادبی‌اند استخراج شد. نویسندگان ...  بیشتر

186. رابطه قدرت و خشونت نگاه در نمایش‌نامه در بسته

رجبعلی عسکرزاده طرقبه؛ مریم السادات موسوی تکیه

دوره 49، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 83-100

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i1.46520

چکیده
  این مقاله به بررسی درون‌مایۀ «نگاه خیره» می‌پردازد. درون‏‌مایۀ «نگاه خیره» از جمله مباحثی است که هم در آثار ادبی و فلسفی سارتر و هم در فلسفۀ فوکو مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله، باور این دو فیلسوف دربارۀ قدرت «نگاه خیره» در نمایش‏نامۀ تمثیل‌گونۀ در بسته اثر ژان پل سارتر بررسی می‏شود. با واکاوی در تار و پود اجزای این نمایش‏نامه ...  بیشتر

187. نقش فرهنگ بومی در کلاسهای زبان انگلیسی: مقایسۀ سه دیدگاه متفاوت

الهام ناجی میدانی؛ رضا پیشقدم؛ محمد غضنفری

دوره 47، شماره 4 ، زمستان 1393، ، صفحه 91-105

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v47i4.23890

چکیده
  گسترش جهانی زبان انگلیسی که همزاد جهانی شدن است، دیدگاههای تازه ای را در آموزش زبان انگلیسی پدید آورده است. جایگاه فرهنگ بومی در برابر فرهنگ بیگانه در کلاس های زبان انگلیسی نیز نگرشهای تازه ای را به همراه آورده است. مقالۀ حاضر کوشیده است که نگرش سه گروه مدرسان، زبان آموزان و والدین را نسبت به نقش فرهنگ بومی در آموزش زبان انگلیسی با ...  بیشتر

188. تزئین‌های اسطوره‌ای در افسانة سن ژولین مهمان‌نواز اثرگوستاو فلوبر با تکیه بر اسطوره-نقد و اسطوره- تحلیل

علی عباسی؛ جعفر جهانگیر میرزا حسابی

دوره 50، شماره 4 ، زمستان 1396، ، صفحه 91-111

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v50i4.67178

چکیده
  هدف از این مقاله ارائه روش‌شناسی ژیلبر دوران و پیاده کردن آن به‌صورتی روش‌مند و علمی روی اثری از گوستاو فلوبر (سه قصه، افسانة سن ژولین مهمان‌نواز) است. در واقع، با تحلیل این اثر، هدف یافتن معنا از خلال این اثر است. نگارندگان این مقاله سعی دارند این روایت را بر اساس روش اسطوره-نقد و اسطوره-تحلیل بررسی کنند تا بتوانند به این پرسش پاسخ ...  بیشتر

189. بررسی نمادهای اسطوره‌ای قهرمانان زن در من او را دوست داشتم اثر آناگاوالدا

نگار کلالی؛ نگار مزاری؛ طاهره خامنه باقری

دوره 51، شماره 2 ، تابستان 1397، ، صفحه 91-112

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i2.67709

چکیده
  جوامع بشری در طی ادوار متمادی با مطالعۀ علمی رفتارهای اجتماعی سعی در شناخت فرایندهای ذهنی و درک روان‌شناسانة الگوهای رفتاری دارند. در این میان پیوند اسطوره با تخیل و کارکردهای ذهن بشر، توجه روان‌شناسان را به‌خود معطوف کرده است. نمادهای اسطوره‌‌ای یا همان آرکتیپ‌ها، الگوها یا قالب‌های رفتاری از پیش تعیین‌شده‌ای هستند که بر شخصیت ...  بیشتر

190. تفاوت های نحوی به عنوان چالشی در ترجمه ادبی؛ برگردان ضمیر سوم شخص مفرد در ترجمه انگلیسی غزل حافظ

سید محمد حسینی معصوم؛ الهه علیزاده

دوره 48، شماره 2 ، تابستان 1394، ، صفحه 93-112

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i2.42700

چکیده
  منشأ بسیاری از ایهام های جذّاب شعر حافظ، در چندگانگی تفسیر های مربوط به تعیین مخاطب شعر اوست. مترجم ادبی موفّق کسی است که درجه ابهام آمیزی متن را در فرایند ترجمه حفظ کند. یکی از مشکلاتی که در فرایند ترجمه رخ می دهد، عدم تناسب ساخت های دستوری و ویژگی های صرفی و نحوی زبان مبدأ و مقصد است. این امر در ترجمه ادبی و به‌ویژه ترجمه شعر که گاه ...  بیشتر

191. از پیرامتن تا پیراترجمه دریافت ترجمه داستان‌های دولت‌آبادی به زبان فرانسه براساس نظریات ژرار ژنت

آذین حسین زاده؛ کتایون شهپرراد

دوره 51، شماره 1 ، بهار 1397، ، صفحه 93-116

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v51i1.66239

چکیده
  مفهوم پیرامتن را نخستین‌بار ژنت به‌کار برد. به‌باور او، پیرامتن آن چیزی است که متن نویسنده را به کالایی به‌نام کتاب بدل می‌کند؛ یعنی عنوان، طرح روی جلد، توضیحات ناشر، مقدمه، پانوشت‌ها و از این دست. هنگامی که کتابی از زبانی به زبان دیگری ترجمه می‌شود، پیرامتن جدیدی شکل می‌گیرد که با هدف تسهیل در دریافت متن توسط خوانندة جدید، به‌جای ...  بیشتر

192. بررسی فرآیندهای شناختی زیربنایی در درک مهارت گوش‌دادن آزمون آیلتس

پوریا بقایی مقدم؛ زهرا ظهوریان؛ محمد قهرمانلو

دوره 49، شماره 2 ، تابستان 1395، ، صفحه 97-112

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i2.60030

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی فرآیندهای شناختی زیربنایی در درک مهارت گوش‌دادن آزمون آیلتس (سیستم زبان انگلیسی آزمون بین‌المللی) است. همچنین این پژوهش با این مسئله می‌پردازد که آیا این فرآیندها از نظر دشواری با هم متفاوت هستند یا خیر. برای این منظور، فهرستی از فرآیندهای شناختی ممکن بر اساس ادبیات تحقیق و همچنین بازخورد و پیشنهادهای آزمون‌دهندگان ...  بیشتر

193. تأثیر انگیزه و برنامۀ کمک‌آموزشیِ مبتنی ‌بر رابطۀ متقابل بین زبان‌آموز و معلم و کارِ گروهی بین زبان‌آموزان بر روی درک مطلب زبان‌آموزان ایرانی

نعیمه خرقانی؛ بهزاد قنسولی؛ پرویز بیرجندی

دوره 48، شماره 4 ، زمستان 1394، ، صفحه 99-116

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i4.44503

چکیده
  این پژوهش به بررسی تأثیر و ارتباط سطح انگیزه بر روی درک مطلب زبان‌آموزان ایرانی می‌پردازد که برنامۀ آموزشی مبتنی ‌بر رابطۀ متقابل بین زبان‌آموز و معلم و کار گروهی بین زبان‌آموزان دریافت می‌کنند. در ابتدا زبان‌‌آموزان به چهارگروه تقسیم می‌شوند. زبان‌آموزان همگی دانشجویان ترم سوم رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی بودند و در پیش‌آزمون ...  بیشتر

194. بررسی نوشتار اتوبیوگرافیک در آثار املی نوتومب با تکیه بر نظریه لوژون و دوبروفسکی

پریا شجاعی؛ فاطمه خان محمدی

دوره 49، شماره 4 ، زمستان 1395، ، صفحه 99-115

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v49i4.61633

چکیده
  املی نوتومب نویسندة معاصر بلژیکی همواره در حال نگارش است و بیشتر در قالب ژانرهایی همچون اتوبیوگرافیک، اتوفیکسیون و تخیلی می‌نویسد و جالب اینجاست که خود اذعان می‌کند میان ژانر آثارش، تفاوت چندانی وجود ندارد و در همة آن‌ها بحث تنها بر سر یک موضوع است: بشریت. این نوع نگارش نزد نوتومب قطعاً معلول حادثة خطیری است و از نقطه نظر روان شناسی ...  بیشتر

195. بازتاب مفهوم مرگ در اندیشه آلبر کامو و صادق هدایت

محمدرضا فارسیان؛ فاطمه قادری

دوره 52، شماره 3 ، پاییز 1398، ، صفحه 101-120

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v52i3.81443

چکیده
  آلبر کامو، نویسنده و متفکر فرانسوی که در سال 1957 به دریافت جایزه نوبل ادبی فائق آمد، از جمله نویسندگانی است که تأثیر قابل توجهی بر جریان روشنفکری و نویسندگی ایرانی داشته است. کامو را جزء نویسندگان پوچ‌گرا بر می‌شمارند که در آثارش به مفاهیمی همچون بیهودگی، مرگ، خودکشی و طغیان می‌پردازد. صادق هدایت نیز یکی از نویسندگان و روشنفکران ...  بیشتر

196. شادی‌ها و غمگنی‌های مترجم: خوانش و تحلیل انتقادی آرای ترجمانیِ خوزه اوُرتِگا گاسِت

محمدرضا لرزاده

دوره 48، شماره 3 ، پاییز 1394، ، صفحه 103-115

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v48i3.55014

چکیده
  گاه جدل بی‌حاصل و غیرکاربردی در زمینه معنا به مباحثی چون ترجمه افراطی کواین کشیده می‌شود که در آن، معنا نه طی تعامل بینافردی، بلکه به صورت رفتارشناسانه و طی ارتباط میان عمل و بافتار حاصل می‌شود و معنا دست نیافتنی تصویر می‌شود. در این میان، فیلسوف اسپانیایی، خوزه اورتگا ی. گاست کمی از این فضای منطقی محض دوری می‌گزیند: وی هرچند همه ...  بیشتر

197. تلاقی نمادها و مفاهیم دریدایی در رمان هرگز رهایم مکن

زهرا خزاعی راوری

دوره 54، شماره 1 ، بهار 1400، ، صفحه 107-126

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v54i1.84769

چکیده
  هرگز رهایم مکن (2005) رمانی از نویسنده انگلیسی‑ژاپنی، کازو ایشی گورو، است. رمان‌های ایشی گورو از نظر ساختار، طرح و مضامین با یکدیگر متفاوت‌اند. هرگز رهایم مکن یکی از رمان‌های معروف علمی تخیلی اوست که محور اصلی آن، نقد هنجارهای اجتماعی جامعه است. این رمان که از نگاه یکی از شخصیت‌ها به نام «کتی» روایت می‌شود، به زندگی دانش‌آموزان ...  بیشتر

198. ترجمه و مدرنیته در دوره مشروطه: موردپژوهی: ترجمه سرگذشت ژیل بلاس به فارسی

مریم قدرتی؛ محمد رضا هاشمی؛ امید آزادی بوگر

دوره 55، شماره 1 ، بهار 1401، ، صفحه 111-137

http://dx.doi.org/10.22067/jlts.2021.40550

چکیده
  در دوره مشروطه روشنفکران نقش مؤثّری در بروز و ظهور برخی تحوّلات در جامعه داشته‌اند و این رسالت تا حدّی از طریق ترجمه و تألیف آثاری با محتوای خاص صورت پذیرفته است. درباره نقش ترجمه در انتقال گفتمان مدرنیته به ایران در دوره مشروطه در پژوهش‌های مختلف به کرّات و به طور کلّی بدون تحلیل دقیق متون ترجمه‌ای و مقایسه آن‌ها با متون اصلی از ...  بیشتر

199. نمایشنامه داستان باغ وحش: خوانشی مارکسیستی

رجبعلی عسکرزاده طرقبه

دوره 52، شماره 4 ، زمستان 1398، ، صفحه 113-131

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v52i3.73155

چکیده
  مارکس انگیزه‌های اقتصادی را زمینه‌ساز تمامی تصمیمات مهم جامعة کاپیتالیستی می‌داند. مارکسیست‌ها جامعة کاپیتالیستی را به سه گروه بورژوازی، خرده‌بورژوازی و طبقة کارگر تقسیم می‌کنند. در نمایشنامة داستان باغ وحش، نوشتة ادوارد البی، پیتر را می‌توان نمایندة خرده‌بورژوازی یا طبقة متوسط و جری را نمایندة طبقة کارگر در نظر گرفت. مارکس ...  بیشتر

200. راهکارهای مترجمان در انتقال گویش شخصیت‌های رمان (مطالعۀ موردی ترجمه‌های رمان چهرۀ مرد هنرمند در جوانی)

فاتح احمدپناه؛ عباس خائفی؛ بهزاد برکت

دوره 50، شماره 3 ، زمستان 1396، ، صفحه 115-141

http://dx.doi.org/10.22067/lts.v50i3.61372

چکیده
  یکی از چالش‌های پیش روی مترجمان رمان، بازآفرینی نشانه‌های گویش در گفتار شخصیت‌هاست. گفتار آمیخته به گویش، اطلاعات مهمی راجع به هویت، پیشینۀ فرهنگی و جایگاه اجتماعی شخصیت‌ها فراهم می‌آورد و از این رو، بی‌توجهی مترجم در انتقال آن، خوانندۀ متن مقصد را از درک صحیح چارچوب گفتمانی متن اصلی محروم می‌سازد. به‌طور کلی، بازآفرینی گویش‌آمیختگی ...  بیشتر