نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تاکنون مطالعات بسیاری بر چگونگی یادگیری واژه توسط بزرگسالان در زبان دوم به انجام رسیده است. بسیاری از محققان معتقدند یادگیری واژه در بین فراگیران خردسال متفاوت بوده و شیوه‌های جدید آموزش زبان، مانند روش تکلیف‌محور که بر استفاده و تولید زبان دوم تأکید دارند، برای این افراد مناسب نیستند. هدف مطالعۀ حاضر، بررسی تطبیقی دو نوع روش تدریس (درون‌دادمحور در مقابل برون‌داد‌محور) بر یادگیری و به‌یادسپاری واژگان انگلیسی در میان فراگیران خردسال ایرانی است. 45 زبان‌آموز 6 تا 7 ساله به 3 گروه کنترل، درون‌دادمحور و برون‌دادمحورتقسیم شدند. در روش برون‌دادمحور، لغات مد نظر با استفاده از تکالیف برون‌داد‌محور به شرکت‌کنندگان آموزش داده شد. اما در روش درون‌دادمحور، لغات مد نظر به صورت تکالیف درون‌دادمحور به آن‌ها ارائه شد و هیچ‌گونه تولید زبانی از آن‌ها درخواست نگردید. پس از 4 هفته تدریس، دو نوع آزمون واژگانی (درک شنیداری و تولید) به عنوان پیش‌آزمون، پس‌آزمون و پس آزمون تأخیری از آنان گرفته شد. نتایج تحلیل داده‌ها نشان داد که میانگین نمرات پس آزمون و پس آزمون با تاخیر درک شنیداری و تولید گروه درون‌داد و برون‌داد با هم یکسان است اما به طور معناداری از میانگین نمرات پس آزمون و پس آزمون با تاخیر گروه  کنترل بیشتر است. لذا بر اساس این نتایج می توان این‌گونه نتیجه گرفت که هر دو روش منجر به افزایش دانش درکی، شنیداری و تولیدی واژگان مد نظر در میان فراگیران گردیده است. به‌طور کلی، نتایج تأییدکنندۀ نظر لانگ (2015) مبنی بر این نکته است که هر یک از روش‌های آموزش زبان، نقاط ضعف و قوت خود را دارند و ترکیب مناسبی از همه‌ی روش‌ها، با توجه به نیاز و مشخصات زبان‌آموزان می‌تواند نتایج مثبتی در پی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

Alqahtani, M. (2015). The importance of vocabulary in language learning and how to be taught. International Journal of Teaching and Education, 3(3), 21-34.
Amiryousefi, M. (2016). The differential effects of two types of task repetition on the complexity, accuracy, and fluency in computer-mediated L2 written production: A focus on computer anxiety. Computer Assisted Language Learning29(5), 1052-1068.
Chung, T. M., & Nation, P. (2003). Technical vocabulary in specialized texts. Reading in a Foreign Language15(2), 103.
Coady, J., & Huckin, T. (1997). Second language vocabulary acquisition: A rationale for pedagogy. Cambridge, England: Cambridge University Press.
De La Fuente, M. J. (2002). Negotiation and oral acquisition of L2 vocabulary: The roles of input and output in the receptive and productive acquisition of words. Studies in Second Language Acquisition24(1), 81-112.
Ellis, R. (1999). Learning a second language through interaction. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins.
Ellis, R. (2003). Task-based language learning and teaching. Oxford, England: Oxford University Press.
Ellis, R. (2009). Task‐based language teaching: Sorting out the misunderstandings. International Journal of Applied Linguistics19(3), 221-246.
Ellis, R., & He, X. (1999). The roles of modified input and output in the incidental acquisition of word meanings. Studies in Second Language Acquisition21(2), 285-301.
Erlam, R., & Ellis, R. (2019). Input-based tasks for beginner-level learners: An approximate replication and extension of Erlam & Ellis (2018). Language Teaching52(4), 490-511.
Fakher Ajabshir, Z. (in press). The relative efficacy of input enhancement, input flooding, and output-based instructional approaches in the acquisition of L2 request modifiers. Language Teaching Research.
Fazeli, R., & Bagheri, M. S. (2015). The effect of input, input-output and output-input modes of teaching on vocabulary learning of Iranian EFL learners. Journal of Studies in Learning and Teaching English4(2), 033-052.
Gass, S. M. & Mackey, A. (2007). Input, interaction, and output in second language acquisition. In B. VanPatten & J. Williams, (Eds.). Theories in second language acquisition: An introduction (pp. 175-200). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum and Associates.
Gholami, N., & Farvardin, M. T. (2017). Effects of input-based and output-based instructions on Iranian EFL learners’ productive knowledge of collocations. International Journal of Applied Linguistics and English Literature6(3), 123-130.
Kaivanpanah, S., Alavi, S. M., & Ravandpour, A. (2020). The effect of input-based and output-based tasks with different and identical involvement loads on Iranian EFL learners’ incidental vocabulary learning. Cogent Psychology7(1), 1731223.
Knight, S. (1994). Dictionary: The tool of last result in foreign language reading? A new perspective. Modern Language Journal78(3), 285-99.
Krashen, S. (1985). The input hypothesis: Issues and implications. London, England: Longman.
Krashen, S. (1989). We acquire vocabulary and spelling by reading: Additional evidence for the input hypothesis. The Modern Language Journal73(4), 440-464.
Krashen, S. (1998). Comprehensible output? System26(2), 175-182.
Kwon, S. (2006). Roles of output and task design on second language vocabulary acquisition (Unpublished doctoral dissertation). University of Florida, Florida, FL. Lantolf, J. (2003). Intrapersonal communication and internalization in the second language classroom. In A. Kozulin, V. S. Ageev, S. Miller, & B. Gindis (Eds.), Vygotsky’s theory of education in cultural context (pp. 349-370). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Larsen-Freeman, D. (2000). Teaching and principles in language teaching. Oxford, England: Oxford University Press.
Maftoon, P., & Sharif Haratmeh, M. (2013). Effects of input and output-oriented tasks
Mahmoudabadi, Z., & Soleimani, H. (2014). The impact of interactive output tasks on developing vocabulary knowledge of Iranian EFL learners. Iranian Journal of Applied Linguistics17(2), 93-113.
Mahmoudabadi, Z., Soleimani, H., Jafarigohar, M., & Iravani, H. (2015). The effect of sequence of output tasks on noticing vocabulary items and developing vocabulary knowledge of Iranian EFL learners. International Journal of Asian Social Science5(1), 18-30.
CAPTCHA Image