نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 گروه زبان شناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

چکیده

با توجّه به اهمّیّت کلاس‌های مجازی در دوران کرونا، پژوهش حاضر به بررسی میزان رضایتمندی معلّمان درس زبان انگلیسی در مقاطع متوسطه، از تدریس در شبکة آموزشی دانش‌آموزان (شاد) در این دوران (سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰) می‌پردازد. همچنین، بررسی نگرش معلّمان این درس به فرصت‌ها و چالش‌های برنامة «شاد» و آگاه‌سازی جامعة آموزشی از راهکارهای رفع موانع این برنامه از دیگر اهداف پژوهش است. شرکت‌کنندگان این پژوهش، ۵۵ معلّم زبان انگلیسی در مقاطع متوسطه هستند. این تحقیق به دو روش کمّی و کیفی انجام شده است. بخش کمّی شامل پرسشنامه‌ای است که تلفیقی از چند پرسشنامه در زمینة آموزش مجازی است (روایی پرسشنامه توسّط اساتید گروه زبان انگلیسی دانشگاه شهید چمران اهواز مورد تأیید قرار گرفت و پایایی با روش کرونباخ آلفا 84/0 محاسبه شد) و بخش کیفی حاوی مصاحبة نیمه‌ساختاریافته است. نتایج نشان می‌دهد که با استفاده از برنامة «شاد» مسئولیت‌پذیری و درگیری اولیا با فرآیند یاددهی یادگیری دانش‌آموزان در این درس افزایش یافته است. شناخته شدن معلّمان توانمند و استفاده از تجارب معلّمان از فرصت‌های برنامة «شاد» است. معلّمان، مهم‌ترین چالش‌ها را مطابق انتظار نبودن سرعت انتقال و یادگیری می‌دانند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

اکبری بورنگ، م. (۱۳۹۱). کیفیت تدریس مجازی استادان براساس جهت گیری‌های برنامه درسی آنان در نظام آموزش عالی ایران و ارائه الگوی تدریس مجازی مطلوب (رسالة منتشرنشدة دکتری). دانشگاه فردوسی مشهد.
حاجی، ج.، محمدی مهر، م.، و محمدی آذر، ح. (1400). بازنمایی مشکلات آموزش در فضای مجازی با استفاده از برنامه شاد در دوره پاندمی کرونا: یک مطالعه پدیدار شناسی. فصلنامه فن آوری اطلاعات و ارتباطات در علوم تربیتی، ۳(پیاپی43)، 153-174.
دهقان­پور، م. (۱۳۹۳). ارزیابی پذیرش تکنولوژی تبلت در مدارس با هدف هوشمندسازی (پایان­نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود.
رفیعی، ج. (۱۴۰۱). درک معلمان  زبان انگلیسی دبیرستانی ایرانی از فرصت ها، چالش ها و تهدیدهای سیستم یادگیری مجازی (رسالة منتشرنشدة دکتری). دانشگاه ارومیه.
عامری، ع. (۱۴۰۰). تحقیق درباره ارزیابی کلاس‌های مجازی آموزش انگلیسی در دبیرستان‌های متوسطه اول ایران. (پایان­نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه سمنان.
عباسی، ف.، حجازی، ا.، و حکیم زاده، ر. (۱۳۹۹). تجربه زیسته معلمان دوره ابتدایی از فرصتها و چالشهای تدریس در شبکه آموزشی دانش­آموزان (شاهد): یک مطالعه پدیدارشناسی. تدریس پژوهی، ۸(۳)، ۱-۲۴. https://dorl.net/dor/20.1001.1.24765686.1399.8.3.1.0
فارسی، ز.، علیاری، ش.، احمدی، ی.، آفاقی، ع.، و سجادی، ا. (۱۴۰۰). بررسی رضایتمندی از کیفیت دورة تحصیلی و آموزش مجازی طی پاندمی کووید-۱۹ در دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی آجا در نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸. طب نظامی، ۲۳(۲)، ۱۷۴-۱۸۵.
فرزین، ح.، جمشیدیان مجاور، م.، امیری، م.، و خواستار، ع. (۱۳۹۹). ارزیابی وضعیت آموزش مجازی درس زیست­شناسی در بین دانش­آموزان دختر پایة یازدهم شهرستان بجنورد. پژوهش در آموزش زیست­شناسی، 2(۵)، ۱۹-۲۸.
فلیک، ی. (۱۳۸۲). درآمدی بر پژوهش های کیفی در علوم انسانی (ع. جمشیدیان.، س. ع. سیادت و ر. ع. نوروزی، مترجمان). انتشارات موسسه فرهنگی سماء.
محمدی، م.، کشاورزی، ف.، ناصری جهرمی، ر.، ناصری جهرمی، ر.، حسامپور، ز.، و میرغفاری، ف. (۱۳۹۹). واکاوی تجارب والدین دانش‌آموزان دوره اول ابتدایی از چالش‌های آموزش مجازی با شبکه‌های اجتماعی در زمان شیوع ویروس کرونا. پژوهش‌های تربیتی،  ۷(۴۰) ، ۱۰۱-۷۴. https://doi.org/10.52547/erj.7.40.74
مظفری، س. (۱۴۰۰). استنباط معلمان و دانش آموزان زبان انگلیسی نسبت به تدریس مجازی: تحلیل دقیق و کیفی مزایا، موانع و جهت گیری های آن در آینده (پایان­نامة منتشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه بین‌المللی امام رضا علیه‌السلام.
میرانی سرگزی، ن.، حیدری آبروان، م.، عسکری، م.، و خوش خواهش، ر. (1399، 29 شهریور). کرونا و چالش های آموزش مجازی در ایران [ارائه شفاهی]. دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره. پادوا، ایتالیا.
نجفی، ح. (1398 ). مقایسه تاثیر آموزش به روش ترکیبی و سنتی در یادگیری. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، ۱۱(۲)، ۵۴-۶۳. https://doi.org.10.29252/rme.11.2.54
وزارت آموزش و پرورش. (۱۳۹۹، 1 اردیبهشت). آخرین آمار کاربران ثبت نام شده در شبکة آموزشی دانش­آموزان (شاد) https://www.medu.ir/fa/news/item/1160075.
یوسفوند، م. (۱۴۰۰). بررسی نگرش معلمان زبان انگلیسی و دانش آموزان نسبت به  فرآیند آموزشی تدریس زبان انگلیسی از دو طریق کلاس مجازی و حضوری (پایان­نامة منشرنشدة کارشناسی ارشد). دانشگاه رازی کرمانشاه.
 
Abbasi, F., Hejazi, E., & Hakimzade, R. (2020). Tajrobe-ye ziste-ye mo'allemān-e dore-ye ebtedāyi az forsat-hā va chālesh-hā-ye tadrīs dar shabake-ye āmūzeshi-ye dānesh-āmuzān (Shād): Yek motāle'e padidārshenāsi [Lived experience of elementary school teachers about the opportunities and challenges of teaching in the educational network of students (Shad): A phenomenological study]. Research in Teaching, 8(3), 24-21.
Adnan, M., & Anwar, K. (2020). Online learning amid the COVID-19 pandemic: Students’ perspectives. Journal of Pedagogical Sociology and Psychology, 2(1), 45-51. https://doi.org/10.33902/JPSP.2020261309
Akbari, Z. (2015). Current challenges in teaching/learning English for EFL learners: The case of junior high school and high school. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 199, 394-401. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.524
Akbari-Booreng, M. (2011). Kifīyat-e tadrīs-e majāzi-ye ostādān bar asās-e jahatgirihā-ye barnāme-ye darsī-ye ānān dar nezām-e āmūzeshe āli-ye Irān va erāye alagū-ye tadrīs-e mojāzi-ye moṭlaq [The quality of online teaching by instructors based on their curriculum orientations in the higher education system of Iran and proposing a desirable model of online teaching] (Unpublished doctoral dissertation). Ferdowsi University of Mashhad.
Alharbi, Kh., & Khalil, L. (2022). A descriptive study of EFL teachers’ perception toward e-learning platforms during the Covid-19 pandemic. The Electronic Journal of e-Learning20(4), 336-359. https://doi.org/10.34190/ejel.20.4.2203   
Al‐Taweel, D., Al‐Haqan, A., Bajis, D., Al‐Bader, J., Al‐Taweel, A.M. & Al‐Awadhi, A. (2020). Multidisciplinary academic perspectives during the COVID‐19 pandemic. The International Journal of Health Planning and Management. 35(6), 1295-1301. https://doi.org/10.1002/hpm.3032
Amiri, A. (2021). Tahqiq darbāreh ārzyabiye kelās-hāye majāziye āmuzeshe englisi dar dabirestān-haye motevasete aval Iran. [A study on the evaluation of English virtual classes in Iranian high schools] (Unpublished master’s thesis). Semnan University.
Archibald, N.T., Nielsen, S.M., Neiwert, T., Oliver, W., Lee, S.Y., & Marler, L. (2006). Virtual University: Acurrentsnapshot. http://www.kwadeoliver.com/it-portfolio/research-writing/Virtual%20Universities.pdf
Bagheri, H. (1994). A profile for teaching and teaching English in pre-university schools of Sistan and Baluchestan: Problems and solutions. (Unpublished master’s Thesis). Shiraz University.
Bianchi S, Gatto R, & Fabiani L. (2020). Effects of the SARS-CoV-2 pandemic on medical education in Italy: considerations and tips. Applied Sciences, 10(7), 23-57. http://dx.doi.org/10.3269/1970-5492.2020.15.24
Civelek, M., Toplu, I., & Uzun, L. (2021). Turkish EFL teachers’ attitudes towards online instruction throughout the Covid-19 outbreak. English Language Teaching Educational Journal, 4(2), 87-98. https://doi.org/10.12928/eltej.v4i2.3964
Dehghanpour, M. (2013). Arzyābi-ye pāzirsh-e teknoloji-ye tablet dar madāres bā hadaf-e hoshmandsāzi [Evaluating the acceptance of tablet technology in schools for the purpose of smartification] (Unpublished master’s thesis). Islamic Azad University, Shahrood Branch.
Farsi, Z., Ahmadi, Y., Afaghi, E., & Sajadi, S. A. (2022). Barresī-ye rizāyatmandī az keīfīyat-e dūre-ye tahṣīlī va āmuzesh-e majāze'ī tey-e pandemī kovīd-19 dar dānešjūyān-e parastārī dānešgāh-e 'ulūm-e pezeshkī ājā dar nīm-sāl-e dovom [Exploring the satisfaction with the quality of education and virtual learning experience among nursing students at Aja university of medical sciences during the Covid-19 pandemic in 2020]. Journal of Military Medicine, 23(2), 174-185. https://doi.org/10.30491/jmm.23.2.174
Farzin, H., Jamshidian Mojaver, M., Amiri, M., & Khavastar, A. (2020). Arzyabi-ye vaz’iyate amuzeše majazi-ye darse zist shenaāi dar bayān-e daneshamuzān-e dokhtar-e paye yāzdahom-e shahr-e Bojnurd [Assessing the impact of virtual education on biology lessons for 11th grade female students in Bojnurd]. Research in Biology Education, 2(5), 19-28.
Fauzi, I., & Khusuma, I. (2020). Teachers’ elementary school in online learning of COVID-19 pandemic condition. Jurnal Iqra’: Kajian Ilmu Pendidikan, 5(1), 7-58. http://dx.doi.org/10.25217/ji.v5i1.914
Haji, j., Mohammadi Mehr, m., & Muhammad Azar, H. (2021). Bāznemāyi-ye moshkelāt-e āmūzesh dar fazā-ye majāzi bā estefādeh az barnāme-ye shād dar dore-ye pāndemi-ye koronā: Yek motāle'e padidārshenāsi. [Describing the problems of virtual education via shad application in corona pandemic: A phenomenological study]. Information and Communication Technology in Educational Sciences, 11(3), 153-174.
Housseine, B., & Rabha, S. (2020). The need of distance learning in the wake of COVID-19 in Morocco: Teachers’ attitudes and challenges in the English foreign language instruction. International Journal of Language and Literary Studies, 2(3), 240-256. http://dx.doi.org/10.36892/ijlls.v2i3.326
Jem, Y. H., Gunas, T., & Beda, R. (2021, June). EFL teachers’ perspective on online learning system under COVID-19 [Conference presentation]. The First International Conference on Education, Humanities, Health and Agriculture, ICEHHA, Ruteng, Flores, Indonasia. https://doi.org/10.4108/eai.3-6-2021. 2310708
König, J., Jäger-Biela, D., & Glutsch, N. (2020). Adapting to online teaching during COVID-19 school closure: Teacher education and teacher competence effects among early career teachers in Germany. European Journal of Teacher Education, 43(4), 608-622. https://doi.org/10.1080/02619768.2020.1809650
Lassoued, Z., Alhendawi, M., & Bashitialshaaer, R. (2020). An exploratory study of the obstacles for achieving quality in distance learning during the COVID-19 pandemic. Education Sciences, 10(9), 1-13.
Levinsen, K. T. (2007). Qualifying online teachers-communicative skills and their impact on e-learning quality. Journal of Education and Information Technologies, 12(1), 41–51. http://dx.doi.org/10.1007/s10639-006-9025-1
Mackey, A., & Gass, S.M. (2011). Research methods in second language acquisition: A Practical guide. Blackwell Publishing Ltd.
Mansouri, R. (1400). Barrasi-ye tasir-e tadrise online bar akhlagh-e hirfe'i-ye aza-ye hey'at-e 'ilmī-ye dāneshgāh dar dowran-e shoyu' vairus-e COVID-19: Morde motāle'e: Dāneshgāh-e 'elm va farhang [Investigating the impact of online teaching on the professional ethics of university faculty members during the COVID-19 pandemic: A case study of the University of Science and Culture] (Unpublished master’s thesis). University of Science and Culture, Tehran.
Mohammadi, M., Keshavarzi, F., Naseri Jahromi, R., Hesampoor, Z., Mirghafari, F., & Ebrahimi, S. (2020). Vākāvi-ye tajārob-e vāleddein-e dānesh-āmuzān-e dore-ye avval-e ebtedāyi az chālsh-hā-ye āmūzesh-e majāzi bā shabakehā-ye ejtemā'i dar zamān-e shoyu'-e vīrus-e koronā [Analyzing the parents’ experiences of first course elementary school students from the challenges of virtual education with social networks in the time of Coronavirus outbreak]. Journal of Educational Research, 7(40), 74-101. https://doi.org/10.52547/erj.7.40.74
Mozafari, S. (2021). Estenbāṭ-e moʿalemān va dānešāmuzān-e zabān-e inglisi nesbat be tadrīs-e mojāzi: Tehlīl-e daqiq va kifī-e mozāyā, mavāneʿ va jahatgirihā-ye ān dar āyande. [Teachers’ and students’ perceptions of online teaching in English language: A detailed qualitative analysis of its advantages, challenges, and future directions] (Unpublished master’s thesis). Imam Reza International University.
Naser, I. M. & Hamzah, M.H. (2018). Pronunciation and conversation challenges among Saudi EFL students. JEES (Journal of English Language Society), 3(1), 85-104. http://dx.doi.org/10.21070/jees.v3i1.1228
Nunes, N. B., & Mcpherson, M. (2004). Developing innovation in online learning. Routledge.
Peloso, R. M., Ferruzzi, F., Mori, A. A., Camacho, D. P., Franzin, L. C. d. S., Margioto Teston, A. P., & Freitas, K. M. S. (2020). Notes from the field: Concerns of health-related higher education students in Brazil pertaining to distance learning during the coronavirus pandemic. Evaluation & the Health Professions, 43(3), 201-203. https://doi.org/10.1177/0163278720939302
Pourhosein Gilakjani, A., & Sabouri, N. (2016). Why is English pronunciation ignored by EFL teachers in their classes? International Journal of English Linguistics, 6(6), 195-208. http://dx.doi.org/10.5539/ijel.v6n6p195
Pourhossein Gilakjani, A., & Ahmadi, M. (2011). Why is pronunciation so difficult to learn? English Language Teaching, 4(3), 74-83.
Radha, R., Mahalakshmi, K., Sathish Kumar, V., & Saravanakumar, A. R. (2020). E-Learning during Lockdown of Covid-19 Pandemic: A Global Perspective. International Journal of Control and Automation, 13(4), 1088-1099.
Rafiei, J. (2022). Dark-e mo'allemān-e zabān-e inglisi-ye dabirestāni-ye Irāni az forsat-hā, chālesh-hā va tahdid-hā-ye sistem-e yādegiri-ye majāzi [Iranian high school English teachers' understanding of opportunities, challenges, and threats of online learning systems] (Unpublished doctoral dissertation). Urmia University.
Rashidi, N. (1995). Teaching and learning English in guidance and high school in Kurdistan: Problems and suggested solutions (Unpublished master’s Thesis). Shiraz University.
Snelling, J., & Fingal, D. (2020). Ten strategies for online learning during a coronavirus outbreak. https://www.iste.org/explore
Sufian, S., Azizi, M., & Ravanipour, F. (2016). Tadvin-e mohtavā-ye yādegiri-ye elektroniki va barrasi-ye tāsir-e āmūzesh-e tarkibi-ye āzmāyeshgāh-e zīst shenāsi-ye selūlī va mūlekulī dar farāyande yādegiri-ye dāneshjuyān-e Payām-e Nūr-e Arāk [Developing e-learning content and investigating the impact of blended learning on the learning process of Arak Payam Noor University students in cellular and molecular biology laboratory]. Studies in Academic and Virtual Learning, 2(5), 9-18.
Syahputra, B. P., & Saragih, E. (2021). EFL teachers’ attitudes toward e-learning platforms during the Covid-19 pandemic. Tadris Jurnal Keguruan dan Ilmu Tarbiyah6(2), 335-347. https://doi.org/10.24042/tadris.v6i2.9668
Zanganeh, M. (1995). Analysis of problems of teaching and learning English in the high schools of the Kermanshah Province (Unpublished master’s Thesis). Shiraz University.
Zou, B., Huang, L., Ma, W., & Qiu, Y. (2021). Evaluation of the effectiveness of EFL online teaching during the COVID-19 pandemic. SAGE Open11(4), 1-17. https://doi.org/10.1177/21582440211054491  
CAPTCHA Image