نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مطالعات فراوانی بر اهمّیّت استفاده از ادبیّات در آموزش ‌زبان و فرهنگ تأکید ‌‌‌کرده‌اند. باوجوداین، تعداد مطالعات متمرکز بر اثرات آموزش زبان به­‌وسیلۀ داستان­‌های ‌کوتاه بر هویّت یادگیرندگان انگلیسی محدود است. این تحقیق به بررسی نقش آموزش داستان­‌های ‌‌‌کوتاه بر شکل‌گیری هویّت فرهنگی دانشجویان زبان انگلیسی در ایران می‌پردازد. هفت داستان ‌کوتاه زبان ‌‌‌‌مادری ترجمه‌شده و خارجی پیرامون مفاهیم فرهنگیِ وفاداری، عدالت و عشق در کلاس آموزش داده شدند. نمونه‌های انتخابی، هدفمند، چهار دانشجوی کارشناسی سال سوم رشتۀ انگلیسی دانشگاه یزد بودند. هویّت‌‌سازی این‌ نمونه‌‌های انتخابی از طریق مصاحبه‌‌‌های روایی، پرسشنامه‌های باز و مطالعۀ خاطرات مورد بررسی قرار گرفتند. پژوهشگران داده‌های مربوط به خودانگار‌ۀ گذشته، حال و آیندۀ یادگیرند‌گان را جمع‌‌‌آوری و به‌وسیلۀ تحلیل محتوای کیفی تجزیه‌وتحلیل­ کردند. از نظر تغییرات هویّت فرهنگی در این مطالعه می‌توان مسیر مشخصی را ثبت کرد که از احساس بیگانگی فرهنگی و برتربینی فرهنگ خارجی شروع و به مرحلۀ تکریم هویّت ملّی، پاسداشت تنوّع بین‌­فرهنگی و تمایل به عضویّت کارآمد در جوامع بین‌المللی می‌­رسد. هم‌زمان با حرکت به‌سوی جهانی‌شدن، شرکت­‌کنندگان تمایل به حفظ هویّت فرهنگی خود نیز نشان­ دادند. یافته‌‌‌ها همچنین صحّت نظریّات ساخت­گرایی اجتماعی در مورد پویایی و چند‌گانگی هویّت را تأیید کردند. یافته­‌های این تحقیق بر ضرورت تجدیدنظر هوشمندانۀ محتوای آموزشی استفاده‌­شده در تدریس درس بیان­ شفاهی، در راستای تحکیم هویّت فرهنگی یادگیرندگان در مسیر متعارف جهانی‌­شدن تأکید می­‌کند.

کلیدواژه‌ها

کتاب‌نامه
افشاری، ه. و فضلی، ک. (1399). انعکاس هویّت ملّی و مذهبی مترجمان در ترجمه رمان های التقاطی: بررسی رمان‌های ترجمه شده فیروزه دوما. مطالعات زبان و ترجمه، 53(2)، 181-201.
رحیم پور، س.، ستوده نما، ا. و دبیر مقدم، م. (1395). بررسی هویّت محقق در مقالات زبانشناسی کاربردی با روش‌شناسی ترکیبی .مطالعات زبان و ترجمه، 49(3)، 21-1.
زارعی، غ.،  بابایی، ا. و سیدی نوقابی، ر. (1393). هویّت سازی و یادگیری زبان انگلیسی: مطالعة موردی فراگیران زبان انگلیسی. مطالعات زبان و ترجمه، 46(2)، 52-31.
 
Amirullah, A., Andrew, M., & Eckersley, B. (2015), Portraits of Indonesian language learners as imagined bilinguals. New Zealand Studies in Applied Linguistics, 21(1), 39-52.
Bakhtin, M. (1986). Speech genres and other later essays. Austin, TX: University of Texas Press. Bourdieu, P. (1977). The economics of linguistic exchanges. Social Science Information, 16(6), 645–668.
Bamberg, M., De Fina, A., & Schiffrin, D. (2011). Discourse and identity construction. In Handbook of identity theory and research (pp. 177-199). New York, NY: Springer.
Block, D. (2007). The rise of identity in SLA research, post Firth, and Wagner (1997). The Modern Language Journal91(1), 863-876.
Brewer, M. B., & Chen, Y. R. (2007). Where (who) are collectives in collectivism? Toward conceptual clarification of individualism and collectivism. Psychological Review114(1), 133-152.
Bucholtz, M., & Hall, K. (2005). Language and identity. In A. Duranti (Ed.), A companion to linguistic anthropology (pp. 369-394). New Jersey, NJ: Wiley.
Chinh, N. D. (2013). Cultural diversity in English language teaching: Learners' voices. English Language Teaching6(4), 1-7.
Creswell, J. (2007). Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches.  England, London: SAGE. 
De Fina, A., & Georgakopoulou, A. (2019). The handbook of narrative analysis. New Jersey, NJ: Wiley.‏
Ebrahimi, S., Afraz, S., & Samimi, F. (2019). On the development of a model of cultural identity and language achievement among Iranian advanced EFL learners. International Journal of Foreign Language Teaching and Research, 7(26), 117-135.‏
Fenner, A. B. (2001). Cultural awareness and language awareness based on dialogic interaction with texts in foreign language learning. Graz, Austria: Council of Europe.
Fenner, A. B., & Newby, D. (2000). Approaches to materials design in European text books: Implementing principles of authenticity, learner autonomy, cultural awareness. Graz, Austria: European Centre for Modern Languages.
Fialho, O. (2012). Self-modifying experiences in literary reading: A model for reader response (Unpublished doctoral dissertation), University of Alberta, Alberta, Canada.
Gu, M. (2010). National identity in EFL learning: A longitudinal inquiry. Changing English17(1), 57-67
Hall, S. (1990). Cultural identity and diaspora. In J. Rutherford (Ed.), Identity: Community, culture, difference (pp. 222-237) London, England: Lawrence & Wishart.
Hinkel, E. (2014). Culture and pragmatics in second language teaching and learning. In M. Celce Murcia, D. Brinton, & M. Snow (Eds.), Teaching English as a second or foreign language (pp. 394-408). Boston, MA: National Geographic Learning.
Hiver, P., & Al-Hoorie, A. H. (2019). Research methods for complexity theory in applied linguistics. Bristol, England: Multilingual Matters.‏
Kanno, Y. (2003). Negotiating bilingual and bicultural identities: Japanese returnees betwixt two worlds. New Jersey, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Khatib, M., & Rezaei, S. (2013). The portrait of an Iranian as an English language learner: A case of identity reconstruction. International Journal of Research Studies in Language Learning2(3), 81-93.‏
Komorowska, H. (2018). Intercultural competence in ELT syllabus and materials design. Scripta Neophilologica Posnaniensia, 8, 59-81.
Kraft, C. H. (1999). Culture, worldview and contextualization. Perspectives on the World Christian Movement3, 384-391.‏
Kramsch, C. (2002). Beyond the second vs. foreign language dichotomy: The subjective dimensions of language learning. Unity and Diversity in Language Use, 20, 1-19.
Kramsch, C. J. (2013). Afterword. In B. Norton, Identity and language learning: Extending the conversation (2nd ed., pp. 192–201). Bristol, England: Multilingual Matters.
Larsen–Freeman, D. (2019). On language learner agency: A complex dynamic systems theory perspective. Modern Language Journal103(S1 Supplement), 61-79.
Leary, M. R., & Tangney, J. P. (Eds.). (2011). Handbook of self and identity. New York, NY: Guilford Press.‏
Lei, L., & Liu, D. (2018). Research trends in applied linguistics from 2005 to 2016: A bibliometric analysis and its implications. Applied Linguistics40(3), 540-561.‏
Moore, T. (2016). Maneuvering through the maze of methodology: Constructing the research-ready embodied RHD student. In B. Harreveld, M. Danaher, C. Lawson, B. A Knight & G. Busch. (Eds.), Constructing methodology for qualitative research (pp.73-87). London, England: Palgrave Macmillan.
Morin, E. (2001). Seven complex lessons in education for the future. Paris, France: United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization.
Norton, B. (1997). Language, identity, and ownership of English. TESOL Quarterly, 31(3), 409–429. 
Norton, B. (2000). Identity and language learning: Gender, ethnicity, and educational change. London, England: Longman.
Norton, B. (2013). Identity and language learning: Extending the conversation. London, England: Multilingual matters.
Norton, B., & De Costa, P. I. (2018). Research tasks on identity in language learning and teaching. Language Teaching51(1), 90-112.‏
Norton, B., & Toohey, K. (2011). Identity, language learning, and social change. Language Teaching44(4), 412-446. 
Ortaçtepe, D. (2015). EFL teachers’ identity (re) construction as teachers of intercultural competence: A language socialization approach. Journal of Language, Identity & Education, 14(2), 96-112.‏
Patton, M. Q. (2002). Qualitative research and evaluation methods. New York, NY: Thousand Oakes.
Pavlenko, A. (2003). Language of the enemy. Foreign language education and national identity. International Journal of Bilingual Education and Bilingualism6(5), 313-331.
Pishghadam, R. (2011). Introducing applied ELT as a new approach in second/ foreign language studies. Iranian EFL Journal, 7(2), 9-20.
Pishghadam, R., Hashemi, M. R., & Bazri, E. (2013). Specifying the underlying constructs of home culture attachment scale. International Journal of Society, Culture & Language1(1), 37-51.‏ 
Preece, S. (Ed.). (2016). The Routledge handbook of language and identity. London, England: Routledge.
Rezaei, S., & Naghibian, M. (2018). Developing intercultural communicative competence through short stories: A qualitative inquiry. Iranian Journal of Language Teaching Research, 6(2), 77-96. 
Ros I Sole, C. (2007). Language learners’ sociocultural positions in the L2: A narrative approach. Language and Intercultural Communication, 7(3), 203–216.
Sacklin, J. M. (2015). Identity and investment in the community ESL classroom (Unpublished master’s thesis), Portland State University, Portland, ORE.
Saldaña, J. (2016). The coding manual for qualitative researchers. London, England: Sage.
Seidman, I. (2006). Interviewing as qualitative research: A guide for researchers in education and the social sciences. New York, NY: Teachers College Press.‏
Shin, C., & Riazantseva, A. (2015). Reader identity: A case study of Korean graduate students’ meaning construction of an L2 literary text. Language and Intercultural Communication, 15(4), 600-615.
Teng, M. F. (2019). Learner identity and learners’ investment in EFL learning: A multiple case study. Iranian Journal of Language Teaching Research7(1), 43-60.‏
Ushioda, E. & Dörnyei, Z. (2009). Motivation, language identities and the L2 self: A theoretical overview. In Z. Dörnyei & E. Ushioda (Ed.), Motivation, language identity and the L2 Self (pp. 1-8). Bristol, England: Multilingual Matters.
Zunshine, L. (2015). The Secret life of fiction. PMLA, 130(3), 724-731. 
 
CAPTCHA Image