نوع مقاله : مقالات علمی‌پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

مطالعات فراوانی بر اهمیت استفاده از ادبیات در آموزش ‌زبان و فرهنگ تاکید ‌‌‌کرده‌اند. با وجود این، تعداد مطالعات متمرکز بر اثرات آموزش زبان بوسیله‌ی داستان‌های ‌کوتاه بر هویت یادگیرندگان انگلیسی محدود است. این تحقیق به بررسی نقش آموزش داستان‌های ‌‌‌کوتاه بر شکل‌گیری هویت فرهنگی دانشجویان زبان انگلیسی در ایران می‌پردازد. هفت داستان ‌کوتاه زبان ‌‌‌‌مادری ترجمه‌شده و خارجی پیرامون مفاهیم فرهنگی عشق، ایمان و عدالت در کلاس آموزش داده شدند. نمونه‌های انتخابی هدفمند، چهار دانشجوی کارشناسی سال سوم رشته‌ی انگلیسی دانشگاه یزد بودند. هویت‌‌سازی این‌نمونه‌‌های انتخابی از طریق مصاحبه‌‌‌های روایی، پرسشنامه‌های باز و مطالعه‌ی خاطرات مورد بررسی قرار گرفتند. در راستای نظریه‌ی یوشیودا و دورنی[1] (2009)، محقق داده‌های مربوط به خودانگاره‌ی گذشته، حال و آینده یادگیرند‌گان را جمع‌‌‌آوری و به‌وسیله‌ی تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل کرد. از نظر تغییرات هویت فرهنگی در این مطالعه می‌توان مسیر مشخصی را ثبت کرد که از احساس بیگانگی فرهنگی و برتر بینی فرهنگ خارجی شروع و به مرحله‌ی تکریم هویت ملی، پاسداشت تنوع بین فرهنگی و تمایل به عضویت کارآمد در جوامع بین المللی می رسد. همزمان با حرکت به‌سوی جهانی‌شدن، آزمودنی‌ها تمایل به حفظ  هویت فرهنگی خود نیز نشان دادند. یافته‌‌‌ها همچنین صحت نظریات ساختارگرایی اجتماعی درمورد پویایی و چند‌گانگی هویت را تأیید کرد. با لحاظ‌ کردن ماهیت مطالعات موردی، یافته‌ها قابل تعمیم نیستند، اما مطالعات بیشتری باید انجام شود تا نظریه‌ای مبتنی بر رابطه‌ی بین آموزش فرهنگی، هویت‌سازی فرهنگی یادگیرنده و سرمایه‌گذاری زبانی ایجاد شود.

کلیدواژه‌ها