جستاری در تأثیر کمال‌گرایی بر مهارت شنیداری زبان دوم با درنظرگرفتن نقش میانجی خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی شنیداری به روش تحلیل چندبخشی میانجی

محمدحسن رزمی؛ علی اکبر جباری

دوره 54، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 123-151

https://doi.org/10.22067/lts.v54i2.87131

چکیده
  پژوهش پیش­رو به بررسی تأثیر کمال‌گرایی چندوجهی بر مهارت شنیداری زبان دوم از طریق متغیرهای میانجی خودکارآمدی و راهبردهای فراشناختی شنیداری با استفاده از مبانی نظریّة مجموعه­‌های پیچیدة پویا می‌­پردازد. بدین منظور، 117 دانشجوی سال سوم و چهارم رشته‌های ترجمة زبان انگلیسی و ادبیّات انگلیسی پرسشنامه­‌های کمال‌گرایی چندوجهی، ...  بیشتر

بررسی اعتبار پیش‌بینی عملکرد‌ دانشجویان درس ترجمۀ شفاهی هم‌زمان در دو تمرین ترجمۀ شفاهی با توجّه به مهارت درک شنیداری، هوش ‌هیجانی و خودکارآمدی

سیما فردوسی

دوره 54، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 153-174

https://doi.org/10.22067/lts.v54i2.85626

چکیده
  پژوهش پیش‌رو یک بررسی میان‌رشته‌ای است که بین حوزۀ مطالعات ‌‌‌ترجمۀ شفاهی و روانشناسی انجام شده است. هدف از مطالعۀ حاضر بررسی اعتبار پیش‌بینی توانایی دانشجویان درس ترجمۀ شفاهی هم‌زمان در دو تمرین کلوز شفاهی و گوش‌دادن و به‌خاطرآوردن با توجّه به متغیرهای پیش‌بین مهارت درک شنیداری، خودکارآمدی و هوش هیجانی است. به این منظور، ...  بیشتر

طراحی و اعتبارسنجی پرسش‌نامة خودکارآمدی ترجمه و ارتباط آن با راهبردهای حل مسئله در ترجمه

رویا عراقیان؛ بهزاد قنسولی؛ افسانه غنی زاده

دوره 50، شماره 2 ، تیر 1396، ، صفحه 67-95

https://doi.org/10.22067/lts.v50i2.50702

چکیده
  ماهیت بین‌رشته‌ای مطالعات ترجمه دیدگاه‌های وسیعی را در سال‌های اخیر در حوزة تحقیق و پژوهش این رشته گشوده است. در این راستا، توجه نه‌تنها به سمت محصول نهایی ترجمه، بلکه به پردازش و نقش‌آفرینان اصلی آن معطوف شده است. از جمله این امور بررسی فرآیندهای شناختی و احساسی مترجمان است. با نظر به تأثیر در خور توجه مفهوم خودکارآمدی بر رفتار ...  بیشتر