نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران

چکیده

پژوهش پیش‌رو یک بررسی میان‌رشته‌ای است که بین حوزۀ مطالعات ‌‌‌ترجمۀ شفاهی و روانشناسی انجام شده است. هدف از مطالعۀ حاضر بررسی اعتبار پیش‌بینی توانایی دانشجویان درس ترجمۀ شفاهی هم‌زمان در دو تمرین کلوز شفاهی و گوش‌دادن و به‌خاطرآوردن با توجّه به متغیرهای پیش‌بین مهارت درک شنیداری، خودکارآمدی و هوش هیجانی است. به این منظور، 70 دانشجوی مقطع کارشناسی رشتۀ مترجمی زبان انگلیسی در دو کلاس ترجمۀ شفاهی هم‌زمان از طریق روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند و به شکل داوطلبانه در این مطالعه شرکت ‌کردند. برای جمع‌آوری داده‌ها، مقیاس‌های خودکارآمدی و هوش هیجانی استفاده ‌شد. علاوه‌بر‌این، استعداد دانشجویان در دو تمرین کلوز شفاهی و گوش‌دادن و به‌خاطرآوردن از طریق دو آزمون در همین زمینه ارزیابی ‌شد. نتایج تحلیل رگرسیون چندگانه نشان داد که هوش هیجانی و خودکارآمدی به‌عنوان دو مؤلفۀ تفاوت‌های فردی و مهارت درک شنیداری به‌عنوان یک مؤلفۀ زبانی با عملکرد دانشجویان در دو تمرین لازم جهت آمادگی ترجمۀ شفاهی هم‌زمان رابطۀ معنادار دارند و می‌توانند میزان موفقیت دانشجو را در این تمارین پیش‌بینی کنند؛ امّا جایگاه اوّل تأثیرگذاری از آنِ مهارت درک شنیداری است. یافته‌های حاصل از این مطالعه می‌تواند برای مدرّسان و پژوهشگران ترجمۀ شفاهی هم‌زمان قابل توجّه و مفید باشد

کلیدواژه‌ها

سموعی، ر. (1381). ترجمه و هنجاریابی آزمون هوش هیجانی بار-آن. تهران، ایران: موسسه تحقیقات علوم رفتاری سینا.
فتحی، ج.، و درخشان، ع. (1397). تاثیر آموزش راهبرد‌محور بر خودکارآمدی و اضطراب نگارش در بین زبان‌‌آموزان ایرانی، مطالعات زبان و ترجمه، 51(4)، 139- ‌161.
 
 AIIC. (2008). Professional standards. Retrieved from https://aiic.net/page/6746   
AIIC. (2011). Staff interpreters. Retrieved from http://aiic.net/p/4010  
Bandura, A. (1997). Self-efficacy: The exercise of control. London, England: Macmillan.
Bar-On, R. (2006). The Bar-On model of emotional-social intelligence (ESI). Psicothema, 18, 13-25.
Becker, M., Schubert, T., Strobach, T., Gallinat, J., & Kühn, S. (2016). Simultaneous interpreters vs. professional multilingual controls: Group differences in cognitive control as well as brain structure and function. NeuroImage, 134, 250-260.
Bontempo, K., Napier, J., Hayes, L., & Brashear, V. (2014). Does personality matter? An international study of sign language interpreter disposition. Translation & Interpreting, 6(1), 23-45.
Brisau, A., Godijns, R., & Meuleman, C. (1994). Towards a psycholinguistic profile of the interpreter. Meta, 39(1), 87-94.
Cambridge English IELTS. (2016). Cambridge, England: Cambridge University Press.
Chernov, G. V. (2004). Inference and anticipation in simultaneous interpreting: A probability-prediction model. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins.
Cheung, A. K. F. (2015). Accent. In F. Pöchhacker (Ed.), Routledge encyclopedia of interpreting studies (pp. 1-2). London, England: Routledge.
Chmiel, A. (2008). Boothmates forever? On teamwork in a simultaneous interpreting booth. Across languages and Cultures. 9(2), 261-276.
Cohen, J. (1988). Statistical power analysis for the behavioral sciences (2nd ed.). Hillsdale, NJ: Lawrence Earlbaum Associates.
Erkan, Y. D., & Saban, A. I. (2011). Writing performance relative to writing apprehension, self-efficacy in, writing and attitudes towards writing: A correlational study in Turkish tertiary-level EFL. The Asian EFL Journal Quarterly, 13(1), 163-191.
Ferdowsi, S. (2019). The effect of emotional intelligence development on undergraduate trainees’ simultaneous interpreting performance: A causal comparative study. (Unpublished doctoral dissertation), Allameh Tabataba′i University, Tehran, Iran.
Field, A. (2009). Discovering statistics using SPSS (3rd ed.). London, England: Sage.
Gile, D. (1995). Basic concepts and models for interpreter and translator training. Amsterdam, Netherlands: John Benjamins.
Grosjean, F. (2011). Those incredible interpreters: Life as a bilingual. Retrieved from http://www.francoisgrosjean.ch/blog_en.html   
Henderson, J. A. (1980). Siblings observed. Babel, 26(4), 217-225.
Henderson, J. A. (1987). The evidence continues to grow: Parent involvement improves student achievement. Columbia, MD: National Committee for Citizens Education.
Jahandar, S., Khodabandehlou, M., Seyedi, G., & Mousavi Dolat Abadi, R. (2012). The impact of emotional intelligence on Iranian EFL learners’ listening proficiency. International Journal of Scientific & Engineering Research, 3(7), 1-11.
Jensen, J. B. (2006). The strategic partnership in the conference interpreting booth. Retrieved from http://www.sulainterpreting.ws
Korpal, P. (2016). Interpreting as a stressful activity: Physiological measures of stress in simultaneous interpreting. Poznań Studies in Contemporary Linguistics, 52(2), 297–316.
Kurz, I. (2003). Physiological stress during simultaneous interpreting: A comparison of experts and novices. The Interpreters’ Newsletter, 12, 51-67.
Lambert, S. (1992). Shadowing. Meta, 37(2), 263-273.
Ma, J. (2013).  A study of interpreting skills from the perspective of interpreting process. Journal of Language Teaching and Research, 4(6), 1232-1237.
MacIntyre, P. D., & Gardner, R. C. (1991). Anxiety and second language learning: Toward a theoretical clarification. Language Learning, 39(2), 251-275.
Macnamara, B. (2012). Interpreter cognitive aptitudes. Journal of Interpretation, 19(1), 9-24.
Macnamara, B., Moore, A. B., Kegl, J. A., & Conway, A. R. A. (2014). Domain-general cognitive abilities and simultaneous interpreting skill. In F. Pöchhacker & M. Liu (Eds.), Aptitude for interpreting (pp. 107-128). London, England: John Benjamins.
Mikkelson, H., & Jourdenais, R.  (Eds.) (2015). The Routledge handbook of interpreting. London, England: Routledge.
Mikolajczak, M. & Luminet, O. (2008). Trait emotional intelligence and the cognitive appraisal of stressful events: An exploratory study. Personality and Individual Differences, 44(7),1445-1453.
Moser-Mercer, B. (2008). Skill acquisition in interpreting: A human performance perspective. The Interpreter and Translator Trainer, 2(1), 1-28.
Mouzourakis, P. (2003). That feeling of being there: Vision and presence in remote interpreting. Retrieved from http://www.úic.ner/page/1173
Nolan, J. (2005). Interpretation: Techniques and exercises. Clevedon, England: Multilingual Matters.
Rahimi, A., & Abedini, A. (2009). The interface between EFL learners’ self-efficacy concerning listening comprehension and listening proficiency. Novitas-ROYAL, 3(1), 14-28.
Russo, M. (2015). Aptitude testing over years. In F. Pöchhacker & M. Liu (Eds.), Aptitude for interpreting (pp. 7-31). Amsterdam, Netherlands: John Benjamins.
Sherer, M., Maddux, J. E., Mercandante, B., Prentice-Dunn, S., Jacobs, B., & Rogers, R. W. (1982). The self-efficacy scale: Construction and validation. Psychological Reports, 51(2), 663–671.
Singureanu, D. (2014). Interpreters and emotional intelligence: How do we use it and why does it matter? (Unpublished doctoral dissertation). London Metropolitan University, London, England.
Tajvidi, G. R. & Ferdowsi, S. (2017). Student trainees’ performance in simultaneous interpreting aptitude test: The role of emotional quotient and self-efficacy, Translation Studies, 15 (59), 21-38.
Timarová, Š., & Salaets, H. (2011). Learning styles, motivation and cognitive flexibility in interpreter training: Self-selection and aptitude. Interpreting, 13(1), 31-52.
Valizadeh, M. R., & Alavinia, P. (2013). Listening comprehension performance viewed in the light of emotional intelligence and foreign language listening anxiety. English Language Teaching, 6(12). 11-26.
Wichertsa, J. M., Dolana, C. V., Hessena, D. J., Oostervelda, P., van Baalb, G. C. M., Boomsmab, D. I., & Spanc, M. M. (2004). Are intelligence tests measurement invariant over time? Investigating the nature of the Flynn effect. Intelligence, 32, 509–537.
CAPTCHA Image