آسیب‌شناسی طرح جایگزینی واژگان بیگانه در کتب درسی با واژگان مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی

ابوالفضل خدامرادی؛ مجتبی مقصودی

دوره 55، شماره 3 ، مهر 1401، ، صفحه 31-63

https://doi.org/10.22067/lts.2022.74723.1105

چکیده
  با رشد روزافزون دوزبانگی و افزایش تعاملات بین زبان‌ها، تمامی زبان‌ها تغییراتی را تحت تأثیر این تماس‌های زبانی در سطوح مختلفی تجربه می‌کنند. یکی از این سطوح، لایۀ واژگان است که بیش از سطح دیگر زبانی منشأ دغدغة سیاست‌گذاران در عرصۀ برنامه‌ریزی زبانی بوده است. در این میان استفاده از ‌واژگان قرضی و یا جایگزین کردن آنها با واژگان مصوّب ...  بیشتر

طراحی و هنجاریابی پرسشنامه هویت شغلی دانشجو‌معلمان رشته دبیری زبان انگلیسی

ابوالفضل خدامرادی؛ محمدهادی محمودی؛ مجتبی مقصودی

دوره 55، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 29-60

https://doi.org/10.22067/jlts.2021.68420.1010

چکیده
  هویت شغلی معلمان به‌عنوان قلب تپنده فرایند حرفه‌ای شدن معلم از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. همگام با این رویکرد نوین، این پژوهش با هدف ساخت و هنجاریابی پرسشنامه هویت شغلی دانشجو‌ معلمان رشته دبیری زبان انگلیسی انجام پذیرفت. با مطالعه ادبیات تحقیق در حوزه هویت شغلی معلمان و بررسی پرسشنامه‌های طراحی‌شده، عوامل و گویه‌های مرتبط ...  بیشتر

ساخت و هنجاریابی پرسش‌نامه صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان زبان انگلیسی

ابوالفضل خدامرادی؛ مجتبی مقصودی

دوره 53، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 167-195

https://doi.org/10.22067/lts.v53i1.79165

چکیده
  هدف این پژوهش ساخت و هنجاریابی پرسش‌نامه‌ای برای تعیین صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان زبان انگلیسی بود. به این منظور از مرور متون سه مؤلفة اصلی و 42 گویه استخراج گردید و پس از تأیید روایی محتوایی توسط صاحب‌نظران، پرسش‌نامة نهایی با 36 گویه تعیین و از اعتبار آن از طریق آزمون-آزمون مجدد (r= 0/91) و همسانی درونی آلفای کرونباخ (α=0.92) اطمینان ...  بیشتر