نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه خاتم، تهران، ایران.

2 گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

چکیده

«توصیف‌ شفاهی» امکان دسترسی آسان به رسانه‌ را برای افراد کم/نابینا مُهیّا می‌کند. هدف اصلی پژوهش حاضر مطالعه و بررسی حالت‌های احساسی چهرۀ شخصیت‌ها در نسخۀ توصیف شفاهی پنج فیلم سینمایی ایرانی است. پژوهشگران ابتدا بر اساس مدل اِکمَن و فِریسِن (2003) نمونه‌های مربوط به حالت‌های احساسی چهرۀ شخصیت‌ها در هر 5 فیلم را مطالعه و تحلیل کردند و سپس از طریق پرسشنامه، نظر مخاطبان را در خصوص توصیف این حالت‌ها بررسی کردند. پس از تحلیل مشخص گردید که به‌طور میانگین 60.18% از احساسات شخصیت‌ها توصیف‌ نشده است. احساسات توصیف‌شده به ترتیب فراوانی غم، تعجب، خشم، شادی و ترس هستند. نتایجِ حاصل از پرسشنامه با یافته‌های مرحلۀ اوّل هم‌خوانی دارد و مخاطبان کم/نابینا اعلام کردند که عناصر غیرکلامی کامل ترجمه و توصیف نشده‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

خوش‌سلیقه، م.، و شفیعی، ش. (1390). درآمدی بر جایگاه و وضعیّت توصیفِ شفاهی در ایران. مطالعات زبان و ترجمه، 52(2)، 1-30.
 
Boroon, B. (2021). A comparative study of narratological constituents in Persian and English audio-described movies [Unpublished master’s thesis]. Allameh Tabataba’i University, Iran.
Braun, S. (2011). Creating coherence in audio description. Meta, 56(3), 645-662. https://doi.org/10.7202/1008338ar
Díaz Cintas, J., Matamala, A., & Neves, J. (2010). Media for all: New developments. In J. Díaz Cintas, A. Matamala, & J. Neves (Eds.), New insights into audiovisual translation and media accessibility media for all (pp. 11-22). Rodpi.
Ekman, P., & Friesen, W. (2003). Unmasking the face: A guide to recognize emotions from facial clues. Cambridge.
Fryer, L. (2016). An introduction to audio description: A practical guide. Routledge.
Fryer, L. (2018). The independent audio describer is dead: Long live audio description! Journal of Audiovisual Translation1(1), 170–186.
Fryer, L., & Romero Fresco, P. (2014). Audio introductions. In A. Maszerowska, A. Matamala, & P. Orero (Eds.), Audio description new perspectives illustrated (Vol. 112, pp. 11-25). John Benjamins Publishing Company.
Hale, S., & Napier, J. (2013). Research methods in interpreting: A practical resource. A&C Black.
Holsanova, J. (2016). A cognitive approach to audio description. In A. Matamala, & P. Orero (Eds.), Researching audio description: New approaches (pp. 49-73). Palgrave Macmillan.
Khoshsaligheh, M., Shokoohmand, F., & Delnavaz, F. (2022). Persian audio description quality of feature films in Iran: The case of Sevina. International Journal of Society, Culture & Language, 10(3), 58-72.
Lertola, J. (2019). Audiovisual translation in the foreign language classroom: Applications in the teaching of English and other foreign languages. Research-publishing.net.    
Marcelino Villela, L., & Iturregui-Gallardo, G. (2020). Audio description and diversity awareness: Flutua music video. Trab. Linguist, 59(2), 1513-1530. https://doi.org/10.1590/010318137470211520200702
Matthews, R., & Ross, E. (2010). Research methods: A practical guide for the social sciences. Pearson Education.
Orero, P. (2012). Audio description behaviour: Universals, regularities and guidelines. International Journal of Humanities and Social Science, 2(17), 195-202.
Peli, E., Fine, E. M., & Labianca, A. T. (1996). Evaluating Visual Information Provided by Audio Description. Journal of Visual Impairment & Blindness90(5), 378-385.
Roofthooft, H., Remael, A., & Van den Dries, L. (2018). Audio description for (postdramatic) theatre. Preparing the stage. JoSTrans, 30, 232-248.
Salehi, S. (2021). Audio-description in English and in Persian: A comparative study [Unpublished master’s thesis]. Allameh Tabataba’i University, Iran.
 
CAPTCHA Image