نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به ‌‌بررسی «گفتمان چرک» و ارتباط آن با پدیدۀ «مهاجرت» می‌‌پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات‌‌ فرهنگی و بهره‌‌گیری نظریّات منتقدانی نظیر داگلاس و بومن و تمرکز بر موضوعاتی چون انزجار، غریبگی و اقتصاد احساسی در پی پاسخ به ‌‌این پرسش بنیادی است که چگونه گفتمان زیست‌‌قدرت از مقولۀ «چرک» به‌‌منزلۀ ابزاری در راستای کنترل، انقیاد و حذف اقلیت «دایاسپورا» استفاده کرده و آن را با سیاست پیوند زده است؟ بدین منظور، دو داستان کوتاه مالامود - پرندۀ یهودی (1963) و عزاداران (1955) - به روش توصیفی‑تحلیلی بررسی می‌‌شوند تا با تمرکز بر مقولۀ «چرک»، ارتباطِ بین اعمال نظم بر بدنِ افراد و انضباط مورد نظر گفتمان زیست‌‌قدرت تبیین شود. چنین استدلال می‌‌شود که جنبش «ضدچرک» مدرنیته، با تحمیل دوانگارۀ «تمیز»/«کثیف» به عرصۀ جغرافیای فرهنگی وارد شده و در راستای تداوم ساختارهای سلسله‌‌مراتبی گفتمان انسان‌‌گرای لیبرال، ‌‌دسته‌‌بندی قومیتی، حذف و شمول افراد گام برداشته است. این امر به سیاسی‌‌شدن مقولۀ حیات و شکل‌‌گیری «بیگانگانی» انجامیده که مصداق بی‌‌نظمی و ناهنجاری هستند. به‌علاوه، گفتمان لیبرال با ذاتی جلوه دادن مقولۀ چرک در این گروه‌‌ها، سعی کرده توجّه جامعۀ جهانی را از فقر تحمیل‌‌شده بر آنها منحرف و با بازنمایی ایشان به‌منزلۀ منبع تهدید ملّی، در راستای حذف فیزیکی آنها اقدام کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

تائبی، ز.، و حیدری، ف. (1394). بررسی گفتمان پسااستعماری ادوارد براون و انعکاس آن در ترجمۀ «سفرنامه یک سال در میان ایرانیان». مطالعات زبان و ترجمه، 48(1)، 48-53. https://doi.org/10.22067/lts.v48i1.33733
طاهری، ز. ( 1401ب). آتش خانگی: روایتی ریزومی علیه زیست-قدرت. پژوهش ادبیات معاصر جهان، 27(2)، ۷۶0-790. https://doi.org/10.22059/JOR.2020.286463.1876
طاهری، ز. (1401الف). زندگی برهنه، مسخِ واقعیت و خشونت در پسران نیکل. مطالعات زبان و ترجمه، 55(4)، 65-92. https://doi.org/10.22067/jlts.2021.72891.1077
فرزانه دهکردی، ج.، مرندی، س. م.، و شکرخواه.، ی. (1397). جدایی زیست‌جهان از نظام و شکل‌گیری جامعه نظارتی در نمایشنامه دژ اثر هاوارد بارکر. پژوهش ادبیات معاصر جهان، 23(1)، 103-122. https://doi.org/10.22059/JOR.2018.141639.1338
نجف زاده، ر. (1393)  زیست  قدرت در اندیشة سیاسی فوکو، آگامبن، و نگری: از جامعة انضباطی تا جامعة کنترلی جهانی. جستارهای سیاسی معاصر، 5(3)، 149-172.
 
Abramson, E. A. (1993). Bernard Malamud revisited. Twayne Publishers.
Agamben, G. (1998). Homo sacer: Sovereign power and bare life. Stanford University Press.
Baris, S. D. (1992). Intertextuality and reader responsibility: Living on in Malamud’s ‘the mourners. Studies in American Jewish Literature, 11(1). 45-61.
Bauman, Z. (1996).  Assimilation into exile: The Jew as a Polish writer. Poetics Today, 17(4). 569-597. https://doi.org/10.2307/1773214  
Bauman, Z. (2000). Liquid modernity. Polity Press.
Bauman, Z. (1982) Memories of class. Routledge.
Bauman, Z. (1997). Postmodernity and its discontents. Polity Press.
Belton, P. (2017). An analysis of Mary Douglas’s purity and danger: An analysis of the concepts of pollution and taboo. Routledge.
Cohen, W. (2005). Introduction: Locating filth. In W. A. Cohen & R. Johnson (Eds.), Filth: Dirt, disgust, and modern life (pp. vii–xxxvii). University of Minnesota Press.
Douglas, M. (2002). Purity and danger: An analysis of concepts of pollution and taboo (Vol. 3). Abingdon: Routledge.
Duschinsky, R., Schnall, S., & Weiss D. H. (2016). Purity and danger now. New Perspectives.
Ek, R. (2006). Giorgio agamben and the spatialities of the camp: an introduction. Geografiska Annaler: Series B, Human Geography, 88(4), 363-386.
Foucault, M. (1981). The history of sexuality (R. Hurley, Trans.; Vol 1). Penguin.
Foucault, M. (1975). Discipline and punish. Allen Lane.
Foucault, M. (1988). Madness and civilization: A history of insanity in the age of reason. Vintage.
Foucault, M. (2005). The will to knowledge (A. Jahandideh & N. Sarkhoush). Nay. (Original work published 1976).
Labrie A. (2002). Purity and danger in fin-de-sie`cle culture. Psychoanalytische Perspectieven, 20(2), 261–274.
Lee, P. (2019). Turning diaspora to dirt: Addiction and illness in Asian American critique. Women’s Studies Quarterly, 47(1&2), 151-168.
Malamud, B. )2011(. Idiots first. Farrar, Straus and Giroux.
Malamud, B. (2003). The magic barrel. Farrar, Straus and Giroux.
Marotta, V. (2002). Zygmunt Bauman: Order, strangerhood and freedom. Thesis Eleven, 70(1), 36-54. https://doi.org/10.1177/0725513602070001005
Prater, M. (2013). Animals speaking in the fiction of Jin and MalamudCLCWeb: Comparative Literature and Culture15(4), 1-10. https://doi.org/10.7771/1481-4374.2054.
Rudin, N. (1975). Malamud’s Jewbird and Kafka’s Gracchus: Birds of a feather. Studies in American Jewish Literature (1975-1979), 1(1), 10–15.
Samuel, I. B. (1964). Women, children, and idiots first: Transformation psychology. In L. A. Field & J. W. Field, Bernard Malamud and his critics (pp. 11-28). New York University Press
Schülting, S. (2016). Dirt in Victorian literature and culture: Writing materiality. Routledge.
Shaw, N. (2014). As the crow flies: Conventions and symbolism in Seven Minutes in the Warsaw Ghetto. Short Film Studies, 4(2), 195-198.
Watts, E. H. (1996). Jewish self-hatred in Malamud’s “the Jewbird”. MeLUs21(2), 157-163. https://doi.org/10.2307/467956
 
 
CAPTCHA Image