نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان‌های خارجی و ادبیات انگیسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقالۀ حاضر به بررسی مفاهیم «مسخِ واقعیت» و «خشونت» و تأثیر آن بر«دیگری نژادی» می‌پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات‌ فرهنگی و بهره‌گیری از نظریات منتقدانی نظیر باتلر و ژیژک و تمرکز بر موضوعاتی نظیر«خشونت آشکار/سوبژکتیو»، «خشونت پنهان/ ابژکتیو» و «سوگ» در پی پاسخ به این پرسش بنیادی است که ساختار سیاسی امریکایی، علی‌رغم داعیۀ دموکراسی و تساوی، از چه روش‌هایی در راستای حفظ ساختار سنتی آپارتاید استفاده می‌کند؟ بدین منظور، رمان پسران نیکل (2019)، اثر کلسان وایت‌هد بررسی می‌شود تا با تمرکز بر انواع خشونت و روش‌های«مسخِ ‌واقعیت» به‌چگونگی حذف تدریجی« دیگری نژادی» و درنتیجه حفظ سلسله‌مراتب قدرت بپردازد. چنین استدلال می‌شود که اعمال پدیدۀ «مسخِ -واقعیت» علیه «دیگری‌ نژادی»، نسخۀ افراطی«زیست‌سیاست» فوکویی است؛ چراکه همانند «زیست‌سیاست»، در این پدیده نیز قتلِ «دیگری نژادی» از سوی‌غرب با مصونیت قضایی همراه است؛ با این‌تفاوت که در پدیدۀ «مسخ‌ واقعیت»، ماهیت وجودیِ «دیگری نژادی» از همان ابتدای امر انکار می‌شود: یعنی، «دیگریِ» غرب ابتداً با مکانیسم‌های بازنمایی، از ردۀ«انسانیت» خارج و سپس به «مرگ مدنی» دچار می‌شوند، به طوری‌که گویا هرگز فردی نبوده که زنده باشد تا قربانی جنایتی شود. درچنین‌حالتی، «دیگری»با کمترین هزینۀ سیاسی و در نتیجه بدون «سوگ» از اجتماع حذف می‌شود. گستردگی این امر، دال بر تقلیل‌یافتگی مفهوم «انسانیت» و خشونت عمیق ساختاری عصر حاضر است.

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image