نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسنده

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه کاشان، کاشان، ایران

چکیده

مقالۀ حاضر به ­بررسی مفاهیم «مسخِ واقعیت» و «خشونت» و تأثیر آن بر «دیگری نژادی» می‌­پردازد. نویسنده با استفاده از رویکرد مطالعات­ فرهنگی و بهره‌­گیری از نظریّات منتقدانی نظیر باتلر و ژیژک و تمرکز بر موضوعاتی نظیر «خشونت آشکار/سوبژکتیو»، «خشونت پنهان/ ابژکتیو» و «سوگ» در­ پی پاسخ به این پرسش بنیادی است که ساختار سیاسی آمریکایی، علی‌­رغم داعیۀ دموکراسی و تساوی، از چه روش‌­هایی در راستای حفظ ساختار سنّتی آپارتاید استفاده می­‌کند؟ بدین منظور، رمان پسران نیکل (2019)، اثر کلسان وایت‌­هد بررسی می­‌شود تا با تمرکز بر انواع خشونت و روش‌­های «مسخِ ­واقعیت» به ­چگونگی حذف تدریجی «دیگری نژادی» و درنتیجه حفظ سلسله‌مراتب قدرت بپردازد. چنین استدلال می‏‌شود که اعمال پدیدۀ «مسخِ ­واقعیت» علیه «دیگری‌­نژادی»، نسخۀ افراطی «زیست­‌سیاست» فوکویی است؛ چراکه همانند «زیست‌­سیاست»، در این پدیده نیز قتلِ «دیگری‌نژادی» از سوی غرب با مصونیت قضایی همراه است؛ با این­ تفاوت که در پدیدۀ «مسخ­ واقعیت»، ماهیّت وجودیِ «دیگری‌نژادی» از همان ابتدای امر انکار می‌­شود: یعنی، «دیگریِ» غرب ابتداً با مکانیسم‌­های بازنمایی، از ردۀ «انسانیت» خارج و سپس به «مرگ مدنی» دچار می‌­شوند، به‌طوری‌که گویا هرگز فردی نبوده که زنده باشد تا قربانی جنایتی شود. درچنین‌­حالتی، «دیگری» با کمترین هزینۀ سیاسی و درنتیجه بدون «سوگ» از اجتماع حذف می­‌شود. گستردگی این امر، دال بر تقلیل‌­یافتگی مفهوم «انسانیت» و خشونت عمیق ساختاری در عصر حاضر است.
 

کلیدواژه‌ها

احمدزاده بیانی، ب.، اسدی‌امجد، ف.، و اخوان، ب. (1398). نشانه‌شناسی تطبیقی مفهوم «قدرت» در طعم گیلاسِ عباس کیارستمی و هملت ماشینِ هاینر مولر براساس نظریة انسان‌شناسی‌ادبی پیر بوردیو. مطالعات زبان و ترجمه، 52(2)، 157- 184.
خزاعی، ع.، تائبی نقندری، ز.، و عسکرزاده طرقبه، ر. (1401). ضعف و شکست‌های دستگاه‌های ایدئولوژیک (ISA) بر اساس نظریه آلتوسر در رمان پرتقال کوکی (۱۹۶۲). مطالعات زبان و ترجمه. https://jlts.um.ac.ir/article_42127.html
عسکرزاده طرقبه، ر.، و موسوی تکیه، م. (1395). رابطه قدرت و خشونت نگاه در نمایش‌نامه در بسته. مطالعات زبان و ترجمه، 49(1)، 83- 100.
 
Agamben, G. (1998). Homo sacer: Sovereign power and bare life. California, CA: Stanford University Press.
Agamben, G. (2005). State of exception, (K. Attell, Trans.). Chicago, IL: University of Chicago Press.
Ajana, B. )2013(. Governing through biometrics: The biopolitics of identity. New York, NY: Palgrave Macmillan.
Butler, J. (2004a). Precarious life: The powers of mourning and violence. London, England: Verso.
Butler, J. (2004b(. Undoing gender. New York, NY: Routledge.
Butler, J. )2009(. Framesof war: When is life grievable? London, England: Verso.
Butler, J. )2016). Rethinking vulnerability and resistance. In J. Butler, Z. Gambetti & L. Sabsay (Eds.), Vulnerability in resistance (pp. 12-27). Durham, NC: Duke University Press.
Downey, A. (2009). Zones of indistinction: Giorgio Agamben’s ‘bare life’ and the politics of aesthetics. Third Text, 23)2(, 109–125.
Foucault, M. )1975). Punish and discipline. London, England: Lane Allen.
Giroux, H. A. (2008).  Beyond the biopolitics of disposability: Rethinking neoliberalism in the new gilded age. Social Identities, 14)5(, 587-620.
Hopkins, W. A. (2020). The Nickel Boys’ Elwood through the scope of Joseph Campbell’s Hero’s Journey. Journal of English Language and Literature, 13)2(, 1222-1225.
Le Marcis, F. (2019). Life in a space of necropolitics. Ethnos, 84(1), 74-95.
Martín-Salván, P. (2022). A jail within a jail: Concealment and unveiling as narrative structure in Colson Whitehead’s The Nickel BoysCritique: Studies in Contemporary Fiction, 63(2), 204-219. 
Najafzade, R. (2015). Bio-politics, in Foucault, Agamben, and Negri: From a disciplinary society to a control society. Contemporary Political Studies, 5(14), 149-172.
Strickland, A. (2021). Ghosts of past, present, and future: On political purpose and critical hope in Colson Whitehead’s The Nickel Boys. Criterion: A Journal of Literary Criticism, 14(1), 69-79.
Taheri, Z. (2020). The study of campzenship and homo sacer in Monica Ali’s in the Kitchen. Critical language and Literary Analysis, 17(24), 277- 305.
Varman, R., & Al-Amoudi, I. (2016). Accumulation through derealization: How corporate violence remains unchecked. Human Relations, 69(10), 1909-1935.
Whitehead, C. )2019(. The Nickel Boys. New York, NY: Doubleday.
Zizek, S) .2008(. Violence: Six sideways reflections. New York, NY: Picado.
Zizek, S. (2002). Welcome to the desert of the real. London, England: Verso.
CAPTCHA Image