نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

پژوهش حاضر به ارزیابی چگونگی بازتاب هستار «دیگری» در ترجمۀ نهادی از گفتمان های سیاسی می پردازد. مسئلۀ اصلی این پژوهش پاسخ به این پرسش است که بروز همسویی و/یا ناهمسویی بین متون مبدأ و برگردان های نهادی در مورد «دیگری» و تشریح تهدید های آن ناشی از چه انگیزه ها و عواملی می تواند باشد. با استفاده از نظریۀ مجاورت (کپ، 2013؛ 1398) تعداد 20 نمونه از سخنرانی های مقام معظم رهبری را تحلیل کردیم که به تشریح هستار دیگری و تهدید های آن علیه جمهوری اسلامی می پردازند. تحلیل داده ها نشان می دهند که برگردان های نهادی از سخنرانی ها و بیانات رهبری از همسویی حداکثری با متون مبدأ برخوردار هستند. همچنین تحلیل داده ها موارد جزئی ناهمسویی در سطح ساختمان وجهیت و وجه را نشان دادند، اما این موارد تغییرات معنایی فاحش در کلیت پاره گفتار پدید نیاورده اند. در بررسی عوامل و انگیزه های موثر در بروز همسویی و/یا ناهمسویی به این نتیجه رسیدیم که عوامل درون زبانی و عوامل برون زبانی متنوع از جمله جایگاه سیاسی تولید کنندۀ متن، نهاد متولی ترجمه، هدف از ترجمه در تعاملی متقابل زمینه‌ای را برای مترجم فراهم می کنند تا همسویی و/یا ناهمسویی بین متون مبدأ و مقصد ایجاد کند.

کلیدواژه‌ها: ارزیابی ترجمه؛ بازتاب دیگری؛ گفتمان سیاسی؛ نظریۀ مجاورت؛ انگیزه‌های تعاملی؛ گفتمان مقام معظم رهبری، فرآیندهای شناختی

کلیدواژه‌ها

CAPTCHA Image