نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه آموزش زبان فرانسه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

ارتباط بین فرایند یاددهی‑یادگیری و مقولة فرهنگ در دهه­‌های اخیر توجّه صاحب‌­نظران حوزة آموزش را به خود معطوف کرده است؛ از نظر این محقّقان، فرایند یاددهی‑یادگیری پدیده‌­ای است که در بستر اجتماع و تحت تأثیر عوامل و متغیرهای فرهنگی شکل می­‌گیرد؛ به همین دلیل نمی‌­توان مطالعات فرهنگ و یادگیری را از یکدیگر جدا دانست و تأثیر متغیرهای فرهنگی بر جریان یاددهی‑یادگیری را نادیده گرفت. در همین راستا، پژوهش حاضر بر آن است تا از سویی به مطالعة ویژگی‌­های فرهنگی فراگیران ایرانی بپردازد و از سویی دیگر، امکان تغییر این ویژگی‌­های فرهنگ‌­محور را بررسی و واکاوی کند. به‌منظور تحقّق اهداف پژوهش و دستیابی به الگویی بهینه و کاربردی در زمینة فرایند یاددهی‑یادگیری زبان فرانسه، مقالة حاضر تأثیر روش تفکّر شبکه­‌ای بر فرهنگ یادگیری زبان­‌آموزان ایرانی را در چارچوب الگوی «ابعاد فرهنگی هافستد» مورد بررسی قرار می‌­دهد. این پژوهش با روش شبه‌آزمایشی در بین 48 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی زبان و ادبیّات فرانسه مشغول به تحصیل در سال تحصیلی 98- 97 دانشگاه حکیم سبزواری انجام گرفت. برای سنجش مؤلفه‌های فرهنگ یادگیری جامعة آماری از پرسشنامة محقّق­‌ساختة ابعاد فرهنگی هافستد استفاده شد. بررسی و تحلیل داده‌­ها بیانگر تفاوت آماری معنادار بین ابعاد فاصلة قدرت، فردگرایی‑جمع‌­گرایی، مردنگری‑زن­نگری، جهت‌­گیری بلندمدّت جهت‏‌گیری کوتاه‌‌‌‌ مدّت و عدم تفاوت آماری معنادار بین بعد ابهام‌گریزی در گروه­‌های آزمایش و کنترل بود. یافته­‌های پژوهش از یک سو نشان داد که به‌کارگیری شیوة تفکّر شبکه‌­ای م‌ی­تواند ابعاد فرهنگی هافستد را به‌­طور معناداری متأثر سازد؛ از سویی دیگر، دریافتیم که به‌کارگیری این روش امکان و بستر مناسبی را برای اصلاح تدریجی فرهنگ یادگیری زبا‌ن­آموزان فراهم می‌­سازد.
 

کلیدواژه‌ها

امانی ساری بگلو، ج.، لواسانی، م. غ.، اژه ای، ج.، و خضری آذر، ه. (1390). رابطه ارزش­های فرهنگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانه در در دانشجویان. مجله علوم رفتاری، 5(1)، 1-10.
پیش­قدم، ر.، و ابراهیمی، ش. (1399). زباهنگ: رویکردی نوین در بررسی  ژن‌های فرهنگی ایرانیان. امریکا: آمازون.
رسولی، م. ر. (1393). الگوی ساختاری رابطه ارزش­های فرهنگی و باورهای شناختی با میزان استفاده از اینترنت بین دانشجویان دوره کارشناسی دانشگاه علامه طباطبایی. مطالعات فرهنگ- ارتباطات، 28، 105-77.
عارفی، م.، و حاجی خواجه لو، ص. ر. (1398). وضعیت ابعاد محیط فرهنگی در دانشکده­های علوم تربیتی و روان شناسی دانشگاه شهید بهشتی و دانشگاه تهران بر اساس ابعاد چهارگانه مدل هافستد. پژوهش در نظام های آموزشی، 4(11)، 81-59.
علوی، م.، و تمیمی، م. (1393). بررسی رابطة بین فرهنگ و ابعاد شناختی یادگیری گروهی. پژوهش­های زبانشناختی در زبان­های خارجی، 4(2)، 341-372.
فاضلی، ن. (1382). بررسی تطبیقی فرهنگ دانشگاهی ایران و بریتانیا. نامة انسان­شناسی، 1(3)، 93-132.
قلی‌پور، آ.، طهماسبی، ر.، و نرگسیان، ع. (1390). احساسات در سازمان­های دولتی بر اساس مدل مطالعات فرهنگی گلوب.  دانشور رفتار، 1(47)، 113-132.
محقق محجوبی، ف.، پیش­قدم، ر.، و حسینی فاطمی، آ. (1394). بررسی جامعه­شناختی کارکردهای سکوت در متون دینی، ادبی و ضرب المثل­های فرهنگ ایرانی با رویکردی میان­رشته­ای در آموزش زبان انگلیسی. مطالعات زبان و ترجمه، 4، 51-26.
مقیمی، م. (1388). سازمان و مدیریت: رویکردی پژوهشی. تهران،ایران: انتشارات ترمه.
منصوری سپهر، ر.، مطیعی، ح.، شکرریز، ج.، و نجاتی، و. (1392). بررسی ساختار عاملی و پایایی پرسش­نامه ارزش­های فرهنگی سازمان. فصلنامه مشاوره شغلی و سازمانی، 5(15)، 57-71.
نجاتی، و. (1393). طراحی معماهای اجتماعی- شناختی برای سنجش ارزش­های فرهنگی و بررسی روایی آن. تحقیقات فرهنگی ایران، 7(1)، 51-68.
نورانی، خ.، زندی، ب.، سرمدی، م.ر.، و سراجی، ف. (1396). ویژگی­های فرهنگی یادگیرنده ایرانی در نظام آموزش الکترونیکی. پژوهش در یادگیری آموزشگاهی و مجازی، 17، 98-85.
 
Akour, I. (2006). Factors influencing faculty computer literacy and use in Jordan: A multivariate analysis. (Unpublished doctoral dissertation). Louisiana Tech University, Louisiana, LA.
Bruner, J. (1996). The culture of education. Cambridge, England: Harvard University Press.
Carette, E., Carton, F., & Vlad, M. (2011). Diversités culturelles et enseignement du français dans le monde, Le projet CECA [Cultural diversity and French language teaching in the world: CECA project]. Paris, France : Presses Universitaires de Grenoble.
Cordina Contiu, L., Rozalia Gabor, M., & Stefanescu, D. (2012). Hofstede’s cultural dimensions and students’ability to develop an entrepreneurial spirit. Social and Behavioral Sciences, 46, 5553-5557.
Cortazzi, M., & Jin, L. (1996). Cultures of learning: Language classrooms in China.In H. Coleman (Ed.), Society and the language classroom (pp.169-206). Cambridge, England: CUP.
Cortier, C. (2005). Cultures d’enseignement/cultures d’apprentissage: Contact, confrontation et co-construction entre langues-cultures [Teaching culture/ learning culture: contact, confrontation, and co-construction between languages and cultures]. Ela. Études de Linguistique Appliquée, 140, 475-489.
Couet-Butlen, M., & Bouguennec, Ch. (27/06/2003). Explorer un univers d’auteur [Exploring the author’s world]. Retrieved from http://www.cndp.fr/crdp-creteil/telemaque/document/univers-auteurs2.htm
Debono, M. (2011). Pour une pédagogie du conflit en Chine ? [Conflict pedagogy in China]. Synergies Chine, 6, 127-140.
Demougin, F. (2008). Continuer la culture: le littéraire et le transculturel à l’oeuvre en didactique des langues [Continuing culture  the literature and transculture present in language teaching]. Ela. Études de Linguistique Appliquée, 152, 411-428.
Devanne, B. (2004). L’aide à la lecture (1) [Reading Aid (1)]. In La lecture et la culture litteraires au cycle des approfondissements: Acte de l'université d'automne Clermont-Ferrand - Royat (pp. 75-77) [Literary reading and culture in high school: the Conference proceedings of Clermont-Ferrand University]. Paris, France: Canopé-CRDP de Versailles.
Hofstede, G. (1986). Cultural differences in teaching and learning. International Journal of Intercultural Relations, 10, 301-320.
Hofstede, G. (2001). Cultures consequanece (2nd ed.). London, England: Sage.
Hofstede, G. (2011). Dimensionalizing cultures: The Hofstede model in context. Online Readings in Psychology and Culture2(1), 1-26.
Hofstede, G., & Bond, M. H. (1988). The Confucius connection: From cultural roots to economic growth. Organizational Dynamics, 16, 4-21.
Hofstede, G., Hofstede, G. J., & Minkove, M. (2010). Cultures and organizations: Software of the mind. New York, NY: McGraw Hill.
House, R. J., Javidan, M., Hanges, P.J., & Dorfman, P.W. (2002). Understanding cultures and implicit leadership theories across the globe: An introduction to project GLOBE, Journal of World Business, 37, 3-10.
Morse, K. (2003). Does one size fit all? Exploring asynchronous learning in a multicultural environment. Journal of Asynchronous Learning Networks7(1), 37-55.
Parrish, P., & Linder-VanBerschot, J. (2010). Cultural dimensions of learning: Addressing the challenges of multicultural instruction. The International Review of Research in Open and Distributed Learning11(2), 1-19.
Peltier, M. (2008). Lire des romans historiques au quotidien [A daily reading of the historical novels]. Bourgogne :CRDP.  
Rao, P. (2011). E‐learning in India: The role of national culture and strategic implications. Multicultural Education & Technology Journal, 5, 129 – 150.
Tauveron, C., (2004). La lecture et la culture littéaire au cycle des approfondissments: Fonctions et nature des lectures en réseaux [Literary reading and culture in high school : the functions and nature of network reading]. In La lecture et la culture litteraires au cycle des approfondissements: Acte de l'université d'automne Clermont-Ferrand - Royat (pp.72-74) [Literary reading and culture in high school: the Conference proceedings of Clermont-Ferrand University]. Paris, France: Canopé-CRDP de Versailles.
Tauveron, C., & Sève, P. (1999). Interpréter, comprendre, apprécier la littérature dans et par la confrontation des textes: Trois lectures en réseau à l'école [The interpretation, comprehension, and appreciation of literature through comparing the texts: three network readings at school]. Repères, Recherches en Didactique du Français Langue Maternelle, 19, 103-138.
Trompenaars, F. (1993). Riding the waves of culture. London, England: Nicholas Brealey.
Wang, J. (2013). Culture d’apprentissage chinoise et française, quelques points communs et différences [Chinese and French learning cultures: Similarities and differences]. Synergies Chine, 8, 151-162.
CAPTCHA Image