نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی ( زبان و فرهنگ )

نویسندگان

1 گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی، قزوین، ایران

2 گروه مترجمی زبان انگلیسی، دانشگاه بین‌‍المللی امام خمینی، قزوین، ایران

چکیده

این پژوهش میزان آشنایی و برداشت دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته‌های زبان انگلیسی در ایران را از مصادیق سرقت علمی و رابطۀ آن با اعتقادات فرهنگی و مذهبی را بررسی کرده است. با وجود مطالعاتی چند در سایر کشورها، فقدان پژوهش‌های مربوط به ارتباط فرهنگ و مذهب با سرقت علمی در ایران، انجام پژوهش حاضر را توجیه‌پذیر می‌کند. شرکت‌کنندگان 173 دانشجوی کارشناسی ارشد و دکتری رشته‌های آموزش زبان انگلیسی، ادبیات انگلیسی و مترجمی زبان انگلیسی بودند که به روش نمونه‌گیری مبتنی بر دسترسی به پرسش‌نامة محقق‌ساخته که پایایی و روایی آن شده بود، پاسخ دادند. یافته‌ها نشان داد که میزان آشنایی با مصادیق گوناگون سرقت علمی در بین دانشجویان بالاست. تحلیل واریانس دوسویه نشان داد که اعتقادات فرهنگی و مذهبی در میزان درک و آشنایی از جدیت و شدت مصادیق گوناگون سرقت علمی دانشجویان مرد و زن تفاوت معناداری ایجاد نمی‌کند. علاوه بر این، تأثیر اعتقادات فرهنگی و مذهبی در درک و آشنایی از سرقت علمی در دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری قابل توجه نبود. این یافته‌ها می‌تواند برای پژوهشگران و دانش‌آموختگان رشتۀ زبان انگلیسی، کاربردهای نظری و عملی داشته باشد.

کلیدواژه‌ها

امیری، م.، و خامسان، ا. (1390). عدم صداقت علمی تهدیدی برای شرافت نظام آموزش عالی: مروری بر عوامل فردی و زمینه‌ای. نامة آموزش عالی، 4(16)، 9-30.
پایگاه خبری-تحلیلی فرارو. (۱۳۹۳، ۱۱ آذر). شوک سرقت علمی دو استاد مشهور فلسفه. برگرفته از https://fararu.com/fa/news/21567/
خبرگزاری تسنیم. (۱۳۹۷، ۲۴ مهر). سوءاستفاده علمی یک استاد در دانشگاه.... برگرفته از https://tn.ai/1853965
ضیائی، ث.، و زمانی بهابادی، ن. (2016). سرقت علمی از دیدگاه دانشجویان کارشناسی‌ارشد دانشگاه پیام نور مشهد. فصلنامه مدیریت اطلاعات و دانش‌شناسی، 3(1)، 87-96.
قدردان قراملکی، م. ح. (1382). کارکرد دین در انسان و جامعه. قبسات، 8(28)، 161-188.
مجلس شورای اسلامی. (1396). قانون پیشگیری و مقابله با تقلب در تهیه آثار علمی. سامانه ملی قوانین و مقررات. برگرفته از http://qavanin.ir/Law/PrintText/258941
محمدحسین‌پور، ر.، باقری نویسی، ر.، و افضلی شهری، م. (1396). بررسی دلایل ارتکاب سرقت ادبی و راه‌های پیشگیری از آن در جامعة علمی ایران: دیدگاه سردبیران، اساتید و دانشجویان. پژوهش‌های زبان‌شناختی در زبان‌های خارجی (پژوهش زبان‌های خارجی)، 7(2)، 555-587.
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری. (1393). دستورالعمل نحوه بررسی تخلفات پژوهشی و مصادیق تخلفات پژوهشی. دفتر سیاستگذاری و برنامه ریزی امور پژوهشی. برگرفته از https://rppc.msrt.ir/fa/regulation/897
 
Ahmadi, A. (2014). Plagiarism in the academic context: A study of Iranian EFL learners. Research Ethics, 10(3), 151-168.
Al Marri, T. S. K., Oei, T. P. S., & Al-Adawi, S. (2013). The development of the short muslim practice and belief scale. Mental Health, Religion and Culture, 12(5), 415-426.
Alleyne, P., & Thompson, R. M. (2019). Examining academic dishonesty: Implications for future accounting professionals. In D. M. Velliaris (Eds.), Prevention and detection of academic misconduct in higher education (pp. 159-183). Hershey: IGI Global.
Amiri, F., & Razmjoo, S. A. (2016). On Iranian EFL undergraduate students’ perceptions of plagiarism. Journal of Academic Ethics, 14(2), 115-131.
Babaii, E., & Nejadghanbar, H. (2017). Plagiarism among Iranian graduate students of language studies: Perspectives and causes. Ethics and Behavior, 27(3), 240-258.
Beasley, E. M. (2016). Comparing the demographics of students reported for academic dishonesty to those of the overall student population. Ethics and Behavior, 26(1), 45-62.
Beyers, J. (2017). Religion and culture: Revisiting a close relative. HTS Theological Studies, 73(1), 1-9.
Bhutta, M. H., Wormith, J. S., & Zidenberg, A. M. (2019). Assessing the relationship between religiosity and recidivism among adult probationers in Pakistan. International Journal of Offender Therapy and Comparative Criminology, 63(5), 752-780.
Bloodgood, J. M., Turnley, W. H., & Mudrack, P. (2008). The influence of ethics instruction, religiosity, and intelligence on cheating behavior. Journal of Business Ethics, 82(3), 557-571.
Bokosmaty, S., Ehrich, J., Eady, M. J., & Bell, K. (2019). Canadian university students’ gendered attitudes toward plagiarism. Journal of Further and Higher Education, 43(2), 276-290.
Boyer, P. (2001). Religion explained: The evolutionary foundations of religious belief. New York: Basic Books.
Bruggeman, E. L., & Hart, K. J. (1996). Cheating, lying, and moral reasoning by religious and secular high school students. The Journal of Educational Research, 89(6), 340-344.
Burton, J. H., Talpade, S., & Haynes, J. (2011). Religiosity and test-taking ethics among business school students. Journal of Academic and Business Ethics, 4, 1-8.
Callaway, E. (2016, November 3). Publisher pulls 58 articles by Iranian scientists over authorship manipulation. Nature News. Retrieved from http:// www. nature. com/ news/ publisher- pulls- 58- articles- by- iranianscientists-over-authorship-manipulation-1.20916
Canagarajah, S. (2002). Multilingual writers and the academic community: Towards a critical relationship. Journal of English for Academic Purposes, 1(1), 29-44.
Cortazzi, M., & Jin, L. (2002). Communication for learning across cultures. In D. McNamara & R. Harris (Eds.), Overseas students in higher education (pp. 88-102). New York: Routledge.
Denisova-Schmidt, E. (2018). Corruption, the lack of academic integrity and other ethical issues in higher education: What can be done within the Bologna process? In A. Curaj, L. Deca & R. Pricopie (Eds.), European higher education area: The impact of past and future policies (pp. 61-75). Chem: Springer.
Ehrich, J., Howard, S. J., Mu, C., & Bokosmaty, S. (2016). A comparison of Chinese and Australian university students' attitudes towards plagiarism. Studies in Higher Education, 41(2), 231-246.
Eid, R., & El-Gohary, H. (2015). The role of Islamic religiosity on the relationship between perceived value and tourist satisfaction. Tourism Management, 46(3), 477-488.
Ewing, H., Mathieson, K., Anast, A., & Roehling, T. (2019). Student and faculty perceptions of plagiarism in health sciences education. Journal of Further and Higher Education, 43(1), 79-88.
Fam, K. S., Waller, D. S., & Erdogan, B. Z. (2004). The influence of religion on attitudes towards the advertising of controversial products. European Journal of Marketing, 38(5/6), 537-555.
Geyer, A. L., & Baumeister, R. F. (2005). Religion, morality, and self-control: Values, virtues, and vices. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion & spirituality (pp. 412-432). New York: The Guilford Press.
Ghanem, C. M., & Mozahem, N. A. (2019). A study of cheating beliefs, engagement, and perception– the case of business and engineering students. Journal of Academic Ethics, 17(3), 291-312.
Guttman, J. (1984). Cognitive morality and cheating behavior in religious and secular school children. Journal of Educational Research, 77(4), 249–259.
Habali, A. H. M., & Fong, L. L. (2016). Plagiarism in academic writing among TESL postgraduate students: A case study. In Proceedings of the 7th International Conference on University Learning and Teaching (pp. 729-740). Singapore: Springer.
Hadjar, I. (2017). The effect of religiosity and perception on academic cheating among muslim students in Indonesia. Journal of Education and Human Development, 6(2), 139-147.
HEIs of Lithuania. Proceeded-Social and Behavioral Sciences, 11(3), 638-646.
Holden, C. (2009). Iran science officials in plagiarism flap. American Association for the Advancement of Science, 326(3), 211.
Hongwei, Y., Glanzer, P. L., Johnson, B. R., Sriram, R., & Moore, B. (2017). The association between religion and self-reported academic honesty among college students. Journal of Beliefs and Values, 38(1), 63-76.
Honig, B., & Bedi, A. (2012). The fox in the hen house: A critical examination of plagiarism among members of the Academy of Management. Academy of Management Learning and Education, 11(1), 101-123.
Hopp, C., & Hoover, G. A. (2017). How prevalent is academic misconduct in management research? Journal of Business Research, 80(2), 73-81.
Hosny, M., & Fatima, S. (2014). Attitude of students towards cheating and plagiarism: University case study. Journal of Applied Sciences, 14(8), 748-757.
Huelsman, M. A., Piroch, J., & Wasieleski, D. (2006). Relation of religiosity with academic dishonesty in a sample of college students. Psychological Reports, 99(3), 739-742.
Idiegbeyan-Ose, J., Nkiko, C., & Osinulu, I. (2016). Awareness and perception of plagiarism of postgraduate students in selected universities in Ogun State, Nigeria. Library Philosophy and Practice, 15(3), 213–231.
Imran, A. M., & Nordin, M. S. (2013). Predicting the underlying factors of academic dishonesty among undergraduates in public universities: A path analysis approach. Journal of Academic Ethics, 11(2), 103-120.
Jamali, R. (2011). Foundation of anti-plagiarism center in Iran as prerequisite of science and technology policy. Journal of Science and Technology Policy, 3(3), 101-111.
Jereb, E., Urh, M., Jerebic, J., & Šprajc, P. (2018). Gender differences and the awareness of plagiarism in higher education. Social Psychology of Education, 21(2), 409-426.
Khoshroo, F., & Mahdavi-Zafarghandi, A. (2013). Incentives for academic plagiarism in Iranian EFL Masters students’ perspective. The Iranian EFL Journal, 9(6), 276-302.
Krauss, S. E., Hamzah, A. H., & Idris, D. (2007). Adaptation of a Muslim Religiosity Scale for use with four different faith communities in Malaysia. Review of Religious Research, 49(1),147-164.
Le Ha, P. (2004). University classrooms in Vietnam: Contesting the stereotypes. ELT Journal, 58(1), 50-57.
Liu, D. (2005). Plagiarism in ESOL students: Is cultural conditioning truly the major culprit?. ELT Journal, 59(3), 234-241.
Madaan, D., & Chakravarty, R. (2017). Awareness towards plagiarism among post graduate students: A case study of Dav College sector-10, Chandigarh. Library Progress (International), 37(2), 202-212.
Mahdavi-Zafarghandi, A., Khoshroo, F., & Barkat, B. (2012). An investigation of Iranian EFL Masters students' perceptions of plagiarism. International Journal for Educational Integrity, 8(2), 69-85.
Masic, I. (2019). Plagiarism and how to avoid it. In M. Shoja, A. Arynchyna, M. Loukas, A. V. D'Antoni, S. M. Buerger, M. Karl, & R. Sh. Tubbs (Eds.), A guide to the scientific career: Virtues, communication, research and academic writing, (pp.163-177). New Jersey: Wiley.
Mason, P. R. (2009). Plagiarism in scientific publications. The Journal of Infection in Developing Countries, 3(1), 001-004.
Michaels, J. W., & Miethe, T. (1989). Applying theories of deviance to academic cheating. Social Science Quarterly, 70(4), 872-885.
Nushi, M., & Firoozkohi, A. H. (2017). Plagiarism policies in Iranian university TEFL teachers’ syllabuses: An exploratory study. International Journal for Educational Integrity, 13(1), 12.
Pecorari, D. (1998). Process citing: Avoiding plagiarism in student writing. The Japanese Learner, 16(2), 12-15.
Pecorari, D. (2015). Plagiarism in second language writing: Is it time to close the case? Journal of Second Language Writing, 30, 94-99.
Perrin, R. D. (2000). Religiosity and honesty: Continuing the search for the consequential dimension. Review of Religious Research, 73(3), 534-544.
Pruckner, G. J., & Sausgruber, R. (2013). Honesty on the streets: A field study on newspaper purchasing. Journal of the European Economic Association, 11(3),
Pupovac, V., & Fanelli, D. (2015). Scientists admitting to plagiarism: A meta-analysis of surveys. Science and Engineering Ethics, 21(5), 1331-1352.
Randoplh-Seng, B., & Nielsen, M. E. (2007). Honesty: One effect of primed religious representations. The International Journal for the Psychology of Religion, 17(2), 303–315.
Rettinger, D. A., & Jordan, A. E. (2005). The relations among religion, motivation, and college cheating: A natural experiment. Ethics and Behavior, 15(2), 107-129.
Rezanejad, A., & Rezaei, S. (2013). Academic dishonesty at universities: The case of plagiarism among Iranian language students. Journal of Academic Ethics, 11(4), 275-295.
Riasati, M., & Rahimi, F. (2013). Why do Iranian postgraduate students plagiarize? A qualitative investigation. Middle-East Journal of Scientific Research, 14(3), 309-317.
Sarlauskiene, L., & Stabbings, L. (2014). Understanding of plagiarism by the students in
Sierles, F., & Hendrickx, I. (1980). Cheating in medical school. Academic Medicine, 55(2), 124-5.
Smith, C. P., Ryan, E. R., & Diggins, D. R. (1972). Moral decision making: Cheating on examinations. Journal of Personality, 40(3), 640–660.
Sowden, C. (2005). Plagiarism and the culture of multilingual students in higher education abroad. ELT Journal, 59(3), 226-233.
Stone, R. (2016, September 16). In Iran, a shady market for papers flourishes. Science, 353(6305), 1169. Retrieved from https:// science .sciencemag. org/ content/353/6305/1197.
Sutherland-Smith, W. (2018). Is student plagiarism still a serious problem in universities today? In D. Pecorari & P. Shaw (Eds.), Student plagiarism in higher education (pp. 47-61). Routledge: London.
Tayraukham, S. (2009). Academic ethics in research methodology. The Social Sciences, 4(6), 573-577.
Todd, E. S. (1997). Supervising overseas students: problem or opportunity. In D. McNamara & R. Harris (Eds.), Overseas students in higher education: Issues in teaching and learning (pp. 173-186). London: Routledge.
Ullah Khan, I., Khalid, A., Anwer Hasnain, S., Ullah, S., & Ali, N. (2019). The impact of religiosity and spirituality on academic dishonesty of students in Pakistan. European Online Journal of Natural and Social Sciences, 8(3), 381-398.
Ward, D. A., & Beck, W. L. (1990). Gender and dishonesty. The Journal of Social Psychology, 130(3), 333-339.
Wheeler, G. (2009). Plagiarism in the Japanese universities: Truly a cultural matter?. Journal of Second Language Writing, 18(1), 17-29.
Yang, W. (2014). A quantitative study of ESL/EFL students' understanding of plagiarism (Unpublished doctoral dissertation). Indiana University of Pennsylvania, Indiana.
Yasami, Z., & Yarmohammadi, L. (2014). Iranian postgraduate students’ perception of plagiarism. Journal of Studies in Learning and Teaching English, 2(6), 49-63.
CAPTCHA Image