نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه شیخ بهایی، اصفهان، ایران

چکیده

با وجود چرخش مطالعات ترجمه از جنبه‌های زبانی به جنبه‌های فرازبانی، کماکان نقش برخی از جنبه‌های فرازبانی همانند نقش هویت مترجم در ترجمه‌های او مورد توجه لازم قرار نگرفته است. با در نظر گرفتن این خلأ، تحقیق حاضر در نظر دارد به بررسی نقش هویت ملی و مذهبی مترجم در ترجمة رمان‌های التقاطی بپردازد. بدین‌منظور دو رمان التقاطی فیروزه دوما و شش ترجمة موجود از آن بررسی شدند. سپس تغییرات ترجمة لغات، عبارات و جملات دوزبانة به‌کاررفته در رمان بررسی شدند. برای پیدا کردن رابطة بین هویت ملی و مذهبی‌شخصیت‌های رمان‌ها و راهکارهای به‌کاررفته در آن‌ها، از مدل کلینگر (2014) استفاده شد. نتایج نشان داد که چگونه تغییر قسمت‌های دوزبانه می‌تواند انعکاس‌دهندة هویت ملی و مذهبی مترجم باشد که خود نمایندة هویت ملی و مذهبی جامعه است. یافته‌های این تحقیق می‌تواند در کلاس‌های آموزش ترجمه به‌کار رود.

کلیدواژه‌ها

افروز، م. (1395). بررسی تطبیقی-تحلیلی نقش مترجمان بومی و غیربومی در حفظ هویت ملی. مطالعات زبان و ترجمه، 49(1)، 41-55.
امامی، غ. (1394). بامزه در فارسی. تهران: هرمس.
امامی، غ. (1395). لبخند بی‌لهجه. تهران: هرمس.
باباخانیاس، آ. (1398).بدون لهجه خندیدن. تهران: جمهوری.
رحیم‌پور،س.، ستوده‌نما ا.، و دبیرمقدم، م. (1395). بررسی هویت محقق در مقالات زبان‌شناسی کاربردی با روش‌شناسی ترکیبی. مطالعات زبان و ترجمه، 49(3)، 1-21.
سلیمانی‌نیا، م. (1387). عطر سنبل، عطر کاج. تهران: چشمه.
شب‌رنگ، ه. (1398). آفرینش هنرمند مهاجر در فضای التقاطی: تعامل نشانه‌های فرهنگی. نقد زبان و ادبیات خارجی، 16(22)، 100-117.
عظیمی، ص. (1393). شکستن قاب آینه زبان استعمار: نقد و بررسی نگرش مینا الکساندر به بازسازی خویشتن در فضای زبانی. مطالعات زبان و ترجمه، 47(3)، 1-24.
فرحزاد، ف.، و احتشامی ث. (1390). هویت در ترجمه. مطالعات ترجمه، 9(35)، 45-56.
معتکف، ن. (1392). خنده لهجه نداره. تهران: هو.
نعمت‌زاده، ج. (1394). عشق طنز، مشق طنز. تهران: هاشمی.
 
Abrams, D., & Hogg, M. A. (2006). Social identifications: A social psychology of intergroup relations and group processes. London, England: Routledge.
Ashcroft, B. (2009). Caliban's voice: The transformation of English in postcolonial literatures. London, England: Routledge
Bhabha, H. (1994). The location of culture. London, England: Routledge.
Chan, T. H. (2002). Translating bilinguality: Theorizing translation in the post-Babelian era. The Translator, 8(1), 49-72.
Cronin, M. (2006). Translation and identity. London and New York: Routledge
Dam, H. V., & Zethsen, K. K. (2009). Translation studies: Focus on the translator. Hermes Journal of Language and Communication Studies, 42(1), 7-12.
Deng, F. M. (2011). War of visions: Conflict of identities in the Sudan. Washington, DC: Brookings.
Dumas, F. (2003). Funny in Farsi: A memoir of growing up Iranian in America. New
Dumas, F. (2009). Laughing without an accent: Adventures of an Iranian American, at home and abroad. New York, NY: Random House.
Gamal, A. (2012). Postcolonial translation as transformation: Ahdaf Soueif’s I think of you. The Translator, 18(1), 101-118.
Gentzler, E. (2008). Translation and identity in the Americas: New directions translation theory. London and New York: Routledge.
Ghandeharion, A., & Farshi, S. S. (2017). Homi Bhabha and Iranian-American literature of diaspora: Is Firoozeh Dumas’s funny in Farsi postcolonially Funny?. Forum for World Literature Studies, 9(3), 489-504.
Grutman, R. (2006). Refraction and recognition: Literary multilingualism in translation. Target. International Journal of Translation Studies, 18(1), 17-47.
Grutman, R. (2009). Multilingualism. In M. Baker & G. Saldana (Eds.), Routledge encyclopedia of translation studies (pp. 182–186). London, England: Routledge.
Klinger, S. (2014). Translation and linguistic hybridity: Constructing world-view.
Lefevere, A. (1992). Translation, History, Culture. London and New York: Routledge.
Li, Q. (2014). The influence of translators’ cultural identity on the translation of Lunyu. International Journal of English Linguistics, 4(5), 130-137.
London, England: Routledge.
Meylaerts, R. (2012). Multilingualism as a challenge for translation studies. In C. Millan & F. Bartrina (Eds.), Routledge handbook of translation studies (pp. 519-533). London, England: Routledge.
Robinson, D. (1995). The translator’s habit. London, England: Routledge.
Schäffner, C., & Adab, B. (1997). Translation as intercultural communication-contact as conflict. In M. Snell-Hornby, Z. Jettmarova, & K. Kaindl (Eds.), Translation as intercultural communication (pp. 235-238). Amesterdam, Netherlands: John Benjamins.
Tan, Z. (2012). The translator’s identity as perceived through metaphors. Across Languages and Cultures, 13(1), 13-32.
Tan, Z., & Shao, L. (2007). Translation and the relativity of cultural identities. Neohelicon, 34(1), 197-216.
Toury, G. (2012). Descriptive Translation Studies and beyond: Revised edition. Amsterdam and Philadelphia: John Benjamins.
Venuti, L. (1998). The scandals of translation: Towards an ethics of difference. New York: Routledge.
York, NY: Random House.
Zauberga, I. (2001). Discourse interference in translation. Across Languages and Cultures, 2(2), 265-276.