نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

تاکنون بسیاری از محققان به پیچیدگی ساختاری شعر سرزمین بی‌‌حاصل سروده تی. اس. الیوت اشاره کرده‌اند که این پیچیدگی‌ها در روابط پرسوناژها نیز نمود یافته است. در این مقاله، گفتار و رفتار پنج زوج از میان مجموع پرسوناژهای این شعر، براساس تئوری "تحلیل رفتار متقابل" اریک برن، مورد بررسی قرار خواهد گرفت. به همین منظور، آسیب شناسی روانی زوجها در این شعر واکاوی خواهد شد تا ریشه مشکلات حل و فصل نشده آنها شناسایی شده و به این وسیله، درک روشن‌تری از روابط بین آنان حاصل شود. نتایج این تحقیق گویای آن است که از میان پنج زیرگروه مورد بررسی جهت آسیب شناسی ساختاری‌، در مجموع دو مورد آلودگی بالغ به کودک، دو مورد آلودگی بالغ به والد و یک مورد بالغ طردکننده مشاهده می‌شود. بنابراین، حضور موثر حالت من بالغ که می‌تواند باعث ایجاد تعادل بین دو حالت من والد و من کودک شود، در روابط درون فردی و بین فردی این زوجها کمرنگ است.

کلیدواژه‌ها

اویدیوس نسو، پ. (1389). افسانه‌های دگردیسی. ترجمة میرجلال‌الدین کزازی. تهران: معین.
شکسپیر، و. (1344). آنتونی و کلئوپاترا. ترجمة علاءالدین پازارگادی. تهران: علمی و فرهنگی.
الیوت، تی. اس. (1351). دشت سترون و اشعار دیگر. ترجمة پرویز لشکری. تهران: نیل.
الیوت، تی. اس. (1357). منظومة سرزمین بی‌حاصل. ترجمة حسن شهباز. تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 
Berne, E. (1966). Games people play. New York, NY: Grove.
Berne, E. (2001). Transactional analysis in psychotherapy: A systematic individual and social psychiatry. London, England: Souvenir.
Booth, A. (2015). Reading The Waste Land from the bottom-up. New York, NY: Palgrave Macmillan.
Cornell, W. F., de Graaf, A., Newton, T., & Thunnissen, M. (2016). Into TA: A comprehensive textbook on transactional analysis. London, England: Carnac Books Ltd.
Eliot, T. S. (2003). The waste land. In N. Baym (Ed.), Norton anthology of American literature (pp. 1973-2002). New York, NY: Norton & Company.
Eliot, T. S. (2006). The waste land. In L. Rainey (Ed.), The annotated Waste Land with Eliot's contemporary prose (pp. 57-126). New Haven, CT: Yale University Press.
Harris, T. A. (2003). I'm ok - you're ok. New York, NY: Harper Perennial.
Hirschfeld, H. (2003). What do women know?: “The roaring girl” and the wisdom of Tiresias. Renaissance Drama, 32, 123-146.
Kenner, H. (2007). The waste land. In H. Bloom (Ed.), T. S. Eliot's The Waste Land (pp. 7-34). New York, NY: Infobase.
Lupack, A., & Lupack, B. T. (1999). King Arthur in America. Cambridge, England: D. S. Brewer.
Palmer, M. (1966). Men and women in T.S. Eliot’s early poetry. Lund, Sweden: Lund University Publications.
Pondrom, C. N. (2005). T. S. Eliot: The performativity of gender in The Waste Land. Modernism/Modernity, 12(3), 425-441.
Rao, B. M. (2016). Themes, images, motifs, myths and symbols in T.S. Eliot's The Waste Land: A study. Research Insight, 2(4), 1-13.
Rhee, S. (2012). Post-war Europe: The Waste Land as a metaphor, (Unpublished thesis). Liberty University, Lynchburg, Virginia.
Stewart, I., & Joines, V. (2002). TA today: A new introduction to transactional analysis. Chapel Hill, NC: Lifespace.
Taylor, B., & Brewer, E. (1983). The return of King Arthur: British and American Arthurian literature since 1800. Cambridge, England: Barnes and Noble Books.
Wagner, R. (1865). Tristan and Isolde. Boston, MA: Oliver Ditson Company.
Weinberg, K. (1984). The women of Eliot and Baudelaire: The boredom, the horror and the glory. Modern Language Studies, 14(3), 31-42.
Wilson, R. J. (1973). Transactional analysis and literature, (Unpublished doctoral dissertation). University of Nebraska-Lincoln, Lincoln, Nebraska.