نوع مقاله : مقالۀ پژوهشی

نویسندگان

1 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فرهنگیان مشهد، مشهد، ایران

2 گروه زبان انگلیسی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

با توجه به نقش باورها در فراگیری زبان دوم و اهمیت بسندگی در برنامه‌های آموزشی زبان انگلیسی، پژوهش پیش‌رو به روش کیفی و با استفاده از مصاحبة نیمه‌ساختار‌یافته به بررسی مفهوم بسندگی از منظر سیاست‌گذاران آموزشی، مدرسان و فراگیران زبان انگلیسی در ایران پرداخته است. مصاحبه‌ها پس از گردآوری ضبط و پیاده‌سازی، به کمک نرم‌افزار تحلیل کیفی MAXQDA مضامین آن‌ها شناسایی، کدگذاری و دسته‌بندی گردیدند. جمع‌آوری داده‌ها تا دستیابی به اشباع نظری و رسیدن تعداد مصاحبه‌شوندگان به 20 نفرادامه یافت. تحلیل کیفی متون بیانگر وجود تنوع و گوناگونی دیدگاه‌ها و باورها در زمینة ماهیت و خصوصیات بسندگی، رویکردهای آموزشی، شیوه‌های اندازه‌گیری و اهداف آموزشی مورد نظر گروه‌های مصاحبه‌شونده بود. براساس یافته‌ها و برای نزدیکی بیشتر باورها، افزایش انگیزه بیشتر در رشد بسندگی زبان انگلیسی فراگیران و کمک به رضایت شغلی مدرسان، پیشنهادها و طرحی آموزشی ارائه شده است. یافته‌ها و راهکار پیشنهادی در این پژوهش می‌تواند برای طراحان برنامه‌های درسی زبان دوم، سیاست‌گذاران آموزشی، معلمان و فراگیران زبان انگلیسی مفید باشد.

کلیدواژه‌ها

کتابنامه
رضائیان، م.، و قهاری، ش. (1396). تبعات اجتماعی‌فرهنگی آموزش زبان انگلیسی: آسیب‌شناسی و ارائة مدل چهاروجهی. مطالعات زبان و ترجمه، 34(4)، 169-192.
نورا، م.، و خزاعی‌فر، ع. (1397). توصیف برخی هنجارهای زبانی مترجمان ادبی ایران از آغاز مشروطه تا کنون. مطالعات زبان و ترجمه، 38(4)، 49-84.
 
Bachman, L. F. (1990). Fundamental considerations in language testing. Oxford: Oxford University Press.
Bachman, L. F. (2007). What is the construct? The dialectic of abilities and contexts in defining constructs in language assessment. In J. Fox, M. Wesch, D. Bayliss, L. Cheng, C. E. Turner, & C. Doe (Eds.), Language testing reconsidered (pp. 41-71). Ottava, Ontario: University of Ottava Press.
Bachman, L. F., & Palmer, A. S. (2010). Language assessment in practice. Oxford: Oxford University Press.
Borjian, M. (2013). English in post-revolutionary Iran: From indigenization to internationalization. Bristol, England: Multilingual Matters.
Brown, D. H. (2007). Teaching by principles: An interactive approach to language pedagogy (2nd ed.). New York, NY: Pearson Education.
Brown, D. H. (2014). Principles of language learning and teaching (6th ed.). New York, NY: Pearson Education.
Byram, M. (2008). From foreign language education to education for intercultural citizenship: Essays and reflections. Clevedon, England: Multilingual Matters Ltd.
Canale, M., & Swain, M. (1980). Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing. Applied Linguistics, 1(1), 1-47.
Cazden, C. B. (2011). Dell Hymes's construct of “communicative competence”. Anthropology and Education, 42(4), 364-369.
Celce-Murcia, M. (2007). Rethinking the role of communicative competence. In E. A. Soler, & M. P. S. Jorda (Eds.), Intercultural language use and language learning (pp. 41-58). Dordrecht, The Netherlands: Springer Science and Business Media.
Celce-Murcia, M., & Olshtain, E. (2000). Discourse and context in language teaching: A guide for language teachers. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Celce-Murcia, M., Dornyei, Z., & Thurrell, S. (1995). Communicative competence: A pedagogically motivated model with content specifications. Issues in Applied Linguistics, 6(2), 5-35.
Council of Europe. (2017). Common european framework of reference for languages: Learning, Teaching, assessment. Companion volume with new descriptors [PDF File]. Retrieved from https://rm.coe.int/cefr.pdf
Cummins, J. (1979). Linguistic interdependence and the educational development of bilingual children. Review of Educational Research, 49(2), 222-251.
Cummins, J. (1984). Wanted: A theoretical framework for relating language proficiency to academic achievement among bilingual students. Language Proficiency and Academic Achievement, 10, 2-19.
Cummins, J. (2000). Language, power and pedagogy: Bilingual children in the crossfire (Vol. 23). Clevedon, England: Multilingual Matters Ltd.
Ellis, R. (2008). Learner beliefs and language learning. Asian EFL Journal, 10(4), 7-25.
Farhady, H. (1980). Justification, development, and validation of functional language testing, (Unpublished doctoral dissertation.), University of California, Los Angeles.
Farhady, H. (1982). Measures of language proficiency from the learner's perspective. TESOL Quarterly, 16(1), 43-59.
Farhady, H. (2005). Language assessment: A linguametric perspective. Language Assessment Quarterly, 2(2), 147-164.
Farhady, H., Hezaveh, F. S., & Hedayati, H. (2010). Reflections on foreign language education in Iran. The Electronic Journal for English as a Second Language, 13(4), 1-18.
Fulcher, G., & Davidson, F. (2007). Language testing and assessment. London, England: Routledge.
Horwitz, E. K. (1987). Surveying student beliefs about language learning. In A. Wenden & J. Rubin (Eds.), Learner Strategies in Language Learning (pp. 119-129). New Jersey: Prentice Hall.
Hymes, D. (1972). On communicative competence. In J. B. P. J. Holmes (Ed.), Sociolinguistics: Selected Readings (pp. 269-293). Harmondsworth, England: Penguin.
Kalaja, P., & Ferreira, A. M. B. (Eds.). (2003). Beliefs about SLA: New research approaches (Vol. 7). New York, NY: Springer.
Kramsch, C. (2011). The symbolic dimensions of the intercultural. Language Teaching, 44(3), 354–367.
Kramsch, C. (2013). Culture in foreign language teaching. Iranian Journal of Language Teaching Research, 1(1), 57-78.
Kumaravadivelu, B. (2005). Understanding language teaching: From method to postmethod. New Jersey, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.
Little, D. (2006). The Common European Framework of Reference for Languages: Content, purpose, origin, reception and impact. Language Teaching, 39(3), 167-190.
McKay, S. L., & Rubdy, R. (2009 ). The social and sociolinguistic contexts of language earning and teaching. In M. H. Long & C. J. Doughty (Eds.), The handbook of language teaching (pp. 9-25). Oxford, England: Wiley-Blackwell.
Nunan, D. (2013). Learner-centered English language education: The selected works of David Nunan. New York, NY: Routledge.
Oller, J. W. (1979). Language tests at school: A pragmatic approach. London, England: Longman.
Pennycook, A. (2010). Language as a Local Practice. New York, NY: Routledge.
Phillipson, R. (1997). Realities and myths of linguistic imperialism. Journal of Multilingual and Multicultural Development, 18(3), 238-248.
Pishghadam, R., Zabihi, R., & Shayesteh, S. (2015). Applied ELT: A movement beyond applied linguistics. Mashhad, Iran: Khate Sefid.
Sercu, L. (2004). Assessing intercultural competence: A framework for systematic test development in foreign language education and beyond. Intercultural Education, 15(1), 73-89.
Shohamy, E. (2017). Critical language testing. In E. Shohamy, I. G. Or, & S. May (Eds.), Language testing and assessment (pp.441-454). Cham, Switzerland: Springer.
Shohamy, E., & McNamara, T. (2009). Language tests for citizenship, immigration, and asylum. Language Assessment Quarterly, 6(1), 1-5.
Skehan, P. (1998a). A Cognitive approach to language learning. Oxford, England: Oxford University Press.
Spolsky, B. (2007). On second thoughts. In J. Fox, M. Wesche, L. Cheng, C. E. Turner, & C. Doe (Eds.), Language testing reconsidered (pp. 9-18). Ottawa, Ontario: University of Ottawa Press.
Stern, H. H. (1983). Fundamental concepts of language teaching. Oxford, England: Oxford University Press.
Tarone, E. (2015). Introduction: Point-Counterpoint: Measuring Proficiency Outcomes in Online Foreign Language Education. Modern Language Journal, 99(3), 633-634.
Verhelst, N., Van Avermaet, P., Takala, S., Figueras, N., & North, B. (2009). Common European Framework of Reference for Languages: Learning, teaching, assessment. Cambridge, USA: Cambridge University Press.
Verhoeven, L., & de Jong, J. H. (Eds.). (1992). The construct of language proficiency: Applications of psychological models to language assessment. Amesterdam, Netherlands: John Benjamins.
Volterra, V., & Taeschner, T. (1978). The acquisition and development of language by bilingual children. Journal of Child Language, 5(2), 311-326.
Wenden, A. (1986b). What do second-language learners know about their language learning? A second look at retrospective accounts. Applied Linguistics, 7(2), 186-205.
Wenden, A. (1987). How to be a successful language learner: Insights and prescriptions from L2 learners. In A. Wenden & J. Rubin (Eds.), Learner strategies in language learning (pp. 103-117). Englewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.
Widdowson, H. G. (2003). Defining issues in English language teaching. Oxford, England: Oxford University Press.
Wiemann, J. M., & Backlund, P. (1980). Current theory and research in communicative competence. Review of Educational Research, 50(1), 185-199.
Williams, M., & Bruden, R. L. (1997). Psychology for language teachers: A social constructivist approach. Cambridge, England: Cambridge University Press.
Young, R. (2011). Interactional competence in language learning, teaching, and testing. In E. Hinkel (Ed.), Handbook of research in second language teaching and learning (pp. 426-443). New Jersey, NJ: LEA.